? ריוואב םוהיזמ םיקוזינ םיחמצ םאה - יוסינ

,םילוע ריוואב םימהזמה זוכיר רשאכ .ריווא םוהיזל םימרוג היישעת ילעפמו חוכ תונחת ,בכר ילכ
,תינצמח וד תירפוג זגה לש ותעפשה המ קודבנ הז יוסינב .ח"עבלו הייחמצל ,םדאל םיקזנ םימרגנ
לע םיעיפומה םינמיס ,חמצה תופיקז ,לועבגהו םילעה עבצ) םיחמצ לע ,ריוואבש םימהזמה דחא
.(םילעה
:םירמוחו םילכ
םיכר םילע ילעב םיחמצ םע םיציצע 2
יוסינה תכרעמ םהב םישל ןתינש םילודג םילכ 2
תופוקש קיטסלפ תועירי 2
הנטק תיסוכ
קיטסלפ תיפכ
תינצמח וד תירפוג
םוטיאל קבד ריינ

:יוסינה ךלהמ
.יוסינה ךלהמב ותוא תוקשהל וכרטצה אלש ךכ ,םימ וב שיש ילכב ץיצע וחינה
השיחבהמ האצותכ .ושחבו רמוח ופיסוה הלש םימ תיסוכ וחינה דחא ץיצע דיל
.תינצמח וד תירפוג ריוואל ררחתשמ
.הפוקש קיטסלפ תעיריב תכרעמה תא וסיכ
.קבד ריינ תרזע;ב תכרעמה תא בטיה ומטא
.תרוקיבל שמשתש תפסונ תכרעמ ודימעה ליבקמב
.ןולחה ןדא לע רואב תוכרעמה יתש תא וחינה
.םימי 'סמ רובעכו תועש 6 דע 5 רובעכ .םיחמצה לש םבצמ תא וקדב

:יוסינה תואצות
Image Loading...
:תולאש
? יוסינה תרטמ יהמ

? יוסינה תרעשה יהמ

?יולת יתלבה הנתשמה והמ ?יולתה הנתשמה והמ ? יוסינב םינתשמה םהמ


יוסינה תואצותל םגו לופיטל םג סחייתה ? תרוקיבה יחמצל יוסינה יחמצ ןיב םילדבהה םה המ

? יוסינהמ תונקסמה ןהמדימלתה םש

           התיכ

  הרומה םש