הזומסואו (היסופיד) עופעפ

ידכ ךותו ,ולאב ולא תושגנתמ ,יארקאב םינוויכה לכב תוענ ןה .הדמתהב תוענ םירמוחה לכ לש תולוקלומה
.(היזופידה) עופעפה תעפות יהוז .ןתושרל דמועה חפנה ךותב תודיחאב תורזפתמ ןה ךכ
ךותל לטפ וא הת לש תזכורמ תיצמת תפיט םיפטפטמ רשאכ :טושפ יוסינב עופעפה תעפותב חכוויהל רשפא
תולוקלומה תעונת לש האצותה יהוז .הדיחא הסימת תלבקתמש דע ילכב רזפתמ עבצה יכ םיאור ,םימ
.הסימתב


, םימה תולוקלומ םג .ילכה חפנ לכ ךותב דיחא (ןרוזיפ וא) ןזוכיר ובש בצמל דע תורזפתמ עבצה תולוקלומ
אלא ,ילכה חפנ ךותב תודיחאב תורזפתמ ןה ףאו ,תיארקאו תדמתמ העונתב תואצמנ , עבצה תולוקלומ ומכ
.עבצ תורסח ןתויה לשב תוארל השק ןתעונת תאש

.עופעפה ךלהמב עבצ תולוקלומ לש ןרוזיפ ךלהמ שחמומ אבה רויצב
הסנכוה ובש םוקמב :רמולכ) ילכה תיתחתב עבצ תולוקלומ לש הובג זוכיר שי ובש ,בצמ ראתמ 'א םישרת
םש ןכל .עבצ תולוקלומ ועיגה אל ןיידע ילכה יקלח ראשלו ,(חפנ תדיחיב תובר תולוקלומ שי עבצה תפיט
.יספא ןזוכיר

ןטק אצומה תדוקנב ןזוכיר .ךלוהו לדג ילכב תולוקלומה רוזיפ .היזופידה ךילהת ךשמה תא ראתמ 'ב םישרת
.ןרוזיפ בקע

יקלח לכב הווש רמוחה לש וזוכירו ,תודיחאב תורזופמ תולוקלומה :ךילהתה לש ופוס תא ראתמ 'ג םישרת
,םינווכה לכל תיארקאה ןתעונתב תוכישממ תולוקלומה ךא ,םייתסה םנמא םיזוכירה תאוושה ךילהת .ילכה
.םינושה ילכה יקלחב רמוחה זוכיר תא תונשל ילב

תבותכב ס"היב רתאב ךילהתה לש המגדה אוצמל ןתינ

http://www.zinman.org.il/html/chim/difus/difus.html

ינררב םורקכ ןפולצה

םירקמב .יעבטה םורקל (לדומ) םגד שמשמה ,יתוכאלמ םורק ךרד םירמוח רבעמ קודבנ אבה יוסינב
איה ןכש ,החונ םימגדב הדובעה .םימגד תועצמאב תונוש תועפות רוקחל םיפידעמ םינעדמ םימיוסמ
םרוגה תא דדובל ןתינ וזכ תכרעמב .הטילשל םינתינ היביכרמ רשא ,תיסחי הטושפ תכרעמ רוציל תרשפאמ
ונאובב תוריהזב גוהנל שי םלוא .תיעבטה תכרעמב ותושעל דואמ השקש רבד ,םימרוגה רתימ קדבנה
.תיעבטה תכרעמה לא םגדה ןמ קיסהל
בורבו והנבמב ,ובכרהב ,ויבועב אתה םורקמ הנוש ןפולצה ריינ .םורק לש םגד שמשל לוכי ןפולצה ריינ
.וכרד םימיוסמ םירמוח לש ינררב רבעמ רשפאמ אוה אתה םורקל המודב ךא ; תורחאה ויתונוכת

? םימגד תרזעב תועפות רקחב ןורתיה והמ
.תיעבטה תכרעמה לא םגדה ןמ םיקיסמ רשאכ , תוגייתסהבו תוריהזב גוהנל שי עודמ


