?ףיסוהל םירמש תויפכ המכ

םורגל היפא תקבא לש תחא תיפכ םיפיסומ הגוע םיפואשכ" תודימלתה תחא הרמא היפאל גוחב
."הגועה לש תפסונ החיפתל םורגת היפא תקבא לש תפסות ,הגועה תחיפתל
: חולה לע הרייצו יוסינ י"ע הדימלתה לש הרעשהה תא קודבל העיצה הרומה


תויופצ תואצות
הרעשהה פ"ע

(יולת הנתשמ)
– ליגר בצמ
הרקב
1 'סמ לופיט
2 'סמ לופיט
3 'סמ לופיט
םילופיט
יתלב הנתשמ)
(יולת


:ךכ הזתופיהה תא הרומה החסינ זאו
החיפת היהת זא ,היפא תקבא ףיסונ םא .הגועה לש תפסונ החיפתל םורגת היפא תקבא לש תפסות"
".הגועה לש תפסונ

היפא תקבא לש תויפכ 'סמב יולת יונישהו ,הנתשמ הגועה תוחיפת ,ונינפלש הרעשהב :בל םיש
יתלב הנתשמ :ארקנ היפא תקבא לש תויפכה .יולת הנתשמ תארקנ הגועה תחיפת ,ןכל .שמתשנש
.יולת
:תולאשה לע הנעו רויצל בל םיש
? םילופיטה םהמ ? הרומה העיצה םילופיט המכ
.1
תא ,סויזלצ תולעמ 250 – ב 1 סמ לופיטב הגועה תא תופאל העיצה היפאל גוחב תרחא הדימלת
,סויזלצ תולעמ 350 – ב ישילש לופיטב הגועה תאו ,סויזלצ תולעמ 300 – ב 2 'סמ לופיטב הגועה
? וזה העצהה לע ךתעד המ ,הגועה תוחיפת לע היפאה םוח עיפשמ ךיא קודבל ךכ י"עו
.2
תא קמנ ? םיקלח 4 ל ותוא קלחלו דחא קצב ןיכהל וא דרפנב םיקצב 4 ןיכהל :ףידע ,ךתעדל ,המ
.ךתבושת
.3
?הרקבה לש הדיקפת המ ? יוסינב הרקב הרומה העיצה עודמ
.4
.םימעפ 4 יוסינה תא עצבי דחא דימלתש וא ,יוסינ ותוא ועצבי םידימלת העבראש העיצה הרומה
? עודמ .תורזח עבראב יוסינה תא עצבל :תורחא םילימב
.5