םיקותמ םימב םייחה םימזינגרואב םימ יפדוע תשרפה


םימ לש הזומסוא תשחרתמ (ךומנ םהב םיחלמה זוכירש םימ) םיקותמ םימב םייחה םימזינגרואב
.םזינגרואה ךות לא הביבסהמ
.ךומנה םזוכירל הובגה םזוכירמ ינררב םורק ךרד םימ תעונת לש ךילהת איה הזומסוא
ןכלו ,תימימה הביבסב םיחלמה זוכירמ ההובג םיחלמה זוכיר םזינגרואה ךותב ?הרוק הז דציכ
.םזינגרואה ךותל הביבסהמ םירבוע םימה
?םימה יפדוע םע םימזינגרואה םידדומתמ דציכ
תיאת דחה תילדנסל .םימה יפדוע םע תודדומתהל םירבאו םינונגנמ וחתפתה םינוש םימזינגרואב
תיעוב תרזעב םיקלוסמ םימה יפדוע .םיזוכירה לפממ האצותכ םימ םירדוח ,םיקותמ םימב היחה
.תוירוזחמב תנקורתמו םעפל םעפמ תאלמתמה תצווכתמ

יוסינ
דעבמ הלא תוילדנסב וכרענש תויפצתב .םינוש חלמ יזוכיר תולעב תוסימתל וסנכוה תוילדנס
הדידמ לכ .תצווכתמה תיעובה לש תויוצווכתה 5 ושחרתה ובש ןמזה ךשמ דדמנ ףוקסורקימל
.הלבטב תואבומ תואצותה .םימעפ 3 העצוב

:םינוש חלמ יזוכירב תוילדנסב תיעובה לש תויוצווכתה 5 לש עצוממה ןמזה

חלמ זוכיר
עצוממה ןמזה
5 לש תוינשב
תויוצווכתה
0.00
27
0.02
38
0.04
155
0.06
240
.תואבה תולאשה לע הנע
?יוסינה תרטמ המ
.1
?ךתרעשה יהמ
.2
?זוכירה תמועל עצומה ןמזה לש ףרג טטרס
.3
ובש ןמזה ךשמ ןיבל תילדנסה ההוש הבש הסימתה זוכיר ןיב רשקה יבגל קיסהל רשפא המ
.וריבסה ? תויוצווכתה שמח תושחרתמ
.4
?יוסינב ושמשש ולאמ םיהובג חלמ יזוכירל תילדנסה תא סינכנ םא ,םכתעדל הרקי המ
?וריבסה
.5
Image Loading...