2 םיפרגמ עדימ תקפה

גוסהמ םיקדייח לע תמיוסמ הפורת לש התעפשה הקדבנ ,םיקדייח לע תופורת תעפשה לע רקחמב
םיקדייחב ןרוקמש קדייחה לש תויברתב הפורתה לש םינוש םיזוכיר וקדבנ .סוקוקוליפטס
.הלוח םדאמ וחקלנש

הפורת לש םינוש םיזוכיר תוחכונב קדייח לש הלידגה תמוקע תא ראתמה ףרג ךינפל

Image Loading...

תולאש

.םיקדייחה לע הפורתה לש םינושה םיזוכירה תעפשה תא וראת

? םיקדייח דגנ רתויב ליעיה הפורתה זוכיר והמ

הפורתה אלל םיקדייחה תוברתה תא תראתמה לודיגה תמוקע לש התובישח המ

? יולת יתלבה הנתשמה והמ? יולתה הנתשמה והמ ? םיקדבנה םינתשמה המ

תונקסמ וליאו ? ולבקתהש תואצותה המ ? רקחמה תרטמ התייה המ ףרגה יפ לע
? הלא תואצותמ קיסהל ןתינ

? ףרגב םיגצומה םינותנה תרזעב הבושת לבקל ןתינ הלאש וזיא לע

! קמנ ? (תודומע וא יווק) גצומ ףרג לש גוס הזיא


דימלתה םש

           התיכ

  הרומה םש