"ביבא לת יבכמ" לש היעבה


תחא דיב ןישנועה וקמ רודכה תא קרוז אוה .ןישנוע וקמ תועילקב ןייטצמ ונניא חתפמ ןקחש
. 70% אוה ולש תועילקה זוחאו
ןישנועה וקמ רתוי בוט עלקי ןקחשה " :האבה הרעשהה תא הלעמ "ביבא לת יבכמ" ןאכמ
."הלעי ןישנועה וקמ ולש תועילקה זוחא זא םיידיה יתשב עלקי אוה םא .םיידיה יתשב תוקירזב
ןישנועה וקמ לסל קורזל ןקחשהמ שקבמ אוהו ולש הרעשהה תקידבל יוסינ ךורעל טילחמ אוה
.םימעפ האמ םיידי יתשב
:תולאשל בשה

? "ביבא לת יבכמ" לש היעבה המ

.1
? ןמאמה תרעשהל ףסונב ,"ביבא לת יבכמ" לש היעבל תורושקה תורחא תורעשה ונכתי םאה
?ןהמ

.2
? ןמאמה עיצהש יוסינב שי םילופיט המכ

.3
? תורזח המכ

.4
? יולת יתלבה הנתשמה והמ

.5
?יולתה הנתשמה והמ

.6
? הרקבה איה המ

.7
.קמנ ? םויה ותואב ועצבתי הרקבהו לופיטהש ,ךתעדל ,תובישח שי םאה

.8

דימלתה םש

           התיכ

  הרומה םש