תעגושמה הרפה
תועוגנ ויהש ,םישבכ תויראשב רקב וניזהש רחאל םלועב הצפוה "תעגושמה הרפה" תלחמ
ןז לש ותרידח תא רשפיא רקבה ןוזמ לש רוצייה ךילהת יכ םיכירעמ םינעדמה .יפיירקסב
."תעגושמה הרפה" תלחמל חתפתהש ןז ,ןוזמל יפיירקס לש דחוימב דימע

. 1993 תנשב ,יפיירקס לש דבלב דחא הרקמ לארשיב הלגתה 2002 תנשל דע

.סבכ רשב תליכא תועצמאב םדא-ינבל תקבדימ הניא הלחמה

.הלחמה תא תאשונ איה םאה ררבל ידכ חומה תמקר לש תדחוימ הקידב תרבוע הסבכ לכ

תמרוג – םדא-ינב לצאו תורפ לצא תומרגנה תוליבקמה תולחמל המודב – םיסבכ לצא
דומעל תושקתמ ןה ,תוביצי ןניא תולוחה םיסבכה .חומה תמקרב םילודג "םירוח"ל הלחמה
.םירוסייב תותמ ףוסבלו ךשוממ דערמ תולבוס ,תכללו

בוקי-דלפציורק תלחמל רקבב "תעגושמה הרפה" תלחמ ןיב רשקה תא תפפואה המולעתה
דוסה תא וחציפ אל ןיידע םירקחמ לש םינש .םלועה לכב םינעדמ יפלא הקיסעמ םדא-ינבב
.םדא-ינבל תויחמ "הגרדמ תציפק" עצבל הלחמל םרג המ :לודגה

ינמיסב ןיחבה ילגנא רנירטו רשאכ ,1985 -ב הנושארל התהוז הלחמה ,םייח ילעב ברקב
תיזכרמה הדבעמהמ םיחמומ םע ץעייתה אוה .הילגנא םורדב הווחב רקבב םירזומ הלחמ
.יפיירקס םיסבכה תלחמל המוד ,השדח הלחמ לש המויקל תויודע ואצמש ,'גדירביווב תויחל
יוניכל התכז הרהמ דע םלוא ,(חומה תגפס) "יטפולפצנא םרופי'גנופס ןיווב" התנוכ הלחמה
.הב וקלש תורפה לש הרזומה ןתוגהנתה לשב ,"תעגושמה הרפה"

,שדוח ידימ ולגתה םיעוגנ רקב ישאר 90: 3,500 -ה תונשב הילגנאב האישל העיגה הלחמה
רשב אובי לע םרח הליטה הפוריאו ,הפגמה תצירפ תובקעב וטחשנ רקב ישאר יצחו ןוילמכ
רחואמ טעמ עיגה הינטירבמ רקב אובי לע םרחה .הנש ינפל קר רסוהש ,הינטירבמ רקב
ולגתה קרמנדו תפרצ ,דרפס ,הילטיא ,הינמרגב .הפוריאב הצפוה רבכ הלחמהש רחאל ,יידמ
תורפה . 1996 ךלהמב הילגנאמ םשל וקווש רשא ,םיעוגנ רשבו תורפ לש תולודג אל תויומכ
הקירמא ,הדנק ,ב"הראל םג הטשפתה הלחמהו ,תופסונ תורפ תואמ תקבדהל ומרג תועוגנה
.הילרטסואו תיניטלה

תטלחומ הריצע ללוכ ,הלחמב המחלמל םידעצ תרוש לע טלחוה הלאה תומוקמה לכב טעמכ
חוקיפ םויכ לטומ הינטירבב וליאו .םייח-ילעבמ םייושעה םיחמקב םייח-ילעב תסבאה לש
םירנירטיו לש תופטוש תורוקיב םירבוע םה .םיריזחהו ןאצה ,רקבה ירדע לכ לע קודה
.גירח הרקמ לכ לע חוודל םיבייוחמ תווח-ילעבו

