הלעב תוינויפה לש ןמוקימ


Image Loading... Image Loading...
תוינויפה 'סמ ןכל ,תוינויפ לש החיתפו הריגס י"ע תסוומ - "תוידה רועיש " חמצה י"ע םימ דוביא
.הדאתמה םימה תומכ לע עיפשמ
:אבה יוסינה תא םידימלת וכרע תמיוסמ התיכב
.םימ םע תורושמ ךותב ודמעוה תיעועש יחמצ ינש
.םימ ידא רבעמ תענומה ןילזו תחשמב םילעה לש ןותחתה דצה הסוכ 'א חמצב
.םימ ידא רבעמ תענומה ןילזו תחשמב םילעה לש ןוילעה דצה הסוכ 'ב חמצב
היה הבש הרושמב וליאו ,מ"ס 2 - ב 'א חמצ היה הבש הרושמב םימה ינפ הבוג דרי תועש 24 רחאל
.מ"ס 20 - ב םימה ינפ הבוג דרי 'ב חמצ

: תואבה תולאשה לע הנע

? ורקח םידימלתהש היעבה התייה המ
.1

? יוסינה עוציבב םידימלתה וססבתה החנה וזיא לע
.2

תא וריבסהו יוסינה תואצות תא ראתמ אוה םאה םהמ דחא לכ יבגל ועבק .םידגיה 4 םכינפל
.םכתעיבק
.1
.ןוילעה דצב רשאמ תוינויפ רתוי שי תיעועשה ילע לש ןותחתה דצב
.2
.ןותחתה דצב רשאמ תוינויפ רתוי שי תיעועשה ילע לש ןוילעה דצב
.3
.'א הרושמב םימה ינפ הבוג רשאמ רתוי דרי 'ב הרושמב םימה ינפ הבוג
.4
דצהמ ודאתהש םימה תומכמ הלודג תיעועשה ילע לש ןותחתה דצהמ ודאתהש םימה תומכ
.ןוילעה
.5

התדאתהש םימה תומכ) תונוש תואצות לביקו ותיבב יוסינה לע םידימלתה דחא רזח תרחמל
.תונמיהמ ןניא התיכב ולבקתהש תואצותהש דימלתה ןעט תאז תובקעב .(רתוי הלודג התייה
.תונושה תואצותל תוירשפא תוביס ואיבהו וז הנעטל וסחייתה
.1

תומכל הנופא ילע לש ןותחתה דצה ןמ הדאתמה םימה תומכ תא תוושהל התצר תודימלתה תחא
'מסו ולדוגב המודה ,הנופא חמצ החקל איה .תיעועשה ילע לש ןותחתה םדצמ הדאתמה םימה
םיאנתל םיהז ויה יוסינה יאנת .ןילזווב םילעה לש ןוילעה דצה תא החרמן ,תיעועשה חמצל וילע
ב דרי הרושמב םימה ינפ הבוגש הדימלתה התאר תועש 24 רחאל .תיעועשה חמצ םע יוסינב ויהש
יחמצ רשאמ ןותחתה םדצמ םימ רתוי םידאמ הנופאה יחמצ יכ הקיסה הדימלתה .מ"ס 21 –
.וריבסה ? וז הנעטל םימיכסמ םתא םאה .תיעועשה
.2

? ןוילעה קלחב רשאמ תוינויפ רתוי שי הלעה לש ןותחתה קלחב יכ ,ונקסה המ ךמס לע
.1
.תוינויפ רתוי שי ןותחתה קלחבש וניאר יוסינה תואצותמ יכ
.2
.ןותחתה קלחב רשאמ תוינויפ תוחפ שי הלעה לש ןוילעה קלחבש ונקסה יכ
.3
.ןילזווב חורמ ןותחתה ודיצ רשאכ ,םימ רתוי דביא חמצה יכ
.4
.ןילזווב חורמ היה ןוילעה ודיצ רשאכ ,םימ רתוי דביא חמצה יכ
.5

ףוטשל הרהימ תיבה תלעב .ןורדסמב תניפב דמעש ץיצעב חמצ לע דיס ךפשנ הרידב ץופיש עוציב ןמזב
ךשמבש בל המש איה .ץיצעבש חמצה רחא תיבה תלעב הבקע עוריאה ללגב .ותוקשהלו חמצה ילע תא
.(דוע הקשוה אל ץיצעהש תורמל) תוחל לש הדימ התוא טעמכ הארה עקרקב תוחלה דמ םימי המכ
? ךכל הביסה תויהל הלוכי המ

? רופיסב תגצומה היעבה יהמ
.1
תא םתססיב רופיסב עיפומה עדימ הזיא לע .העפותה תא ריבסהל תולוכיה תורעשה ועיצה
.תורעשהה
.2
.םתארקש רופיסל תרתוכ ונת
.3