Image Loading...

םיסיסבו תוצמוח

Image Loading...

הרטמה

םיסיסבו תוצמוח - תובוכרת לש םיפסונ םיגוס תרכה

רצק עקר


הצמוחה ןה תבוכרת לכל .רתויב םיטושפ םיעצמאב םתוהזל ןתינש ,תובוכרת םה םיסיסבו תוצמוח
.תוידוחיי תונוכת שי סיסבה ןהו

תוצמוח
?הצמוח יהמ
לא דוסי לש תבוכרת -תיתכתמ לא תצומחת ) .םימו תיתכתמ לא תצומחת ןיב תובכרת איה הצמוח
( SO2 -ינצמח וד תירפוג ,CO2 -ינצמח וד ןמחפ - אמגודל ,ןצמח םע יתכתמ

CO2 + H2O = H2CO3


אוה ולא תונוזמ לש ןמעט .ץמוח ,ןומיל ,ןומיל ץימ - אמגודל תוצמוח םייוצמ וניתונוזממ קלחב
.ןהב עגית לאו םתוא םעטת לא, לער ןה תובר תוצמוח תאז תמועל .ץומח
.קצומו ,לזונ ,זג - הריבצ יבצמ השולשב תויוצמ תוצמוחה

הצמוח יוהז
.סומקל ריינ י"ע הצמוח תוהזל ןתינ
תוחכונב ועבצ תא הנשמה ,םיחמצב ורוקמש עבצ רמוח -סומקלב גופסה ריינ והז סומקל ריינ
.רוטקידניאכ שמשמ סומקלה ריינ .םודאל לוחכמ הצמוח

ונייה ול .עבצ יונש י"ע רחא רמוח לש תוחכונ קודבל לגוסמה רמוח,קדוב רמוח אוה רוטקידניא
.לוחכ ראשיי סומקלה ריינ הצמוחל אל ךא, איהש הסימת לכל ,לוחכ עבצב סומקל ריינ םיסינכמ

:םהיתואחסונו תוצמוח תמישר ךיינפל

החסונ
הצמוחה
HCL
תירולכ הצמוח
H2SO4
תיתרפוג הצמוח
H3NO3
תיתקנח הצמוח
H2CO3
תיתמחפ הצמוח
H3PO4
תיתחרז הצמוח

.ןמימ :אוה תוצמוחה לכב עיפומש דוסיה

.םימ םע עגמב האב הצמוח רשאכ הרוק המ
:םיאבה םירצותה ולבקתהו ,םימל וסנכוהש תוצמוח ךיינפל

הצמוח
סולפ
םימ
האצותה
ןמימ ןוי
יבויח
סולפ
םינוי
םיילילש
HCL
+
H2O
=
H+
+
CL-
HNO3
+
H2O
=
H+
+
N03-
H2SO4
+
H2O
=
H+
+
SO4-

םימ םע עגמב האב הצמוחה רשאכ .תימימ הסימתב םינויל תוקרפתמ תוצמוחה ,ולא םינותנ יפל
.םילילש םינוילו םייבויח םינויל, תקרפתמ הצמוחה
?ןוי והמ
טלוק וא רסומ םוטא רשאכ.םינוטורפה רפסמל הווש םינורטקלאה רפסמ םייוסמ דוסי לש םוטאב
.ןויל ךפוה אוה ןורטקלא
רשאמ םינוטורפ רתוי יבויח ןויב שי ןכ לע. ןורטקלא רסומ םוטאה רשאכ רצונ -יבויח ןוי
.םינורטקלא
רשאמ םינורטקלא רתוי שי ילילש ןויב ןכ לע . ןורטקלא טלוק םוטאה רשאכ רצונ– ילילש ןוי
.םינוטורפ

:הצמוח םע עגמב האב תכתמ רשאכ הרוק המ

.ןמימ זגה ררחתשמ ,הצמוחל םויזנגמ וא ץבא תכתמה תא םיסינכמ רשאכ

:תואבה תולאשה לע הנע
.הצמוח תריציל תפסונ אמגוד ןת
.1
?תוצמוחה לכב עיפומש דוסיה והמ
.2
תוצמוחה - רסחה תא ומילשהו אבה עטקה תא תרבחמל וקיתעה
.3
._________ןמעט
.4
.________ עבצל לוחכה סומקלה ריינ תא תונשמ
.5
.________ןויה תא תוליכמ ןהיתוסימת
.6
.ילמשח םרז ___________תוימימה ןהיתוסימת
.7
.הריבצ _________תשולשב אצמיהל תולוכי תוצמוח
.8
.ץבא ןוגכ תוכתמ ןהל םיפיסומ רשאכ טלפנה _______תוליכמ ןה
.9
?רוטקידניאה דיקפת המ
.10

םיסיסב

?סיסב והמ

.םימ םע תיתכתמ תצומחת ןיב תובכרת אוה סיסב

MgO + H2O = Mg(OH)2


רוסא ןבומכו ,םיליער םיסיסבה בור .קצומ הריבצ בצמב וא לזונ הריבצ בצמב בורל םה םיסיסבה
.םתוא םועטל
ןבל דיס .םיסיסב םיליכמ םילכ תחדהל ןובס ,הסיבכ תקבא - ומכ םיבר םייתיב יוקנ ירמוח
.ןדיסה סיסב ארקנ היינבל שמשמה

סיסב יוהז

.לוחכל םודאמ סיסב תוחכונב ועבצ תא הנשמה ,סומקל ריינ י"ע סיסבה תא תוהזל ןתינ
:םיסיסב לש תואמגוד רפסמ ךיינפל