יוסינה ךלהמ

.דוילו ןלימעל ,ןפולצ ,יתוכאלמ םורק לש ותרידח תא קודבנ הז יוסינב

דחא לכ מ"ס 15 -כ לש ךרואב ןפולצ תורוניצ 2
תונחבמ
ל"מ 25 לש תורושמ 2
ל"מ 200 לש תוסוכ 3
ל"מ 10 לש תוטפיפ 2
הרישק טוח
תיכוכז לע ןומיסל טע וא תוקבדמ
םימב סיסמ ןלימע תסימת ל"מ 200
(iki לוגול) הלוהמ דוי תסימת ל"מ 200
יפט


:תאז םישוע דציכ רכזינ הבה ;דוי תסימת תועצמאב ןלימע תוחכונ תוהזל ןתינ
.דויה תסימתמ תופיט המכ ףסוה .הנחבמב ןלימע תסימת ל"מ 1-2 םיש
לכונ .ןלימעל דויה ןיב הבוגת לע דיעמ עיפוהש לוחכה עבצה .בברע
.תמיוסמ הסימתב ןלימע שי םא ,קודבל ידכ דויה תסימתב שמתשהל
.ןככרל תנמ לע שארמ ובטרוה ןפולצה תורוניצ
לע וא טוחב תאז השע .דחאה והצקב ןפולצה תורוניצמ דחא לכ בטיה רושק
תוחותפ ,ןפולצ תויקש יתש וז ךרדב לבקת .ומצע ביבס ןפולצה תרישק ידי
.דחאה ןדצב
תויקשמ תחאל הסימתה תא רבעהו ןלימע תסימת ל"מ 20 הרושמב דודמ
.ןפולצה
.הרישק טוחב תיקשה חתפ תא רושק
הדצמ ןלימע תסימת לכ קיחרהל ידכ םימב ץוחבמ תיקשה תא ףטוש
.ינוציחה
.תיקשה לש הרישקה טוחל התוא דמצהו "ןלימע תסימת" הקבדמ לע םושר
.'א תואב תנמוסמ הייקנ סוכל תיקשה תא סנכה
.היינשה ןפולצה תיקשל דוי תסימת ל"מ 20 ,ליעל תוארוהה יפל ,סנכה
(םייקנ םילכב שמתשהל דפקה)
."דוי תסימת" תיוותב ןמסו התוא ףטוש .םדוק ומכ תיקשה תא רושק
.'ב תואב תנמוסמב סוכל היינשה תיקשה תא סנכה
.'א סוכל דוי תסימת ל"מ 100 גוזמ
.'ב סוכל ןלימע תסימת ל"מ 100 גוזמ


-: תולאשה לע בשהו שחרתמה רחא בוקע

?(דוי הליכמה) 'א סוכב תיקשבש ןלימעה תסימת עבצב יוניש לח םאה .1
?'ב סוכב תיקשל ץוחמש ןלימעה תסימת עבצב יוניש לח םאה .2
תיקשה ךותב דויה תסימת עבצב יוניש לח םאה  .3
?'א סוכב תיקשל ץוחממש דויה תסימת עבצב יוניש לח םאה .4
? םהב תנחבהש עבצה יונישל םרג המ ,רבסה .5
? תורחאה תוסימתב עבצה הנתשה אל עודמ .6
? אל הזיאו ןפולצה םורק ךרד רבוע רמוח הזיא ,םכס .7
ןפולצה לש והנבמ לע ךכמ קיסהל לכות המ .דויה תולוקלומל סחיב דואמ תולודג ןלימע תולוקלומ .8
ןומלחב יוסינב .ןפולצה םורק ךרד ןלימע לשו דוי לש רבעמה תורשפא רחא תבקע הז יוסינב .9
ינש תואצות תא הוושה .אתה םורק ךרד רכוסו םימ לש רבעמה תורשפא רחא תבקע הציבה    
? םימורק ךרד רובעל םירמוח לש םתורשפא לע ךכמ קיסהל לכות הנקסמ וזיא .םייוסינה    
תורדוח זורכוסה תולוקלומ יכ קיסהל היה ןתינ םאה ,הציבה ןומלחב תכרעש יוסינב .10
? הצוחה םורקה ךרד ואצי םה םאה ,םימה לע ףסונ ,אתב םייוצמה םירחא םירמוחל רשאב המו ?םורקה ךרד     וז התייה םלוא ,היזופיד לש ךילהת שחרתה ,ןפולצה םורק ךרד דויהו ןלימעה תורידח תא וב ונקדבש יוסינב
: תוניחב יתשמ תדחוימ היזופיד

