? ךשוחב םכרד תא םיפלטעה םיאצומ דציכ

Image Loading...
.תוכושח תורעמב החטבב םיפפועתמ םיפלטעהש בל םש יקלטיא ןעדמ ינאיצנלפס
.הנעמ ןהל שקיב רקוחהו ,תובר תולאש הררוע וז תיפצת
? ךשוחב םכרד תא םיפלטעה םיאצומ דציכ :התייה תולאשה תחא
.וז הלאשל הבושתכ םיירשפא םירבסה 'סמ עיצה רקוחה
.ךשוחב םכרד תא אוצמל ידכ ,םהיניעב םירזענ םיפלטעש ,אוה םהמ דחא
.יוסינ ןנכת רקוחה ,רבסהה תא קודבל ידכ
.החטבב ךשוחב ףפועתהל םתלוכי ןיבו םיפלטעה לש הייארה ןיבש רשקה קדבנ יוסינב
קודבל רקוחה הצר התואש היעבה יהמ .א


הרעשהה .ביולתה הנתשמה והמ .גיולת יתלבה הנתשמה והמ .ד.םיפלטעה תייאר תא הנשי דציכ טילחהל רקוחה לע היה יוסינה ןונכתב
ךכ ידי לעו ,רואל םימוטא םייוסיכב יוסינה תצובקבש םיפלטעה ישאר תא תוסכל רחב ינאיצנלפס
.םהיניעב שומישה םהמ ענמנ
ףלטעש םימעפה 'סמ תא רופסל טילחה ינאיצנלפס .יוסינה ךלהמב דדמנ וא קדבנ עפשומה םרוגה
.הנותנ ןמז תדיחיב ריקב שגנתמ
לש הצובק – תרחא הצובקב תואצותל רקוחה הוושה יוסינה תצובקב ולבקתהש תואצותה תא
.וסוכ אל םהיניע ,רמולכ ,לופיט לכ הב עצוב אל רשא ,םיפלטע
.םימעפ המכ וילע רוזחלו םיטרפ לש םיוסמ 'סמ םע יוסינה תא עצבל טילחה רקוחה
? יוסינב תרוקיבה תצובק יהמ .ה


? םימעפ 'סמ יוסינה לע ןעדמה רזח עודמ .ודועב ,םפועמ תעשב תוריקב לקתיהל וברה הסוכ םשאר רשא םיפלטעש אצמ רקוחה יוסינב
.החטבב ופפועתה הסוכ אל םשאר רשא םיפלטעה
.הנקסמ חסינ םהיפ לעו םתוא שריפו חתינ ,ויאצממ תא םכיס רקוחה יוסינה עוציב רחאל
.הכישחב םכרד אוצמל ידכ םהיניעב םירזענ םיפלטעה יכ התייה ותנקסמ
.ינאיצנלפס עיצהש רבסהב וכמת יוסינה תואצות ,הרואכל
קר אלא םיפלטעה לש םהישאר וסוכי אל ובש ,ףסונ יוסינ עצבל ינאיצנלפס טילחה ןכ יפ לע ףא
ירביא לע עיפשהל ילבמ דבלב םהיניעב שומישה תא ענמ רקוחש ךכב הז יוסינ לש ונורתי .םהיניע
.(םיינזוא ,ףא) םירחא השיח
ויה הז יוסינ תואצות .םיפלטעה יניע תא ינאיצנלפס הסיכ רואל תומוטא תויקסיד תרזעב
.החטבב ופפועתה וסוכ םהיניע רשא םיפלטעהש
.יוסינה ןונכת תא בותכ .ז


.הכישחב םכרד תא אוצמל ידכ םהיניעב םירזענ םניא םיפלטעה יכ התייה ותנקסמ ,ךכ םא
.תורחא תורעשה תקידבל םיפסונ םייוסינ ינאיצנלפס עציב רקחמה ךשמהב
םהל עייסמ ,םיפלטעה ינזואב רשא ,עמשה שוחש התייה הלא םייוסינב הששואש תורעשהה תחא
.החטבב ףפועתהל
? יוסינה תנקסמ יהמ .חדימלתה םש

           התיכ

  הרומה םש