םימוטפמיסה

תוומו קותיש ,ןואכיד

תועפות תועיפומ רתוי רחואמ .הדרח וא ןואכיד םה םדא ינבב הלחמה לש םינושארה הינמיס
קותישמ םילוחה םילבוס תוומה ינפל רצק ןמז .תוינוצר אל תועונת ןוגכ ,תונוש תויגולוריונ
.תושריחמו

.הנש 20 דע ,תכשוממ הריגד תפוקת תויהל היושע הלחמל יכ ,וחיכוה םינוש םירקחמ
הריגדה בלשב ןיידע תאצמנ איהש ןכתיי טלחהב ךא ,שיא 80 -כ םויה דע ורטפנ הינטירבב
. םיפסונ םישנא יפלא – תואמ לצא

תובושתו תולאש

? "חומה תגפס" תלחמ יהמ

תמרגנה ,רקב לש תיגולוריונ הלחמ איה ,"תעגושמה הרפה" תלחמ םג הנוכמה ,חומה תגפס
לש םירקמ 177,500 מ הלעמל ומשרנ 2000 רבמבונ זאמ .ןוירפ םשב ןובלחב םוהיז ידי לע
האישל העיגה חומה תגפס תפיגמ .םירדע 35,000 -מ רתויב דבלב הילגנאב הלחמה
.עובש ידמ םישדח םירקמ 1000 -כ ולגתה זא , '93 ראוניב הילגנאב

? "תעגושמה הרפ"ה תלחמל ,םיסבכ לצא העיפומה ,יפיירקס תלחמ לש רשקה והמ

האצותכ העריא איהש סרוג "תעגושמה הרפה" תלחמ תוצרפתהל םיירשפאה םירבסהה דחא
לש ןרשבמ תויראש .יפיירקס תלחמב תועוגנ ויהש םיסבכ תויראש ליכמה תורפ תלכאהמ
הרבעוה ךכו ,תורפל ןוזמה תנכהל ושמיש םייחבטמה-יתבב ורתונש תועוגנה םיסבכה
.הלחמה

? תעגושמה הרפה תלחמל הרושק איה ךיאו "השדחה בוקי-דלפציורק" תלחמ יהמ

עצמאב הלגתהש ,השדחה התרוצב "בוקי-דלפציורק" תלחמ לש תיסאלקה הרוצל דוגינב
,םיידוחיי םינייפאמ הל שיו תיסחי םיריעצ םילוחב השדחה הלחמה תעגופ , 90 -ה תונש
בלשב םייגולוריונ םינמיס תעפוהו הלחמה לש םדקומה בלשב תוירטאיכיספ תועפות םהב
תלחמ ןיב יתביס רשקל תוקזח תויתדבעמו תויגולוימדיפא תויודע ןנשי .תיסחי רחואמ םינוש םירוזאמ הלחמה לש הרדעיה ."תעגושמה הרפ"ה תלחמו "השדחה בוקי-דלפציורק"
רשקה תא אוה ףא קזחמ , "תעגושמה הרפה" תלחמ לש םירקמ ולגתנ אל םהבש ,םלועב
.תולחמה יתש ןיבש

תועוגנ םישבכ רשב תליכאמ האצותכ הלחמב וקל לארשיב תורפש יוכיס שי םאה
? יפיירקסב

ליכאהל רוסיא הנש 15 הז םייק לארשיב ,וירבדל .תילילש וז הלאשל הבושתה הז בלשב
הרפה" תלחמש ךכל ,תוביסה תחא וז . םייח-ילעבמ ןובלח םיליכמה ןוזמ תפסותב תורפ
דרשמ ךרועש תוינדפק תוקידב תורמל ,לארשיב (2002) םויה דע התלגתה םרט "תעגושמה
.תוטחשנה תורפל תואירבה

? יתואירבל שושחל יילע םאה .שבכ רשב לוכאל גהונ ינא

.םדא-ינבל תורישי רובעל הלולע םישבכל תינלטקה הלחמהש ךכ לע העיבצמה תודע ןיא םויכ