.םורקה ךרד ועפעפ תולוקלומה

רבעמ היה ,רמולכ .(ןלימעל רידח וא דוילו םימל רידח) הסימתבש תולוקלומה ןמ קלחל קר רידח היה םורקה
לש יטרפ הרקמ אופא איה הזומסוא .הזומסוא םיארוק הז גוסמ היזופידל .םורקה ךרד םירמוח לש ינררב
ללכ ךרדב) םורקה ךרד תורדוחה תולוקלומה .ינררב םורק דירפמ תוסימת יתש ןיב רשאכ ,היזופיד
.ךומנה ןזוכירל הובגה ןזוכירמ תוענ (תורחא תולוקלומ יבגל םג ןוכנ רבדה ךא ,םימה תולוקלומ

: הזה יוסינה תא ראתנ הבה הזומסואה לש רתוי הבוט הנבהלתוסימתה יתש ןיב .('ה) הלוהמ רכוס תסימתב העקשוה ('א) רכוס לש תזכורמ הסימת הכותבש ןפולצ תיקש
.רכוסה תולוקלומ ןכ אל ךא ,תולקב וכרד תורבוע םימה תולוקלומ . ןפולצה םורק דירפמ

תדיחיב רכוס תולוקלומ רתוי םש שי :ונייהד .הל הצוחמ רשאמ רתוי תזכורמ רכוס תסימת שי תיקשה ךותב
זוכיר יכ תרמוא תאז .תיקשל ץוחמ רשאמ חפנ תדיחיב םימ תולוקלומ תוחפ תיקשה ךותב שי אליממ .חפנ
תולוקלומ לש רבעמ רשפאמה ,ינררב םורק דירפמ תוסימתה יתש ןיב .ץוחב םימה זוכירמ ךומנ םינפב םימה
ךולה ,וירבע ינשמ םורקה ךרד תורבוע םימה תולוקלומ .רכוס תולוקלומ לש רבעמ רשפאמ וניא ךא םימ
.רוזחו
.ךומנה ןזוכיר םוקמ לא הובגה ןזוכיר םוקממ תורבוע םימ תולוקלומ רתוי


:הלאה תולאשל ךתעד ןת ,אשונה תא תנבהש אדוול ידכ

? םימה זוכיר לע העפשה שי רכוסה זוכירל םאה
רכוסה תולוקלומש יפ לע ףא ,םימה לש העונתה ןוויכ לע העפשה שי רכוסה זוכירל םאה
? םורקה ךרד תורבוע ןניא
.חפנה לדגו םימ ופסוותה תכרעמה לש קלח הזיאב ,לקשמ יוויש גשומ רשאכ
? רכוסה תולוקלומל םג ישפוח רבעמ רשפאי םורקה םא ,הרקי המ

ידי לע תומרגנ הלא - םהמ םימ תאיציו םיאתל םימ לש הסינכ .יחה םלועב הבר תובישח הזומסואל
יעמהמ םיתוש ונאש םימה םיגפסנ ךכו ,עקרקה ןמ םימ םיחמצה ישרוש םיטלוק ךכ .םייטומסוא םיכילהת
.ונפוג יאתל
םירמוח םירבוע ,םיאתה ימורק ךרד םירמוח רבעמב בושחו דבכנ קלח םיפסות הזומסואהו היזופידה ךילהת
.םימורקה ךרד
םיאת ימורק ךרד םירמוח תרבעהל תופסונ םיכרד

