םוח תטילפ


םיהובגה םירהב רשא ,הנירטק הטנס רוזאב דואמ רק הלילב הרייס םייברק םילייח תצובק
םיווקמ םהשכ ,לוהוכלא תותשל ולחהו םילייחה וחנ תכשוממ הכילה רחאל .יניס םורדב
םהלש ףוגה תרוטרפמט ,זע רוק םילייחה לכ ושח תוקד רשעכ רחאל .םתוא "םמחי" הקשמהש
.תוומל ואפק םהו ,הדרי

:עדימ תוסיפ
.רועה ינפל םיבורקה םדה ילכ תבחרה איה לוהוכלא לש תידיימה העפשההש עודי
.1
.דבכה דוקפתב תעגופ תולודג תויומכב לוהוכלא לש תכשוממ הכירצ
.2
.טופישה רשוכבו תעדה לוקישב תעגופ לוהוכלא לש תולודג תויומכ תכירצ
.3


.רופיסב תגצומה היעבה תא ורידגה

.1
.וקמנ ? העפותל הביסה תא אוצמל םיעייסמ רופיסב םיעיפומה םיטרפהמ ולא

.2
? םילייחה תאיפקל הביסה יהמ וריבסה

.3

דימלתה םש

           התיכ

  הרומה םש