ריוואה בכרה


.הרפסומטא יורקה (ריווא) םיזג הטעמ ףקומ ץראה רודכ

ריוואה בכרה
78% ןקנח
21% ןצמח
1% םירחא םיזג

ריוואה בכרה
.מ"ק 10 - כ הייבועש דואמ הרצ הבכשב םימייקתמ הריפסומטאב םייחה
ריוואל םיררחשמו המישנה תכרעמ תועצמאב ותוא םיטלוק ונא .ונמויקל יחרכה ריוואבש ןצמחה
.םייחה תולועפל השורדה היגרנא תריצי םשל אוה ןצמחב שומישה .ינצמח וד ןמחפ ומוקמב

.ןיפיקעבו ןירשימב ותוא םהזל םיברמ ונא חמוצלו יחל םדאל ינויח באשמ ריוואה תויה תורמלריווא ימהזמ

תויומכב ןשעו קבא יקיקלח ,םידא ,םיזג :ןוגכ םינוש םירמוח ליכמה ריווא אוה םהוזמ ריווא
.יחלו םדאל קזנ םורגל תולולעה

תוצומחת ,ינצמח וד ןמחפ ,ינצמח דח ןמחפ ,תינצמח וד תירפוג :םה םיירקיעה ריוואה ימהזמ
.דועו חיפרע ,תודבכ תוכתמ יקיקלח ,קבא ,טסבסא ,חיפ יקיקלח ,ןקנח


לארשיב םהיקזנו םיירקיעה ריוואה ימהזמ


םהזמ

רואית


רוקמ

קזנו העפשה
ינצמח דח ןמחפ
חיר וא עבצ רסח
המלש יתלב הפירש
םומיחבו בכרב רקיעב
.יתיב
,תופייע ,שאר יבאכ :םדא ינבב
.קנחמ ,תורוחרחס
תירפג
תינצמח וד
ינייפוא חיר
עבצ רסח
רישע קלד לש הפירש
רקיעב תירפגב
.בכרבו חוכ תונחתב
םיקזנ ,םדא ינבב המישנ יישק
,טחמ יצעל רקיעבו הייחמצל
.יצמוח םשג

ינצמח דח ןקנח
חיר וא עבצ רסח
,תוהובג 'פמטב הפירש
חוכ תונחתב רקיעב
.בכרבו
ןקנח תריציל רוקמ ,ליער טעמ
.ינצמח וד
ינצמח וד ןקנח
עבצ ,ינייפוא חיר
בהבהצ - םוח
ינצמח דח ןקנח ןוצמח
.הריפסומטאב
,םדא ינבב המישנה ילכל יוריג
.יצמוח םשג ,הייחמצל קזנ
ןוזוא
םינצמחמ
חיר ,עבצ רסח
ינייפוא
,תוימיכ תובוגת רצות
,שמשה ינרק תעפשהב
םינמימחפ תופתתשהב
.ןקנח תוצומחתו
קזנ ,םדא ינבב המישנ יישק
.הייחמצל
םינמימחפ
קלד ידא רקיעב
קלד תודאתה
,םיינגרוא םיסיממו
המלש יתלב הפירש
,בכרו היישעתב
:םייעבט תורוקמ
.תורעיו הייחמצ
.ןוזואו םינצמחמ תריציל רוקמ
ףחרמ קבא
ןשעו קבא יקיקלח
:םייעבט תורוקמ
די תורוקמ ,לוח תופוס
טלמ ,תוישעת :םדא
העונת ,תובצחמו
.תולולס אל םיכרדב
,דרטמ ,המישנה ילכל יוריג
.ךולכל
םשננ קבא
םרטוקש ,קד קבא
10 - מ ןטק
רטמורקימ
:םייעבט תורוקמ
די תורוקמ ,לוח תופוס
טלמ ,תוישעת :םדא
העונת ,תובצחמו
.תולולס אל םיכרדב
םע בולישב רבגתמה תואירל קזנ
.םירחא ריווא ימהזמ
תרפוע
היתובוכרתו
םיקד םיקיקלח
ליכמה ןיזנב תפירש
.תרפוע תובוכרת
םיבצעה תכרעמב עגופה לער
.םידליב רקיעבםיירקיעה םוהיזה ימרוג