,ונייהד .ךומנ וזוכיר ובש םוקמ לא הובג וזוכיר ובש םוקממ רמוח רבוע הזומסואהו עופעפה יכילהתב
ןמ םישרפומ םירמוחש ,םג הרוק .ותביבסבש הזמ טלוק אתה םיתיעל .םיזוכירה לפמ ןוויכב איה ותעונת
.אתה ךותבש הזמ הובג ץוחבמ םזוכיר רשאכ ףא אתה
ןוויכב םג םירמוח ריבעהל אתה לש ורשוכל .םיזוכירה לפמל דוגינב םירמוח תרבעה תישענ הלא םירקמב
.תואמגוד המכב תאז שיחמנ .תויגולויבה תוכרעמב הבר תובישח שי םיזוכירה לפמל דגונמ

ףסונה ומש ןאכמו ,תרכינ הדימב יוצמ אוה םיבנעב) .םינוש תורפב יוצמה רכוס אוה זוקולגה - 'א אמגוד
.דועו זרוא ,המדא יחופת ,םחל ןוגכ ,ןלימע םיליכמה םינוש תונוזמ לוכיעמ לבקתמ םג אוה ("םיבנע רכוס"
ךומנ יעמה ללחב זוקולגה זוכיר רשאכ םג ,יעמה ןפוד לש םיאתה ךותל גפסנ יעמה ללחב יוצמה זוקולגה
.םיזוכירה לפמל דוגינב םג גפסנ זוקולגה ,רמולכ .םיאתה ךותל זוקולג גפסנ ,יעמה ןפוד יאת ךותבש הזמ

? עופעפה ךילהת ךמס לע וז העפות ריבסהל רשפא םאה

זוכיר וליאו ,םיחמצה לש שרושה יאתבש הזמ ,ללכ ךרדב ,ךומנ עקרקה ימב םיחלמה זוכיר - 'ב אמגוד
לפמ ןוויכב םישרושב םימ תטילק תרשפאתמ ךכיפל .שרושה יאת ךותב רשאמ הובג עקרקב םימה
םינוש םיחלמ םג ,םימל ףסונ ,טולקל וילע חמצה לש םיניקתה ותוחתפתהלו ומויקל םלוא .םיזוכירה
.עקרקהמ
.םיזוכירה לפמל דוגינב שרושה יאת ידי לע גפסיהל םיבייח םיחלמש ךכמ אצוי

דגונמ ןוויכב םג םיאתה ימורקל דעבמ םירמוח תדידנ תמייק יכ תוארמה תובר תואמגוד ךותמ םייתש ןה ולא
לכונ אל ,םיזוכירה לפמ ןוויכב םירמוחה םידדונ הזומסואהו היזופידה יכילהתבו תויה .םיזוכירה לפמל
.דגונמה ןוויכב םירמוח לש םרבעמ תא הלא םיכילהת ךמס לע ריבסהל

םירמוחה תרבעה .הליעפ הרבעה איה םיזוכירה לפמל דגונמ ןוויכב םיאתה ימורק ךרד םירמוח תרבעה
.הליבס הרבעה איה םיזוכירה לפמ ןוויכב

? הליעפה הרבעהה תמייקתמ דציכ

- ךילהתה לש ומשב ? רתוי הובג םזוכיר ובש םוקמל ךומנ םזוכיר ובש םוקממ רובעל םירמוח םילוכי דציכ
לפמל דגונמ ןוויכמ רמוחה תרבעהב םיליעפ םיאתה :עצבתמ אוה ובש ןפואל זמר שי - "הליעפ הרבעה"
. (ATP) ותושרבש הנימזה היגרנאהמ קלח איהש ,היגרנא אתה עיקשמ הליעפה הרבעהב .םיזוכירה