החסונ
סיסבה
NAOH
ןרתנה סיסב
CA(OH)2
ןדיסה סיסב
KOH
ןגלשאה סיסב
MG(OH)2
םויזנגמה סיסב

OH:אוה םיסיסבב םיעיפומש תודוסיה דמצ
:םימ םע עגמב אב סיסב רשאכ הרוק המ

הצמוח
סולפ
םימ
האצותה
ןוי
דיסקורדיה
סולפ
םינוי
םייבויח
NaOH+
+
H2O
=
OH-
+
Na+
KOH+
+
H2O
=
OH-
+
K+
CA(OH)2
+
H2O
=
2OH-
+
Ca+

.םיילילש םינוילו םייבויח םינויל םיקרפתמ םיסיסבה םימ םע עגמב םיאב םיסיסבה רשאכ
. םיטילורטקלא םניה םיסיסבה
.ילמשח םרז תוכילומ םיסיסבה תוסימת

תואבה תולאשה לע הנע

:םיאבה םירמוחה לש תואחסונב ןייע
.1
Fe(OH)3 ,C3H6O , H2SO4 , Mg(OH)2

?סיסב אוה רמוחהש ךכל זמר שי תואחסונ ולאב
?םיסיסבב שי תודוסי דמצ ולא .2
?סיסב ההזנ דציכ .3
וקידציש (תובוכרת לש םתאחסונ) תואמגוד אבה ? סיסב אוה, H ו O וב שיש רמוח לכ םאה .4
.ךתבושת תא

:ךינפלש םינותנה יפל םיסיסבו תוצמוח ןיב האוושה ךורע

הכילומ םתסימת
ילמשח םרז
הריבצ בצמ
םייוצמה תודוסי
תבוכרתב
יוהיז


הצמוח

סיסב

סיסבל הצמוח םיפיסומ רשאכ הרוק המ
תורצונו ינשה תא דחא םילטבמ רמולכ ,הז תא הז םירתוס םה ,סיסב םע תבכרתמ הצמוח רשאכ
.םימו חלמ םהו תושדח תובוכרת יתש
:ךינפלש םישרתב ומכ

NaOH
+
HCL
=
NaCL
+
HOH
סיסב

הצמוח

חלמ

םימ

לשH דוסיה םע בכרתמ ,סיסבהמHO תודוסיה דמצ ,ךפהל וא הצמוחל סיסב םיפיסומ רשאכ
הצמוחה לש יתכתמ לאה דוסי םע בכרתמ סיסבהמ יתכתמה דוסיה .םימ רמוחה רצונו הצמוחה
.חלמ רצונו

:ךתרבחמב ךינפלש םיכילהתה תא םלשה

KOH
+
HCL
=

+

NaOH
+
HCL
=

+


םוי םויה ייחמ תימיכ הריתסל תואמגוד

תחשמב .םיינישב םירוח םורגל תולולעה תוצמוח ררחשמו קרפתמ םיינישב ראשנש ןוזמ
.ולא תוצמוח תלועפ תא םילטבמ, םירתוסה םיסיסב שי םיינישה
.1
. תותשלו היתשל הדוס סימהל ץילממ אפורה ,הביקב רתי תויצמוחמ לבוס םדא רשאכ
?היתשל הדוס הליכמ המ
.2

PH םלוס

תונוש תוגרד ןנשי .תוימיכ תובוגתבו תויגולויב תועפותב הבר תובישח הנשי םיסיסבו תוצמוחל
.םישלח םיסיסבו םיקזח םיסיסב ,תושלח תוצמוחו תוקזח תוצמוח ,תוצמוחלו םיסיסבל
. PH תלקס :תארקנה הלקס התנבנ הז ךרוצל
14 דע 7 -מ םוחתה .יצמוחה םוחתה אוה 7 דע -0מ םוחתה . 14 דע 0 םירפסמה ןיב איה וז הלקס
סיסבה םוחתה אוה
.תיסיסב אלו תיצמוח אל ,תילרטנ הסימתה PH =7 רשאכ


עבטהמ עבצ


.לוגס בורכ :אוהו רוטקידניאכ שמשל לגוסמה קרי ונשי
לוגס בורכמ רוטקידניא תנכה ךלהמ
דע םימה תא םיממחמ .לוגס בורכ ילע רפסמ הכותל םיסינכמו ,םימב תימיכ סוכ יצחכ םיאלממ
.סיסבלו הצמוחל יעבט רוטקידניא איה הרצונש הסימתה .החיתר ידכ
.םיאתמה PH - ב םודא בורכ רוטקידניאה תסימת לש היעבצ םג םיאבומ הלבטב

PH ךרע
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
עבצ
בורכה

םודא ינווג
קומע
םודא
לוגס
לוגס ינווג
לוחכ
לוחכ
לוחכ ינווג
קורי
קורי ינווג
בוהצ
בוהצ


התה אוה הצמוח יוהזל םיחמצמ קפומש םוי םויה ייחמ ףסונ רוטקידניא

תויפכ 2 םיפיסומ הינשה סוכל ,ןומיל תופיט 4 םיפטפטמ הנושארה סוכל .הת תוסוכ שולש ךינפל
.המואמ םיפיסומ אל תישילשה סוכלו טוחס ןומיל


הת
הת
הת
Image Loading...

Image Loading...

Image Loading...


טוחס ןומיל תויפכ 2

ןומיל ץימ תופיט 4

תולאשה לע הנע
?תוסוכהמ תחא לכב לבקתהש עבצה המ
.1
?תוסוכהמ תחא לכב עבצה יונישב ,ינושה יפל עיגהל לוכי התא הנקסמ וזיאל
.2