האבקה בדבורנית
ח"עבל םישפחתמה םיחרפ

Image Loading...

.םינוש םיניממ םיחרפ ןוילימ םיחרופ תודשב
תא התפמ חרפ לש ןימ לכ .חרפל חרפמ הקבא וריבעיש ידכ ,םיקרחה תא םהילא ךושמל םיניינועמ םיחרפה
,הבקנ ןיממ םירובדל םישפחתמ םה :םלוכ לע םילוע תינרובדה יחרפ ךא ולשמ טנטפ תרזעב םיקרחה
.רכז ןיממ םירובד םהילא םיכשומ םה ךכו

:"םיטנטפ" רפסמ תינרובדה יחרפ וחתיפ ,ןלצא רקבל םירכזה םירובדה תא תותפל ידכ

.הבקנ ןיממ הרובדל אלפומ ןוימד המודה הרוצ שי תינרובדה חרפל הרוצה
.1

תובקנ תושירפמש רמוחה ומכ קוידב ,םינומורפ םיארקנה םידחוימ חיר ירמוח םישירפמ תינרובדה יחרפ
.םירכזה תא ךושמל ידכ םירובדה
.2

רואה ינרקב תוניחבמ םירובדה .רוא ינרק ריזחמה ("יאר םתכ ") קירבמ םתכ שי תינרובד חרפ לכל
.ןהילא תוכשמנו
.3

ףוג לש יתפיטקה עגמה ומכ עגמ םפוגב םישחו יתפיטקה הבקנה חרפ לע םיתחונ רכז ןיממ םירובדה
.תיתימאה הרובדה
.4

םשארל תקבדנ זאו ,"המודמ תוגוודזה" לש תועונתב הרוחאו המידק עונל םיליחתמ םירכזה םירובדה
.חרפה לש םיירכזה םינקבאה תא הליכמה ,הקיבד הקבא
.5

תקבדנ הרוחאו המידק תועונתה תעב .רחא תינרובד חרפל עיגמ ושארב הקבאה תא אשונה , רכזה
.םיערז רוציל ליחתמ תינרובדה חרפ :הקבאה תרצונ ךכו חרפה תקלצ לא הקבאה
.6