לפונ ףוג רשאכ :תרכומ תילקיסיפ העפותב ןנובתנ הבה ,הליעפה הרבעהל היגרנא השורד עודמ ןיבהל ידכ
"דובעל" םיכירצ ונא ןיאו ,וב הרוגא התייהש היגרנאה חוכמ השענ רבדה ,ךומנ םוקמל הובג םוקממ
ונילע זא יכ ,היגרנא עיקשהל שי ,רתוי הובג םוקמל ותולעהל ידכ ,תאז תמועל .ךכ םשל (היגרנא עיקשהל)
.ץראה רודכ לש דבוכה חוכ דגנכ דובעל

ןורדמה דרומב הליפנ


ןורדמה הלעמב הפיחד


.לפמה ןוויכב איה העונתה םיכילהתה ינשב .ןורדמה רודכ לש ותורדרדיה ךילהתל המוד הליבסה הרבעהה
.ךומנה םזוכירל הובגה םזוכירמ םידדונ הסימתב םיקיקלחהו ,ךומנה םוקמל הובגה םוקמהמ לפונ רודכה
.היגרנא לש תפסונ העקשהב ךרוצ ןיאו ,רמוחב הרוגאה היגרנאה חוכמ תישענ העונתה םירקמה ינשב
.היגרנא תעקשה השורד וזכ הלועפל ;העבגה הלעמב רודכה תפיחדל המוד הליעפה הרבעהה ,תאז תמועל

.םיחה תורוצ לכבו םיאתה לכב תמייק איה .םייחה ינייפאממ דחא איה םיאתה ימורק ךרד הליעפה הרבעהה
ןמ םירמוח טלוק אוה ךכ םשל .ול הצוחמ םיררושה הלאמ םינוש םיאנת וכותב םייקמ אוה ,יח אתהש ןמז לכ
הרבעה לע קר ססובמ םתביבס ןיבל םיאתה ןיב רשקה היה ול .םירחא םירמוח הילא שירפמו הביבסה
.תינוציחה םתביבסבש ולאל םיוותשמ םזוכירו םיאתה ןכות ויה רצק ןמז רובעכש ירה ,םירמוח לש הליבס
לפמל דגונמ ןוויכב םג ,הצוחהו המינפ םירמוח םיריבעמ םיאתה העובקו תידוחיי תימינפ הביבס םייקל ידכ
.םיזוכירה

העגפנ םא .היגרנא םיקפסמה םיכילהת םייקמו יח אתה דוע לכ תמייקתמ םיאתה ימורק ךרד הליעפ הרבעה
ךכ לע .םיאתבש היגרנאה רוקמ והמ לאשת יאדו .םיעגפנ הליעפה הרבעהה יכילהת םג ,היגרנאה תקפסה
ןאכמ .םיאתל היגרנאה תא םיקפסמה םה המישנה יכילהת יכ ,רמול לכונ התע רבכ ךא ,ךשמהב דמלנ
םג ,רתיה ןיב ,םיקספנ המישנה תקספנ רשאכ .םייחה םויקל הבושח הכ המישנה עודמ ,ןיבהל ונא םילוכי
תלוספה ירמוח תאצוה ענמתו םיאתל םיינויחה םירמוחה תטילק ערפות ךכב .הליעפה הרבעהה יכילהת
הרהמ דעו ,עקרקה ןמ םיחלמה תטילק קספית ,חמצה שרושב המישנה קספות םג ,אמגודל ךכ .הצוחה
הוותשי שרושב ןזוכיר רשא דע ,םיזוכירה לפמל םאתהב הצוחה םיאתה ןמ תאצל םיחלמה תולוקלומ וליחתי
.לוביי חמצהו הזומסואה ךילהתב עקרקה ןמ םימ טולקל חמצה לכוי אל הז בצמב .ול הצוחמש הזל