.היישעת ילעפמבו בכר ילכב ,טפנל קוקיז יתבבו חוכ תונחתב :קלד תפירש
.דועו היירכ ,טלמ רוציי ,תכתמ תוישעת ,תימיכ היישעת :םייתיישעת םיכילהת
.ריוואהמ סוסיר :תואלקח תולועפ

רוטינ

תא תודדומה תונחת לש תשר םייקל שי ,ריווא םוהיז תעינמל םיליעי םיעצמא תטיקנ רשפאל ידכ
.רוטינ תשר היורק תאזכ תשר .תופיצרב ריוואה ימהזמ
יזוכיר תדידמל (םיאלג) םירישכמ תוליכמה תונחת 'סממ ללכ ךרדב תבכרומ תינרדומ רוטינ תשר
.תשרה זכרמב לודג בשחמל טוחלא וא ןופלט יווק תועצמאב םירבעומ רוטינה ינותנ .םימהזמה
לע ,תודידמה ךלהמ לע םיחקפמה םינטק םיבשחמ י"ע תרקובמ רוטינה תונחת לש ןתלועפ
.ןקוידו ןתוניקת


רוטינ תנחת


םהבש תומוקמב תורזופמה רוטינ תונחת 9 תללוכ לארשיב ריוואה תוכיא רוטינל תיצראה תשרה
הביבסה תוכיא תרימשל תורישב אצמנ תשרה זכרמ .םילודג היישעת יזכרמו הייסולכוא יזכרמ שי
.םילשוריב

תונחת ביבס ריוואה תוכיא רוטינל תודרפנ תותשר לארשיב תולעופ תיצראה רוטינה תשרל ףסונ
.הרדחבו הפיח ,א"תב ,דודשאב למשחה תרבח לש תולודגה חוכה


ריווא תוכיא ינקת

םהיזוכיר תא עובקלו ריווא ימהזמ םיבשחנה םירמוח לש תומישר רידגהל תוגהונ םלועה תונידמ
.ריווא תוכיא ינקת - תוארקנ ולאכ תומישרו םירתוימה
.ץראה לוכב םיררושה תושירדלו םיאנתל םאתהב םינתשמ הלא םינקת

םימהזמ השיש .ריוואב םימהזמ לש זוכיר יפל תובשוחמה ריווא םוהיז לש תומר 6 ראתמ ןקתה
:ןקתב בושיחה עצבתמ םהיפ לעו רתויב םייתייעבכ ורדגוה
10 - מ םינטקה םיפחרמ םיקיקלח ,ןקנח תוצומחת ,ינצמח וד ןמחפ ,ןוזוא ,תינצמח וד תירפוג
.תרפועו רטמורקימ

תומר ששמ תחאל תואצותה תא םימגרתמ ריוואב םהמ דחא לוכ לש זוכירה והמ םידדומש רחאל
.תודידמה עוציב ןמזב רתויב ץופנה םהזמה יפל תעבקנ ריוואה תוכיא .םוהיזה


(ץראב) תרושקתה ילכב ריוואה תוכיא דדמל תוגרד

'סמ
ןויצ
דדמה
דדמה דוקינ
יחהו חמוצה ,םדאה לע תויתואירבו תויתביבס תועפשה
.תושרדנה תולועפהו
1
ןיוצמ
0-3
.ללכ ךרדב לודג תואר קחרמ , לולצו דואמ יקנ ריווא
2
בוט
דואמ

