'ז הבכש יתנש לויט


.יתנשה לויטה תארקל םינכומ ונייהו םינמזב ונדמעש קפס ןיאו ינש םוי רקובב ונמק
,רקובב רגרובמה ולכאש ולאכ ויה ואלפתתו הנביב ץנאר רגרובב ונישע הנושארה הינחה תא


1 1 1 1

.רוגס היה לודגה וקלח דועו המ עדוי ימ אל םינג הפיחב יאהבה ןגל ונעסנ הינחה רחאל
תורייתה למסל ךפהו ןוכיתה חרזמב רתויב םיפיה םינבמה ןיב אוה תבהזומה הפיכה לעב שדקמה
לש הנושארה תיצחמב סרפב הדסונ ,םלועה תותדב הריעצה ,תיאהבה תדה .הפייח ריעה לש
םע גרוהל אצוה 31 ןב ותויהב 1850 תנשב "באב" הנוכמה ,דמחומ ילע הזרימ ידיב 19 ה האמה
תונויער תא ץיפהל ךישמהו ,ילע ןייסוח הזרימ םשב דחא יסרפ םק ותומ רחאל .וידימלתמ המכ
ונב .םיאהב ארק םינימאמלו רהוז ותועמשמש "אהב" םשב הניכ אוה השדחה תדה תא .תדה
אוה יאהבה שדקמ .תיאהבה תדה זכרמכ הפיח לע זירכהו ויבא לש וכרד תא ךישמה ,ידנפא סאבע
הילע םוקמכ שמשמ םוקמה .אהבה תדה דסיימ לש ויתומצע תורושמ ובו ראופמ רבק הנבמ םצעב
.ןחלופו הליפתל אל ךא ,לגרל
דקומ םישמשמו ,םיהדמ יפוי לעו הירטמיס לע הרימש ךות הדיפקב םיחפוטמ םיאלפנה םינגה
ןמניז ןוכית ידימלת םהניבו םירקבמ ינומהל םג אלא םיאהבל קר אל הילע
ונחניקו ברע תחוראו הצחרל הירבט ימחב 'ט דע ו 'ח 'ז הבכש ידימלת ונשגפנ ,םיהדמ היה ברעה
.ןוכיתה םיה ףוחל קשונה רוד ףוחל תורישי םשמו .תיליל הצחרו םידוקיר ברעב


1 1 1 1

ונלחתה ,הכילהה ילולסמ תא תונשל ןושארה םויב לחהש ברשה ללגב ונצלאנ לויטל ינשה םויב
ןג יצח דמח תניפ עדומ ןיעל ונכשמה םשמ ,ןאש תיב תעקבל תיפצת ,עובלגב לואש רהב תיפצתב
יחפ ףוחד ףיסוהל שיו תלוספ ןומה שי םוקמב םירקבמ בורמש קר תיעבט םימ תכירב םע ןדע
רופיס שחרתה םש למרכה ןרק הקרחומהמ תיפצתל ונינפ הנהמ הצחר ירחא ,םוקמב הפשא


1 1 1 1

,ינשה םויה ול םייתסנ והז . רופיסל ןאכ ץחל .באחא לש הרשאהו לעבה יאיבנ םע איבנה והילא
,תממעשמ יד הכרדהה הפיחב םיה ליחו הלפעה ןואיזומב ונרקיב הז םויב ,ישילשה םויל ונינפו
רזנמהמ ךילומה ליבשב ונדריו םיתילמרכה רזנמל למרכל ונספיט םשמו ,ומדרנ םלוכ טעמכו


1 1 1 1

םושמ תאזו ץראב רתויב תושודקה תורעמה תחאל הכפהש הרעמל ונסנכנ ,והילא תרעמל
םיווקמ .התייבה ונרזח ןאכמ והזו .הקרחומל הלעש ינפל הב רתתסה והילאש םינימאמש
.תונומתהמו הריקסהמ םתניהנש