המדאה חופת תמקרב הזומסוא.המדאה חופת תעקפ לש םיאתב םישחרתמה םייטומסוא םיכילהתב הפצנ וז תוליעפב
.םיאתה תוגהנתה לע תינוציחה הסימתב רכוסה זוכיר תעפשה תא קודבנ


םירמוחו םילכ
ל"מ 100 לש תוסוכ 2
הדח ןיכס
מ"ס 1 -כ לש רטוקב םיקקפ חדקמ
'ג 0.1 לש קוידב םיינזאמ
ירטמילימ ריינ
תיכוכז לע ןומיסל טע וא ריינ תוקבדמ
ריינ תובגמ
לודג המדא חופת
(הסימת ל"מ 100/זורכוס 'רג 50) 50% זורכוס תסימת ל"מ 150
םיקקוזמ םימ ל"מ 150: ןלהלש הלבטה תמגודכ הלבט ןכה יוסינה תואצות םושירל


הדובעה ךלהמ

מ"ס 4-5 לש קחרמב םיליבקמ םיכתח ינש וב ךותח .לודגו ירט המדא חופת חק
חדקמב וב חדק .םיליבקמ םיחוטש םיסיסב ינש לעב לילג ןיעמ לבקת .הזמ הז
.םרטוקבו םכרואב םיווש ויהיש םילילג העברא (מ"ס 1 -כ לש רטוקב) םיקקפ
."יתלחתה ךרוא" רוטב ,הלבטב ותוא םושרו לילג לכ לש וכרוא תא דודמ
."יתלחתה לקשמ" רוטב ותוא םושרו לילג לכ לוקש


. 2 ו 1 םירפסמב תוסוכ 2 ןמס
תומכ התוא םיש היינשה סוכב .50% רכוס תסימתב 1 סוכ לש החפנמ ¾ -כ אלמ
.םיקקוזמ םימ לש םעפה
תחא העשל תכרעמה תא דמעהו םילכהמ דחא לכל המדא חופת ילילג 2 סנכה
.ךרעבםיש .ריינ תבגמב םהילעש לזונה ףדוע תא בגנ ,םילילגה תא אצוה הז ןמז םותב
.הלבטב תאז םושרו םהב ולחש םייונישל בל
בשח .םיאתמה רוטב ותוא םושרו ירטמילימה ריינב לילג לכ לש וכרוא תא דודמ
.לילג לכ ךרואב לחש יונישה תא
.לקשמב יונישה תא בשחו "יפוס לקשמ" רוטב ולקשמ תא םושר ,לילג לכ לוקש
- תואבה תולאשה לע הנע

? ולקשמו לילגה ידממ רתויב ומצמטצה לופיט הזיאב
.הז לופיטב ולקשמבו לילגה ידממב ולחש םייונישל רבסה עצה
? וכרואב יונישה ןיבל לילגה לקשמ יוניש ןיב רשק שי םאה
? תכרעמב שחרתהש ךילהתה ארקנ דציכ
? םתמירז ןוויכ היה המו רתוי הובג םימה זוכיר היה ןכיה
?דחא לילג אלו סוכ לכל םילילג ינש ונסנכה עודמ


.הסימתה לא םיאתהמ םימ תאיצימ תועבונ וידממ תומצמטצהו לילגה לקשמב התחפהה
? הצוחה לילגהמ םימ ואצי עודמ
.תכרעמה יביכרמ תא טרפנ אבה ךילהתה לש רתוי הבוט הנבהל

? תינוציחה הסימתה ןיבל המדאה חופת לילג ןיב דירפמה םורק םייק םאה
םורקב ותוא ףוטעל ילבמ המדא חופת לש לילג הסימתל ונסנכה ירהש ,םורק םיאור ונניא הרואכל
? דציכ .םורק ןאכ שי תאז תורמל .והשלכ

חופת תעקפ יקלח ראש ומכ לילגה יכ הארנ פוקסורקימל דעבמ וב ןנובתנו לילגהמ עטק חקינ םא
.םיאתמ יונב המדאה

םיאתהו םיינוציחה םיאתה ראש ךא ,המדאה חופת ךותיח םע ועצפנ לילגה ןפוד יאתמ קלח
םורקב םיפוטע םייחה םיאתה לכ ומכ ולא םיאת ,םימלש וראשנ רתוי תוימינפה תובכשבש
תא ףטועה והשלכ םורק םיאור ונניאש יפ לע ףאש ךכמ אצוי .הביבסל אתה ןכות ןיב לידבמה
יתש ןיב דירפמה ,ינררב םורק לש "הפטעמ" ןיעמ םירצוי לילגה לש םיברה םיאתה ימורק ,לילגה
יתש לש תכרעמ ונינפלש ,אופא אצוי .םיאתהמ דחאו דחא לכבש וזו הנחבמבש וז ,תוסימתה
.ןהינב דירפמ ינררב םורק רשא תוסימת

? ולקשמ הדירי תאו לילגה תורצקתה תא ריבסנ דציכ ,ןכבו
הובג םימה זוכיר ובש לילגבש המדאה חופת יאתמ םימ ואצי יכ םיחינמ ונא וזה העפותה תרבסהל
תא רידגהל ןתינ ךכ םא .רתוי ךומנ םימה זוכיר הבש תזכורמה זורכוסה תסימת לא ורבעו רתוי
.ךומנה םזוכירל הובגה םזוכירמ םירבוע םימ וב ךילהתכ "הזומסוא" ארקנש ךילהתה

םושמ תאז ,המדאה חופת יאת ךותב םימה זוכירל תיסחי הכומנ זורכוסה תסימתב םימה זוכיר
.המדאה חופת יאת לש הסימתב רשאמ רתוי ךומנ םימה זוכיר זורכוסה תסימתבש
םיסמומ זוכירל ךומנ םיסמומ זוכירמ רידח יצח םורק ךרד םירבוע םימ וב ךילהת אוה הזומסוא
.הובג