הלב
בלה לע תודבוע המכ

Image Loading...


םימעפ דראילימ 2.5 בלה םעופ 65 ליג דע .1

תוינש 23 לכ ףוגב בוביס השוע םדה .2

םויב ריוא רטיל 13,230 כ ףאוש םדא לכ .3

.ןצמח רטיל 7 כל קוקז םדא רטמ 100 לש הצירל .4

םימעפ 3 הוושמה וק תא ףיקהל טעמכ ןתינ מ"ק 100,00 כ אוה ףוגב םדה ילכ לכ ךרוא .5

רתויב הקדה הרעשהמ םיקד רתוי 50 יפ םימינה םה ףוגב רתויב םיקדה םדה ילכ .6

.יצחו רטמ לש הבוגל םרזב ץורפל לגוסמ אוהש ,קזח הכ ץחלב םיקרועב םרוז םדה .7

בלה ךירצ םכרדש מ"ק 8,000 דוע חתפמ ילאידיאה ולקשממ רתוי ג"ק 10 לקושש םדא .8

.םד דועו דוע םירזהל ץמאתהל

הנש 20 ךשמב לעופ אל בלהש הלגנ ולא תוקספה רבחנ םא המיעפל המיעפ ןיב חנ בלה .9

ונייחב

םודאל ךפוה ועבצ ןצמח רשוק אוה רשאכ ךא לוחכ אוה םדה עבצ .10