8-3.1
תורבטצמ תועפשה לכ תויופצ אל ,ינוניב תואר קחרמ ,יקנ ריווא
.חמוצה וא יחה םדאה לע תוילילש
3
בוט
8.1-22
.תוילילש תורבטצמ תועפשה ,ינוניב תואר קחרמ ,ידמל יקנ ריווא
4
ינוניב
23-45
,קבא לש הובג זוכירב ללכ ךרדב הוולמ ,הריפסומטאב תוריכע
.ריוואב ינייפוא חיר םישח םישיגר םישנא ,היחמצל רבטצמ קזנ
5
עורג
46-80
לעב םהזמה םא רקיעב ריוואב ינייפוא חיר השח הייסולכואה בור
םיריר םימורק יוריג .תינצמח וד תירפוג אוה רתויב הובגה זוכירה
רקיעב ,המישנה יכרדב םייוקילמ םילבוסה םישיגר םישנא לצא
.תינמז וב םיקיקלחו םייזג םימהזמל הובג זוכיר םייק םא
יכרדב םייוקילמ םילבוסה םישנא יכ ץלמומ :תושרדנה תולועפה
םתוליעפו תיסיפה םתוליעפ תא ומצמצי ,בלב םייוקילמו המישנה
.ךרה ליגב םידלי לע םג הלח וז הצלמה .טרפב ץוחב
6
ןכוסמ
80
: המישנה יכרדו בל ילוחב םינמיס לש תיתועמשמ הרמחה
השיגר היחמצל רישי קזנ , ריוואב ףירח חיר ,תרצק , סיטיכנורב
.הייחמצה ללכל רבטצמ קזנו
הדימעה ליגב םישנא,ךרה ליגב םידלי : תשרדנה תוליעפה
ראשיהל םישרדנ המישנה יכרדבו בלב םייוקל תלעב הייסולכואו
.םומינימל תיסיפה םתוליעפ םצמצלו תיבב

םוהיזל םיגולויב םידדמ
ךרוצל שמשל םילוכי םיחמצ לש םינוש םייגולויב םינימ 20 תוחפל יכ ואצמ םיילארשי םינעדמ
.היישעת ירוזא לש םתברקב ריווא םוהיז תדידמ

םילגתמ םוהיזה יקזנ .רתויב הלוזו דואמ הנמיהמ איהש ךכב תנייטצמ םיגולויבה םידדמה תטיש
.םינושה חמצה יקלח לש ינוציחה םחטש לע טושפ

:ריווא םוהיזל םיגולויב םידדמ םיווהמה םיחמצל תואמגוד ןלהל
.ןליתא יזוכיר לש םיליעי םיהזמ :םינולמ
.תינצמח וד תירפוגל דחוימב השיגר :תספסא
.ןוזואל דחוימב םישיגר :םינרוא
.ןקנח תוצומחתל דחוימב םישיגר :סננאו םינופפלמ ,הסח ,תוינבגע
.ןקנח תוצומחתלו ןוזואל םישיגר :קבטו םיליצח

ןוזואל םישיגרה קבט ילע

ףסונ עדימ
.ריווא םוהיזל דדמכ תויזזח

ילעפמ תובוראב םינטלוק תנקתה :ןוגכ םינוש םייגולונכט םיעצמאב שומיש
לש רתוי בוט לוהימו רוזיפל תובורא תהבגהו םימהזמ תטילפ תעינמל היישעת
.ריוואב םימהזמה

ףסונ עדימ
רהטמה ץיוודנסה

םוהיז טולפל םילולעה םינקתמ לש הנוכנ הקזחא

תירפוג לד קלד וא בכר ילכב תרפוע לוטנ קלד :ןוגכ םימהזמ אל םיקלדב שומיש
.םילעפמבו חוכ תונחתב

ריוואל םיזגה תטילפ תנטקהל בכר ילכב םיטילטק םיריממ תנקתה


:ףסונ עדימ
.ןיזנבב ענומ בכרב יטילטק ריממ
.בכר ילכמ םוהיז תעינמ

.בכר ילכמ ריווא םוהיז תעינמב המרופר

:ריווא רוטינ

םינקתל םתאוושה םינושה םימהזמה זוכיר לש הדידמו העיבק ריוואה םוהיז תעינמל םיליעי םיעצמא תטיקנ רשפאמ רוטינה .םיבייחמ
.םייק אוה םהש תומוקמב

?לארשיב םג םהב םישמתשמ םאה ?ריוואה רוטינ ירישכמ םילעופ דציכ :ףסונ עדימ


םלועב ריוואה םוהיז בצמ

תונידמב ושענ הכ דע וילע רבגתהל םיצמאמה רקיע ךא תימלוע היעב אוה ריוואה םוהיז
.הפוריאבו תירבה תוצראב רקיעב ,תורישעהו תוחתופמה
תונחתב בצמה רחא דימתמ בקעמו םוהיז דגנ תויגולונכט חותיפ ,םוהיז דגנ םירימחמ םינקת
םודיקל תושעל המ שיש , חיכומש המ .הלא תונידמב ריוואה םוהיז רועיש תדרוהל ועייס רוטינה
.היעבה ןורתפ


