האווסה יעבצ
Image Loading...
Image Loading... Image Loading...
חוכ יהשלכ הנגה ול שי םא םהמ קומחל וא םיפרוט םע דדומתהל וילע ,דורשי ח"עבש ידכ
.רגית וילע אורקלו זועב וביוא לומ בצייתהל לוכי אוה , ןוירש וא ימיכ רמוח ,ינפוג
תעשב .ומצע תא ריתסהל יהשלכ ךרד אוצמל וילע ,ךר ףוג לעב וא םיעט ,קיזמ אל אוה םא
ראש .םעפל םעפמ קר תאז תושעל לוכי אוה לבא ,רתתסהל וא טלמיהל יושע אוה קחדה
תרזעב ותרוצ תא ריתסהל וילע .ומצע תא שטשטל וילע ,וייחב םיטקשה םיעגרב ,ןמזה
.יהשלכ האווסה

ףוג יוסיכ .עקרה עבצל קוידב ועבצ תא םיאתהל איה ףוגה תרתסהל רתויב הטושפה הטישה
.הביבסה םע ח"עב לש בוט גוזימ רשפאי קוידב ןווג ותואבו עבצ ותואב
.הנתשמ ולש עקרה ,םוקמל םוקממ ענ ח"עבשכ היעב הנשי
תועצמאב םיעבצ תפלחה לש תונווגמ תורוצ םיבר םינימ לצא וחתפתה ,תאזה היעבל ןורתפכ
.םרועב םידחוימ (םיטנמגיפ) עבצ יאת לש ןוויכו הבחרה

תמצעמ אלא תינוציחה הביבסה עבצמ קר אל עפשומ תיקיזב עבצה יוניש תיקיזה המגודל
.םירחא "םיישפנ" םימרוגמו 'פמטמ ,רואה
תיקיזהו .םירופא םיקורי םימתכ םע בוהצ רופא וא ריהב קורי םויא יעבצ הטוע הקזח תיקיז
דוע הל שי העבצ יוניש דבלמ .דיחאו ההכ רופא :העינכ יעבצל העבצ תא הנשמ השלחה
.ןכוסמו ןטק הירא ומכ תיארנו םידממ קנע הפ תרעופ לותח ומכ תנבגתמ איה תשופחת
.יסרא שחנ הנורחאה תשופחתה תא "ףולשת" איה הל הליעוה אל וז תשופחת םג םאו
.שחנה תשיחל תא הקחמו הבר המצעב תפשונו היתואיר תא תחפנמ איה

םיוסמ טרפ הקחמ םתרוצש ח"עב לצא תוארנ יחה םלועב רתויב תומיהדמה האווסהה תורוצ
םיחרפל טלחומ ןוימד םימוד םירחא ,םיקורי םילע ומכ קוידב םיארנה םיקרח שי .םתביבסב
.םירושק םה םהילאש

םימתכ וא םיספ ,םיווק הבש ,"םייניעה תכסמ" איה האווסה לש דחוימב תללכושמ הרוצ
טרפה איה ןיעה .ירמגל התוא םיריתסמ השעמלו ןיעה לש הבחור לכל םירבוע ההכ עבצב
.לודג ןורתי איה התוא ריתסהל תלוכיהו ח"עב לש ותרוצב רתויב ריגסמה
.ףרוטה לש ויתועונת לע חקפל לוכי וניא אוה ,התוא םצוע ןיעה לעב םא
תואמ .תומלוע ינשמ הנהנ ח"עב ותוא ,תוארהל ילבמ החותפ ראשיהל הלוכי ןיעה םא לבא
.םישחנו םיעדרפצ לצא םג דואמ הצופנ איהו םייניע תכסמ ילעב םה םיגד לש םינימ

רמשיהל ןכו םיאצמנ םה הב הביבסל תומדיהל ח"עבל םירזוע האווסהה יעבצ ,םוכיסל
.םינוזינ םה םהמ ח"עב תא םיעיתפמ םג םה םימעפל , םהיביואמ