תימימ םייח תביבסב ןצמח


םימזינגרוא םילקתנ תוקוחר םיתיעל קר .(וחפנמ 20% כ) תיסחי ץופנ ןצמחה הריפסומטאב
.ןצמחב רוסחמ לש בצמב השביב םייחה
ןצמח לש ל"מ 6 כ .םימב הכומנה ותוסיסמ לשב תוחפ הברה ץופנ ןצמחה םימיו םילחנ םיגאב
עיגמ ןצמחה .ריוואב וזוכירמ 30 יפ ןטק םימב ןצמחה זוכיר רמולכ , םימ לש רטיל לכב םיסמנ
.םימב םילדגה םיחמצבו תוצאב תשחרתמה הזטניסוטופה רצותכ ןכו , הסמה י"ע ריוואהמ םימל
.ךיינפלש ףרגב םיגצומ םויה לש תונוש תועשב תילולשב ןצמחה תלוכתב םייונישה

Image Loading...

:ךינפלש תולאשה לע הנע
?יכנאהו יקפואה ריצה ןייצמ המ
.1
? יולת יתלבה הנתשמה המו יולתה הנתשמה המ
.2
?הממיה ךלהמב ןצמחה זוכירב םייונישה ךלהמ תא ראת
.3
?רתויב ההובגה איה תילולשב ןצמחה תלוכת העש הזיאב
.4
?םתראיתש םייונישל םיאיבמה םיכילהתה םהמ ריבסהל הסנ
.5

.הרוטרפמטה אוהו ףסונ םרוגמ םג תעפשומ םימב ןצמחה תומכ
.הב ןייע הלבט ךיינפל

.םימה תרוטרפמטב ןצמחה תוסיסמ תולת

םימב ןצמח תוסיסמ
(םימ רטיל/ןצמח ל"מ)
הרוטרפמט
סויסלצ תולעמב
10.3
1
8.0
10
7.2
15
6.6
20
5.6
30

תולאשה לע הנע
.הלבטב םיגצומה םינותנה יפ לע ףרג רייצ
.1
םימב ןצמחה זוכיר יבגל םימה תרוטרפמט ןיבל ןצמחה תוסיסמ ןיב תולתה תועמשמ יהמ
?תונושה הנשה תונועב
.2
?תימימ םייח תביסב תויסולכואה לע עיפשהל וז תולת היושע דיכ
.3


.הנשה ישדוחב םינוש םיקמועב תרנכב ןצמחה זוכיר גצומ ךיינפלש ףרגב

Image Loading...

תולאשה לע הנע
?הנשה ךלהמב תרנכב םינוש םיקמועב ןצמחה זוכיר תונתשה תא ראת
.1
וסחייתה?רתוי ןטק לדבהה םישדוח וליאבו ןצמחה זוכירב לודג לדבה שי םישדוח וליאב
.רטמ 30 קמועלו רטמ 10 קמועל
.2
?ףרוחבו ץיקב םגאב םיגדה רוזיפ לע ןצמחה זוכירב םייונישה ועיפשי ךתעדל דציכ
.3