.םלועב םיינוריע םיזכרמ 'סמב ריוואה םוהיז תמרב םייוניש :ףסונ עדימ

לארשיב ריוואה םוהיז בצמ

חוכה תונחתו קוקיז יתב ,היישעת ילעפמ .ער השענו ךלוה לארשיב ריוואה בצמש אוה םשורה
בצקב לדג בכרה ילכ יצ .ריווא םוהיז תעינמל םיינקירמאהו םייפוריאה םיאנתב םידמוע םניא
.תולודגה םירעב ריוואה תוכיא בצמ תורדרדיהל םרוגו ררחסמ

.לארשיב ריוואה בצמ לע םיקיודמו םיפיקמ םינותנ ןיאש םושמ , בצמה ףירח המכ דע עודי אל
תולעופה תונחתה לש םינותנהו ,ךומנ אוה ריוואה תוכיא תא תודדומה רוטינה תונחת רפסמ
הגרדהב שרופ אוהו בצמה יונישל ךרענ הביבסה תוכיאל דרשמה .רוביצל םיעיגמ םניאו טעמכ
.ץראה יבחרב רוטינ תונחת


(תיזכרמ הקיטסיטטסל הכשלהמ) 1998 - ריווא ימהזמ לש הטילפ תויומכ

םיאצממב ןויד

."ולש תויחה םוקמ תא ליערמו םהזמ רשא ,םלועב דיחיה ןימה םה םדאה ינב"
יאתב הפשא םירזפמ ונא :הצמשל העורפ הרבחכ םיגהנתמ ונא .(עדמל תיפצת הביבסה )
.םימשונ ונא ותוא ריוואה תא םיריכעמו ונלש הייתשה ימ תא םיכלכלמ ,םירוגמה

,םייונמה בכרה ילכ לש הלועה םרפסמב יוביר בקע סמועב דוע תדמוע הניא הריפסומטאה
ריוואה ,המדאה תלערהל ךרדב םימרוג ולא וניללעמ.םימהזמ לש בחר ןווגמ תרציימה היישעתהו
.םללכב ונתואו םייחה םירוציה לכ תא םישמשמה ,םימהו

תטיקנ ידי לע הריפסומטאב םימהזמה יזוכיר לש םתיילע ךשמה עונמל ידכ םימתרנ םלועב
.םינושה תורוקמה ןמ ריוואל תוטלפנה םוהיזה תויומכ םוצמצל םיעצמא

תומגמה ןמ קלח .םיבצמ לש לודג ןווגמ הלגמ םינושה הביבסה תוכיא ימוחתב תומגמה תריקס
בורקה דיתעב יופצ הבוטל יוניש .יטטס אוה בצמה םימוחתה ןמ קלחבו ,תוילילש ןקלחו ,תויבויח
. םישדח תונקתו םיקוח לש ףקותל םתסינכ םע

רשא תיללכה םימהזמה תומכ .ןוזואו ןקנח,ןמחפ ,תירפוג תצומחת :םה םיירקיעה ריוואה ימהזמ
.היישעתו הרובחת ,היגרנא רוציי :םיירקיע תורוקמ השולשמ לדגת הריפסומטאל טלפית
.בר ףקיהב תוליעפה לדגת הלא םירזגמ השולשבש םושמ תאז

בכרהב םייונישו םייגולונכט םיעצמאב שומיש ידי לע תוליעפב לודיגה תיקלח זזקתי תאז םע
לודיגה בצק טאוי הכלהמב ךא תילילש המגמה היהת תיזחתה תפוקת תליחתב יכ הארנ .םיקלדה
תוכיאב הערהה םלבית ךכו ,םיילהנמו םייגולונכט םיעצמא לש םתעפשה רבגתו תויוליעפב
.המגמה ךפהתת ףא ילואו ,ריוואה

