הייחש תורחת


Image Loading...

דיפקהל שיש הילגנא לש הייחשה תרחבנ לש ןמאמה ןעט ,הוקסומב ולהנתהש םייפמילואה םיקחשמב
יתש לש יונישב יד יכו ,סויזלצ תולעמ 24 - כ העובק ראשית הכירבב םימה לש הרוטרפמטהש ךכ לע
.םינייחשה לש םתוריהמ לע עיפשהל ידכ םימה לש הרוטרפמטב תולעמ
.ילגנאה ןמאמה לש ותנעט תקידבל יוסינ ךורעל טלחוה

:ןוכנה טפשמה תא ןייצ
:הררועתהש היעבה
? הייחשה תוריהמ לע העיפשמ םימה לש הרוטרפמטה םאה
.1
? םימה לש העובק הרוטרפמט לע דיפקהל רשפא םאה
.2
? הייחשה תוריהמ לע עיפשי םימה לש הרוטרפמטב תולעמ יתש לש יוניש םאה
.3
? רתויב הלודגה תוריהמב םיחוש הרוטרפמט וזיאב
.4

:אוה יולתה הנתשמה
.םימה לש הרוטרפמטה
.1
.הייחשה תוריהמ
.2
.םינושה םילופיטב םימה לש תורוטרפמטה ןיב שרפהה
.3
.םינייחשה 'סמ
.4

:אוה יולת יתלבה הנתשמה
.סויזלצ תולעמ 24 - ב הייחשה תוריהמ
.1
הייחשה תוריהמ
.2
.םימה לש הרוטרפמטה
.3
.םינייחשה 'סמ
.4

:היהת הרקבה
.סויזלצ תולעמ 0 - ב הייחש
.1
.םילופיטה לכ לש עצוממ איהש 'פמטב םימב הייחש
.2
.סויזלצ תולעמ 24 - ב הייחש
.3
.םילופיטב םימה לש 'פמטמ הנוש ,איהש לכ 'פמטב הייחש
.4

.תחא םעפ יוסינה תא רובעי דחא לכ ,םינייחש 10 ופתתשי יוסינב
.תורזח 10 ויהי יוסינל
.1
.תורזח 20 ויהי יוסינל
.2
.תורזח 30 ויהי יוסינל
.3
.תחא הרזח היהת יוסינל
.4
! ךתובושת תא קמנ