? תושותיה ונתוא תואצומ דציכ

Image Loading...
,(ונמד תא ץצומה רתויב ץופנה שותיה) תיבה תיכלוכ המגודל ומכ ,םימיוסמ םישותי לש תובקנ
תוליטמ םיציבה תא .ןפוג ךותב םיציבה תוחתפתה תא רשפאל ידכ םד תונמ רפסמ ץוצמל תובייח
ךותב םיחתפתמו םייח םילחזה .םישותיה ילחז םיעקוב םיציבה ךותמ .םימ תוילולשב תושותיה
.םירגוב םישותי לש שדח רוד םימי המכ רחאל חיגי םהמש ,םימלגל םימלגתמ ףוסבלו םימה
תא תוגישמו תושותיה ונתוא תואצומ - תומוק בר ןיינב לש תיעיבשה המוקב םירג ונא םא םג
ונתוא תואצומ דציכ .תושותיה לש ןהיתוציקעמ םילבוס ? ונחנאו .ןהל תוצוחנה םדה תונמ
? תושותיה
ןה דציכ הריבסמ הניא וז הביס ךא .רואל תושותיה םג תוכשמנ םיילילה םיקרחה לוכ ומכ
.ךשוחב ,הלילב אקווד ונתוא תוצקוע
ונאש ינצמח ודה ןמחפה זג לא תוכשמנ תושותיהש איה םירקוחה י"ע םויה תלבוקמה הרעשהה
וד ןמחפ לש תיסחי לודג זוכיר וביבס שי ,והשלכ אצמנ ובש םוקמ לוכב .המישנה ךילהתב םיטלופ
ינצמח וד ןמחפ לש הלודג תומכ שי ,םיבר םישנא םיאצמנ ובש תומוק בר ןיינב ביבס .ינצמח
.תושותיה תא ךשומה
ודה ןמחפה זוכיר ובש ןוויכל ףועל הכישממ איה ,חבטמב חותפ ןולח ךרד הרדח השותיהש חיננ
זוכיר יבגל עדימ תטלוק השותיה .ונלש הנישה רדחל םשמו רודזורפל תרבוע ,לדגו ךלוה ינצמח
.ריוואב ינצמח ודה ןמחפה
הפעו תכשמנ השותיהו ,ונתטימל ךומס ,ונלש הנישה רדחב אצמנ ינצמח וד ןמחפ לש הובג זוכיר
.ונילא
םיפושחה םירוזאל אקווד וישכע תכשמנ השותיהו ,המג'יפ וא הכימש י"ע הסוכמ ונפוגמ קלח
תטלפנה המודא תתה הנירקה י פ לע אלא ,ינצמח ודה ןמחפה זוכיר יפ לע אל םעפה ךא ,ףוגב
.םחה ונפוגמ
איה .רתויב הבר וז הנירק ובש םוקמל תכשמנ איהו ,המודא תת הנירקב הניחבמ השותיה
.םהלש הרוטרפמטה יפ לע םיפושח ףוג יקלח לוכ לע וישכע "תתייבתמ"
םיטחמ ומכ תויונבה הלש הפה יפג תא ףוגה ךות לא הרידחמ ,ונלש רועה לע "תתחונ" השותיה
השותיה .הפה יפג תא הצוחה תפלושו םד ץוצמל הקיספמ איה םיוסמ בלשב .םד ץוצמל הליחתמו
.תועש רפסמ ךשמב וישכע החנ
? תוחפ םיצקענש הלאכו רתוי םיצקענש םישנא שי עודמ
לש הכישמה תמצע .העיזה םע דחי םישרפומה םירמוחמ םרגנה ינייפוא חיר שי ונתאמ דחא לוכל
.חירה יביכרמב ,הארנכ ,היולת םינוש םישנאל השותיה

:תולאש
? הביבסהמ השותיה תטלוק עדימ הזיא
? תושותיה ונתוא תואצומ דציכ ראת
.םכתבושת תא וקמנ ? חתופמ םישותיה לש הייארה שוח םכתעדל ,םאה
םישמתשמ אלו םירופיצ חירבהל ידכ לילחדב םישמתשמ ,םכתעדל ,עודמ

? םישותי חירבהל ידכ לילחדב
? םישותיה תייעבמ רטפיהל ןתינ דציכ