תא לארשיב ריוואה תוכיא רובעת אל הערהה ףא לע יכ חינהל ריבס דוסי שיש ןייצל בושח
ריווא םוהיז ירועישל ףשחית אל לארשי .ןמזה בור ךשמב םירוזאה בורב םויה םימייקה םינקתה
.הנורחאל דע תוחתופמה תונידמה תיברמב םילבוקמ ויהש

תוכיא לש תושקה תויעבה תחא אוהש ,יצמוחה םשגה ינמיס הכ דע ץראב ולגתנ אל ,ןכ ומכ
.הקירמא ןופצבו הפוריאב הביבסה:ריוואה תוכיא אשונב הריקחל הכרדה
.הדימלה ךלהמ תא דעתי תווצ לכ , םידימלת 2-4 םיתווצב השעת הדובעה
:הדובעה עוציב ךילהת
תוכיאל הרושקה תרחא הלאש וחסנ וא הריקחל תועצומה תולאשהמ תחא הריקחל ורחב
.ריוואה
1
:לשמל יזכרמה אשונל םיעגונה םיטרפ ררבל ןדיקפתש ,הנשמ תולאשל הלאשה תא וטרפ
תונורסחו תונורתי ,םיגשיהו תורטמ ,םיכילהתו תודבוע ,תואצותו תוביס ,תומוקמו םינמז
.'וכו
.2
תא ונגרא .עדימ ופסאו .םכיתולאש לע םכל תונעל ולכויש םימיאתמה עדימה תורוקמ לא ונפ
תפמ ,םימישרת ,םינותנ תואלבט ,םיפיעסל הקולח :םכל החונה הרוצב םתפסאש עדימה
.םיגשומ
.3
תיינב ,בקעמ ,תיפצת :ןוגכ תופסונ תולועפ תרזעב םתלביקש עדימה תא ,רשפא םא ,ומילשה
.םגד
.4
םתרקח התוא הלאשה תא התיכל םכירבח ינפל וגיצהו םכלש הריקחה תואצות תא ומכס
.םתלביק םתוא הדובעה תואצותה תאו
.5

עדימ תורוקמ

גישהל ולכות עדימה תא .ןהילא עגונה עדימ אוצמלו רתאל ךירצ ורחבנש תולאשה תא רוקחל ידכ
םיבשחוממ תורוקמ ךותמו םיבותכ תורוקמ ךותמ ,םירקסו תונויאר ידי לע :םיכרד המכב
.(טנרטניאב םירתאו םירוטילקת )

:טנרטניאב םירתא תמישר

:תינונס
.1
ןונגנמ "טוונ"ה תרזעב .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש הארוהו ךוניחל עדימ תכרעמ

.ריוואה תוכיא אשונב עדימ רתאל רשפא רתאב שופיחה
http://www6.snunit.k12.il

אוצמל רשפא שופיחה ןונגנמ "טומזא" תרזעב :(ח"טמ)תיכוניח היגולונכטל זכרמה לש רתא
.2
.ריוואה תוכיא אשונב םיפסונ םירתאו רמוח
http://www.cet.ac.lllazimuth

: ביבא
.3
.ןושארה ילאוטריווה רפסה תיב
.הביבסה תוכיאו היגולוקא אשונב עדימ אוצמל ןתינ רתאב
http://www.aviv.org.il/

:עבטב םדאה תוברועמו היגולוקא .4
תוכיא יאשונב םירמאמ לש לודג רגאמ וניהו םידומיל תוינכות ףגאמ י"ע ןכוה הז רתא

.םילימ שופיח י"ע וא אשונ שופיח י"פע עיגהל ןתינ םירמאמה לא .הביבסה
http://www6.snunit.k12.il/eco/הריקחל םיאשונ

?םדאה תואירב לעו םיחמצ לע ,םייחה ילעב לע ריוואה םוהיז תעפשה תקדבנ דציכ
.1

?ריוואה םוהיז םוצמצל םויכ םילעפומה םינוש םיירשפא תונורתפל תואמגוד 3 תוחפל ואיבה
.2

תא הרצקב ומכס .ךליאו 1992 תנשמ לארשיב ריוואה תוכיא לע םינותנ םינוש תורוקמב ושפח
.םויכ ץראב ריוואה תוכיא בצמ
.3

