םיחמצה לש הטקשה הקעזאה

Image Loading...
.ונממ םינוזינ םהו דחא יפורט ץע יבג לע םירוצי 20,000 כ םייח םשגה תורעיב
.םהמ םינוזינו םיצעה תורמצ לע םייח םיפוקו תופוע םג ךא ,םיקרח םה וללה םירוציה תיברמ
םיפנע לש םילעמ םינוזינ רתוי םינטק ח"עבו ,תורמצב םילעהמ םינוזינ םילודג םיינוחמצ ח"עב
.םיכומנ
קלח .םיחמצ ילכוא ח"עב ינפמ ןנוגתהל םהל םירשפאמה םינונגנמ וחתפתה םיחמצה לצא
.םיימיכ קלחו םיינכמ םיעצמא םה הלא םיעצמאמ
.םינינאט םיארקנה םירמוח םג ראשה ןיב ,םיימיכ םירמוח לש םיבר םיגוס םירציימ םיחמצ
.חמצה לש םילעב םג םיאצמנ םה ךא ,םתוא ולכאי אלש ידכ ,רסובה תוריפ לע םינגמ םינינאטה
רבעב .ןושלבו ךחב המיענ יתלב השוחת םירצויה ,רמ םעט םהלש םיליער םירמוח םה םינינאטה
י"ע לכאנ ,לשמל) קוזינ הלעמ קלח רשאכ .תורועה תיישעתב רומיש ירמוחכ םינינאטה ושמיש
הלעל הנפיו הלעה תליכא ךשמהמ ח"עב ענמיי ךכמ האצותכ .םינינאטה תויומכ וב תולוע ,(ח"עב
.רחא
תרושקת תויהל הלוכי ץע לש םילע ןיב םגש רבתסמ םילעה לכוא לש היעבה הרתפנ אל ךכב ךא
:אבה יוסינב תאז הארנ
.םילעל קזנ תמירג לש תועפשהה תא קודבל :יוסינה תרטמ
ומשו םיררוחמה םילעה תא ופטק המ ןמז רובעכ .ןולא לש םילעב םירוח וררוח :יוסינה ךלהמ
ותואמ םיררוחמ םניאש םילע םג ופטק תרוקיב םשל .םיבערומ םילחז 'סמ הבש סוכב הלע לוכ
.סוכב םג םתוא ומשו קחורמ ץעמ םיררוחמ םניאש םילע םגו ץעה
.ץע ותואמ םילעב אל םגו םיררוחמה םילעב טעמכ ועגנ אל םילחזה יכ ,וארה תואצותה :תואצות
.ולכאנ םיקחורמה ץעה ילע קר
םיררוחמה םילעב יכ ררבתהו ,םילעב םינינאטה תומר תא וקדב תואצותה תא ריבסהל ידכ
.הלא םירמוח לש תוהובג תומר ואצמנ םינכשה םילעבו
.ינשה ץעה תא "ריהזה" דחא ץעש התייה :יוסינה תנקסמ
יצע .הקירפאב עבט תרומשב היה ,םינכש םיטיש יצע ןיב תרושקת התפצנ ובש רחא הרקמ
,םישחנ ,םירופיצ ,םיקרח םתביבסב םייחה םיבר ח"עבל לצו םימ ,ןוזמ םיקפסמ םיטישה
.ח"עב דועו םיפוק
םיזעל ,םילמגל ,םינפשל ,םיאבצל ,םילעיל ןוזמ םיקפסמה םיטיש יצע םיחמוצ הברעב ונלצא םג
.םינוש םיקרח ינימו תונוש םירופיצל ןכו
.םינינאט לש רבגומ רוציי תועצמאב םג םהילכואב "םימחלנ" ךא ,דואמ םיינצוק םה ולא םיצע
ילע היה ירקיעה ןוזמה .רדוגמ חטש ךותב םיאבצ לש רדע וזכיר הקירפא םורדבש עבטה תרומשב
רדוגמה רוזאב םיטישה יצע לוכבש רבתסמ .רדעהמ םיאבצ 3,000 ותמ בר אל ןמז רובעכ .םיטיש
תא ורקח רשאכ .םהלש םילעהמ לוכאל וקיפסה םרט םיאבצהש םיצעב םג ,םינינאטה תמר התלע
.ןליתא ארקנה זג םג םינינאטל ףסונב רציימ אוה הליכאמ עגפנ ץע רשאכ יכ ,ררבתה ,העפותה
בקע םינינאט רצייל םיליחתמ םינכשה םיצע .םינכשה םיצעה לוכל עיגמו ריוואב רזפתמ ןליתאה
.הזל הז םירסמ םיריבעמ דבב דבו םמצע לע םיחמצה םינגמ ךכ .ןליתאה תעפשה

תולאש
.(םינייפאמ 2 תוחפל ןייצ) ? םינינאט םהמ

? ולכאנ וילעמ קלחש רחאל ץעל םינינאט רוציי הנקמ ןורתי הזיא

,עדימ רסומ :וב ופתתשהש תרושקת לגעמ םייקתה "הטקשה הקעזא"ה רופיסב
.רסמה תובקעב השחרתהש הבוגתו עדימ לבקמ ,רסמ
:האבה הלבטה תא אלמ

דיקפת
תרושקתה
התייה המ
לבקמ תבוגת
?רסמה
ץורע הזיאב
רבעוה תרושקת
רסמה
? רסמה והמ
ימל ימ ןיב
? תרושקת
הנגה
םלשה
תשרפה ימיכ
ןליתא
םלשה
ץע הטיש ץע
רחא הטיש
םלשה

םלשה
לש רוציי ימיכ
םינינאט
תוענמיה
םילעה תליכאמ
םלשה


לע םיחמצ םינגמ םיימיכ םיעצמא וליאו (דרוו :זמר) םיינכמ םיעצמא וליאב
.יעצמא לכל תחא המגוד תוחפל ןייצ ? םיחמצ ילכוא ח"עב ינפמ םמצע

? םירחא םיחמצל םירסמ ריבעהל םיחמצ םילוכי דציכ

םידדונ דימת םהש רבתסמ .ןוזמ רחא שופיחב םידדונ םיינוחמצ ח"עב לש םירדע

? עטקה י"פע וז העפותל רבסהה והמ .חורה ןוויכל ךופה ןוויכב


דימלתה םש

           התיכ

  הרומה םש