םידופיש תופידעמ תובקנ
( 1992 ראוני ,ץראו עבט ,ףסוי 'ר לש רמאמ י"פע דבועמ)


Image Loading...
איה ןקנחה .ונצראב םג םייח הלשמ םינימ המכש ריש ירופיצ לש החפשמ איה םיינקנחה תחפשמ
יפ לע םינקנח תוהזל ןתינ .ופוגל תיסחי לודג ורוקמ ךא ,(םרג 60 כ ולקשמ) הנטק ריש רופיצ
םש ,םיחותפ םיחטשב םייח םינקנחה .סרוד ףוע לש רוקמ ריכזמש ,הטמ יפלכ ףפוכמה רוקמה
.(הירוטירט) היחמ םוחת ומצעל רידגמ רכז לוכ
לע ותבצהו רוקמה תרזעב יח ןוזמ תסיפת :ןוזמ דופיש איה ןקנחה תא תנייפאמה תוגהנתה
.ןוזמ רגאמכ םישמשמ םידפושמה םייחה ילעב .םיצוקו תורדג ומכ ,חטשב םיטלוב םימצע
.תונוזלחו תוצונ ומכ ,םיליכא יתלב םיצפח םג ,תובקנה תעגה תארקל ,םידפשמ םירכזה םימעפל
תא ולעהו ,חטשב םיצפחו ןוזמ תגצה לש וז ןפוד תאצוי תוגהנתהל רבסה אוצמל וסינ םירקוחה
.הבקנה תכישמל רוזיחה תוגהנתהמ קלחכ םיצפחו ףרט גיצמ רכזה :האבה הרעשהה
יוסינה .בגנב ןיצ לחנב היוצמה לודגה ןקנחה לש הייסולכואב יוסינ השענ הרעשהה תא קודבל ידכ
3 לש היחמ ימוחתל .ולשמ היחמ םוחת דחא לוכלש ,םירכז 9 ורחב םירקוח .םילופיט השולש ללכ
ןקנחה גיצהש הלאל ףסונב ,ןוזמ ידופיש לש תרכינ תומכ עובש לוכב םירקוחה ופיסוה םירכזהמ
דפושמה לכואה לוכ תא עובשל תחא וקליס םירחא םירכז 3 לש היחמ ימוחתמ .('א הצובק)
וכרענו ,תוברעתה לוכ התייה אל ('ג הצובק) םירתונה םירכזה 3 לש היחמה ימוחתבו ,('ב הצובק)
.דבלב תויצפת
לש היחמה םוחתב תונושארה תובקנה ופצנ ראוניב .רבמצדב רוזיחה תנוע תארקל ולחה תויפצתה
לש היחמה םוחתל .'ג הצובק לש היחמה םוחתב תובקנ הנושארל ופצנ ראורבפבו ,'א הצובק
.תובקנ ללכ ועיגה אל 'ב הצובק
תעיקבל דע ןהילע ה ריגדו םיציב תלטה - ןוניק) .טסוגואב ןוניקה תנוע ףוס דע וכשמנ תויפצתה
.(םילזוגה

:הלבטב תוגצומ יוסינה תואצות

הצובקה
לופיטה
תובקנ
היחמה
עצוממ 'סמ
םינוניק לש
עצוממ
ןקב םיציב
עצוממ
ורגבש
'א הצובק
דפושמ ןוזמ תפסות
ראוני
3
9
8
'ב הצובק
םידופישה לוכ תרסה
ועיגה אל
ןיא
-
-
'ג הצובק
תוברעתה ילב
ראורבפ
2 - 1
5
5

:תואבה תולאשה לכ לע הנע

.ןוניק ,הירוטירט :םיאבה םיגשומה תא רדגה

.ןקנחה לש םינייפאמ 3 ןייצ


? םירקוחה לש תויפצתהו יוסינה תרטמ יהמ , עטקב רמאנה יפ לע

? םירקוחה תרעשה התייה המ ןייצ

? םתרעשה תא קודבל ידכ םירקוחה ועציבש יוסינה והמ


.רבסה ? יוסינב 'ג הצובק לש הדיקפת המ

.ןוזמ דפשל לוכי וניא םגו ,דוצלו לוכאל לוכי אוהש ךכ עגפנ רכז ןקנח לש ורוקמ
? םיאבה תורודל ולש םינגה תא ריבעהל ותלוכי לע הז בצמ עיפשהל לולע דציכ
.הלבטה ךמס לע קמנ

.קמנ ? םירקוחה ולעהש הרעשהב הכימת שי םאה ,עטקב רמאנה יפ לע


דימלתה םש

           התיכ

  הרומה םש