הלאכ תולועפ 3 תוחפל וטרפ .ריוואל םימהזמ תפסוהל תומרוג םדאה לש תונוש תולועפ
תחא לכב ריוואל םיטלפנה םימהזמה יגוס תא ונייצו
.4


עדימ תורוקמ
.13 תרבוח ,ןבל לוחכ קורי ,הזמ תומל רשפא ריווא םוהיז . (1997)תנרס ,'ג,.לסרג ,נ
.1
ףוחבו הנבי לבחב םיבשות תוארב רקס - תואירבו ריווא םוהיז (.1992) גרבשריה ,י
.1-2 תרבוח א"כ הרפסויבה ,ןולקשא
.2
.א"כ עדמ ,ריווא םוהיזל דדמכ תויזזח (.1997) וילג ,מ
.3
םג םהב םישמתשמ םאה ?ריוואה רוטינ ירישכמ םילעופ דציכ (.1990) רברג ,מ
.6 תרבוח ,א"כ תעדל , ?לארשיב
.4
.7 תרבוח ,ו"ט תעדל ,םוהיזב ןופפלמ תמחלמ (.1985) ןומצע ,צ
.5
. םינתיא ,הפיחב ריווא םוהיז תונכס (.1991) לדנה ,א
.6
.2 תרבוח ,ד"ל עדמ ,הדיריב הפוריאב תירפוג תצומחת תטילפ (.1990) קינזר ,א
.7
.7 תרבוח ,א"כ הרפסויבה ,לארשיל תיתביבס תיזחת (.1990) גרבשריה ,י
.8
.5 תרבוח ז"כ עדמ , המישנל ריווא . (1983) רברג ,מ
http://www6.snunit.k12.il/eco/tak3.html
.9
.1 תרבוח ,ו"ט תעדל ,?יואר םנמואה המישנל ריווא (.1985) ןיטסו ,'ג
.10
.1999 לארשיב הביבסה תוכיא חוד ,ריווא תוכיא (.1993) ןינזורפ ,ע ,.וטנס ,י ,.ויז ,ד
. 3-4 תרבוח ,ב"כ הרפסויבה
.11
,תולעמ .ריוואה תוכיא (.1994) היפעלובא ,'נ ,.ןונד,'ר ,.הווק,'ד ,.יברוע,'נ ,.ןויס,'ע
.םילשורי
.12
.ביבא לת ,ןקוש .היגולונכט תריתע םידומיל תביבס (.1996) ןומולס ,'ג
.13
.ביבא לת ,ןקוש .היגולונכט תריתע םידומיל תביבס (.1996) ןועבג ,'י
.14

םירתא


:עבטב םדאה תוברועמו היגולוקא תוכיא יאשונב םירמאמ לש לודג רגאמ וניהו םידומיל תוינכותל ףגאה י"ע ןכוה הז רתא
.םילימ שופיח י"ע וא אשונ שופיח י"פע עיגהל ןתינ םירמאמה לא .הביבסה
http://www6.snunit.k12.il/eco/

:וישכע ריווא
?ןוזואה תבכש בצמ המ ?םהוזמ םימשונ ונאש ריוואה המכ דע
http://www.epa.gov/airnow
:לטרופוקא
.היגולוקאה םוחתב החמתמה שופיח עונמ
http://www.eco-portal.com/
:תינונס
ןונגנמ "טוונ"ה תרזעב .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש הארוהו ךוניחל עדימ תכרעמ
.ריוואה תוכיא אשונב עדימ רתאל רשפא רתאב שופיחה
http://www6.snunit.k12.il

:ח"טמ
רשפא שופיחה ןונגנמ "טומזא" תרזעב .(ח"טמ)תיכוניח היגולונכטל זכרמה לש רתא
.ריוואה תוכיא אשונב םיפסונ םירתאו רמוח אוצמל
http://www.cet.ac.lllazimuth
:>ביבא
תוכיאו היגולוקא אשונב עדימ אוצמל ןתינ רתאב .ןושארה ילאוטריווה רפסה תיב
.הביבסה
http://www.aviv.org.il/