ותביבס יאנתל םזינגרוא תמאתה


םיריהב ויה םישעה בור הז רוזאב .ההכ םעבצש םישע המכ הילגנאב ודוצינ 19 -ה האמה ףוסב
רתוי םיצופנל םיהכה םישעה וכפה ןכמ רחאלש םינשב .םירידנל ובשחנ ההכ םעבצש םישעו
.םיריהבה םישעה לש םתוחיכש הדרי דבב דב .רתויו

?היסולכואב יונישל םרג המ

בטיה םאתומ םיריהבה םישעה לש םעבצ .םיצע יעזג לע חונל םיגהונ הז ןיממ םישעהש ררבתה
.םיפרוטה יניעמ םיווסומ םה ךכו .הטמ רויאב ומכ םהילע תולדגה תויזזחלו םיצעה תפילק עבצל
םוהיז .רוחש חיפב וסכתה םיצעהו רוזאב ריוואה םוהיז רבג הישעתה ילעפמ תוברתה תובקעב
.םתפילק לע ולדגש תוריהבה תויזזחה תומלעיהל םג אלא ,םיצעה תרחשהל קר אל םרג ריוואה
רתוי ףושחו חטשה ינפ לע טלוב ההכ עזג לע חנש ריהב שע ?םישעה תייסולכואל הרק המו
ריהב שעש יוכיסהש איה הז בצמ לש האצותה .טלוב וניאו הווסומ ההכה שעה ותמועל .הפירטל
ריבס יזא ,תיתשרות הנוכת איה שעה עבצ םא .ףרטהל ההכ שע לש יוכיסמ רתוי לודג ףרטיי
םישעה לש םתוחיכש לדגת ךכו ,םה ףא םיהכ ויהיש םיאצאצ ודימעי ,ודרשי םיהכה םישעהש
.הלוכ היסולכואה ברקב םיהכה

יוסינ
דחאב .הילגנאב םישעה תייסולכוא תא , 20 -ה האמה לש 50 -ה תונשב רקח לוולטק רקוחה
םיצעלו חיפב םימהוזמ םיצעל םיהכ םישעו םיריהב םישע לש ההז רפסמ דימצה אוה ויוסינמ
םישעה רפסמ תא בשיחו ורתונש םישעה רפסמ תא רפס אוה םימי המכ רחאל .ריהב עזג ילעב
.ודוצינש
.הלבטב תומכוסמ יוסינה תואצות

.םימהוזמ אל םיצע לש רעיבו םימהוזמ םיצע לש רעיב ודוצינש םישעה רפסמ

םישעה וחנוה הבש הביבסה
ודוצינש םישע
םיהכ םישע
םיריהב םישע
זוחא
רפסמ
זוחא
רפסמ
םיריהב םיעזג - םהוזמ אל רעי
86
164
14
26
םיהכ םיעזג םהוזמ רעי
26
15
74
43

:ךינפלש תולאשה לע הנע
?יוסינה תרטמ המ
.1
?ךתרעשה יהמ
.2
?הלבטב םיאבומ םהש יפכ יוסינה תואצות תא ריבסהל הסנ
.3
יוסינה תואצותמ קיסהל ןתינ המ
.4
?םיריהב םישעמ הלוכ תבכרומ התיה תירוקמה םישעה תייסולכוא וליא הרוק היה המ
.5
ריוואב חיפה תומכו הישעת ילעפממ חיפה תטילפ ירועיש לע דיפקהל ולחה תונורחאה םינשב
?הביבסב הזיוניש תובקעב הרקיש יופצ המ .הנטק
.6