תודוסיה לש תירוזחמה הלבטה

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Unq Unp Unh Uns Uno Une
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
רפסמ לקשמ םש
ןואפיק תדוקנ החיתר תדוקנ

םיעבצ ארקמ
תכתמ .תולקב תובר תורוצל בוציעל ןתינ .למשחו םוח בוט ךילומה קצומ רמוח
דיאולטמ .תכתממ בוט תוחפו ,תכתמ-לא רשאמ רתוי בוט ךילומ - "םייניב דוסי"
.רדחה 'פמטב קצומ .תכתממ תוחפו תכתמ-לאמ רתוי בוציעל לק
תכתמ-לא .הנוש הרוצל ותוא בצעל השק .םוחו למשח לש עורג ךילומ