הקיטויביטנא ילב ףרוחה תא רובעל


.הקיטויביטנאב לופיט לע החפשמה אפור טילחמ ,םוהיזו תקלדל ששח שיש הרקמ לכב אל
ידיל אפורה תא איבמ ,וז הפורתל םיקדייחה תודימע חותיפ דצל ,יאוול תועפותמ ששחה
.רחא לופיט לע הטלחה
,דימ ביגיש לופיטב הצור לפוטמה ?החפשמ אפורל הלוח ןיב הזה חיש-ודה תא ריכמ וניא ימ
שי דצ לכלו ,תישיא-ןיבה תרושקתב הצוענ היעבה ,בורל .יעוצקמ טביהמ לעופ אפורה וליאו
.םיחנומהו םילימה תא ןיבהל אופא בושח .םיפפוח םג םה דימת אל .ולשמ םיגשומ םלוע
,תנייפואמה ףוגה לש ןוסיחה תכרעמ לש הבוגת איה תקלד ."תקלד" תורדגומ תובר תולחמ
,תונוש תוביסמ תוביס תקלדל .םוחו באכ ,ימוקמ םדוא ,תוחיפנ :םיביכרמ 4 -ב ,ללכ ךרדב
.םוהיז לשב ןה ןקלח קרו

: םוהיז-ימרוג לש םיגוס המכ םימייק

לשב םידקש תקלד ,םיינזוא תקלד ,ןתשה יכרדב םוהיז :ומכ ,קדייחמ םרגנה םוהיז
אוה םיאתמה לופיטה ,םיקדייחמ תמרגנה תקלדל .דועו ןשה ביבס סצבא ,קוקוטפרטס
קדייחה תא תוהזל ידכ ,תיברתל המיגד וא חטשמ לוטיל אפורה לע םיתיעל .הקיטויביטנא
הבושתל ןיתמהל אלש םיפידעמשכ וא תיברת תחקלנ אלשכ .הקיטויביטנא ול םיאתהלו
,תיאופרה תורפסה יפ לע ,יטויביטנא לופיטב ליחתהל לוקשי אפורה ,(םימי 3-4 לש הנתמה)
.הלוחה בצמ יפלו

הקיטויביטנאו הלקהל תופורת

וא "הקזח" הקיטויביטנא ןיא .תופורת לש הלודג הצובק יהוז ?"הקיטויביטנא" התוא יהמו
.רתוי בושחה רבדה הזו המיאתמ הקיטויביטנא שי ."השלח"
דשחנ וא הלחמל םרגש ,קדייחל םיאתמה גוסב רוחבל ףידע ,הקיטויביטנאב םילפטמ םא
,יאוול תועפותב םינכתסמ ונא ,ולא תופורת תליטנ לש הרקמ לכב .הלוחה םדאה לצא ,הזב
תליטנמ ביגהל אלש םילולע םיקדייחה דיתעבש ךכ ,הפורתל םיקדייחה לש תודימע חותיפבו
,התוליעי תא - דימת - לוקשל אפורה לע ,המיאתמה הפורתה לע הטלחהב .הקיטויביטנא
.ילמינימה קזנה לומ

.תוירטפ וא (ילריו םוהיז) םיפיגנ אלא ,םיקדייח וניא םרוקמ ךא ,תקלדל םימרוג םיבר םימוהיז
.קיזת קר - עיפשת אל איה ;הקיטויביטנאב לפטל םעט ןיא ,ןכל
.תיפיגנ ןורג תקלדו חור תועובעבא ,ספרה ,םידלי לצא תמדמדא ,תבהצ ,תעפש - לשמל
םא .אל ןיידע ןבורל ךא ,םייפיצפס םילופיט וחתופ ולא תולחממ קלחל קר ,תונורחאה םינשב
ול םושרי אלש יוארה ןמ ,לפוטמה לע לקהל ןיינועמ אפורהש ףא ;קפאתהל שי ,תועיפומ ןה
,המצעמ ףולחת הלחמה .דבלב הלקהל תופורת אלא ,הקיטויביטנא ומכ ,תורתוימ תופורת
.ףוגה לש ןוסיחה תכרעמ תרזעב
,םידיג ,םיקרפ תוקלד ,לשמל ,ןה ולא תוקלד .ימוהיז רוקמ לכ אלב תומרגנ תורחא תוקלד
.בג יבאכו םירירש יבאכ
, "תויתקלד יטנא" תופורתב וב לפטל שי ,וילע לקהל ידכ .תוחונ-יאו לבס םדאל םרגנ ןהב םג
םהירבח לכו ןופורונ ,ןרטלוו ,ןיריפסא ,לשמל ,ןה ולא תופורת .יטויביטנא לופיטל םוקמ ןיא ךא
םישומיש ,ןבומכ ,ולא תופורתל .וז הרטמל םישמשמ םידיאורטס ףא ,םיתיעל .וז החפשמל
אפורב ץעוויהל דימת בושח ,ןכל .תונכוסמ יאוול תועפותל ןוכיס םייק ןתליטנב ךא ,םייבויח
םדאל המיאתמ איה םאה לוקשל שי .הקיתוו השדח הפורת לכב שומיש ןיינעב ,לפטמה
תופורת תליטנ םע תלעופ איה דציכו ;םינוכיס םצמצל דציכ ;יאוולה תועפות םהמ ;הלחמו
.תורחא

לופיט לבקל עדנ ,קדייחו םוהיז ,תקלד ומכ םיגשומ ,רורב ןפואב ,ןיבהל ליכשנ רשאכ קר
.אפורל לפוטמה ןיב הרורב תרושקתב יולת לכה .החלמה םע רתוי בוט דדומתהלו םיאתמ