1 םיפרגמ עדימ תקפה

.ףיצר ןפואב םיגצוימ םניא םינותנה תודומע ףרגב - (תודומע תומרגאיד וא) תודומע ףרג

.םינותנ לש ףצר ראתמ יווק ףרג - יווק ףרג

:תונושה תופוקתב םדאה י"ע היגרנאה לוצינ תא ראתמה םישרת םכינפל

Image Loading...
:תולאש
? המודקה הפוקתב םדאה לש תימויה היגרנאה תכירצ התייה המ

ונימיל דעו המודקה הפוקתה זאמ םדאה לש היגרנאה תכירצ התלע המכ יפ
? תשעותמ הנידמב

לש שפנל הכירצה ןמ רתוי ההובג ינרדומה םדאה לש שפנל היגרנאה תכירצ

? תאז ריבסהל רשפא ךיא .המודקה הפוקתב םדאה

? יכנאה ריצה ראתמ המ ? יקפואה ריצ ה ראתמ המ

! קמנ (תודומע וא יווק) ? גצומ ףרג לש גוס הזיא


דימלתה םש

           התיכ

  הרומה םש