האלכה לש היצלומיס

םד יגוס

הנוכת
ללאה ןומיס
A םד גוסל ללא
IA
B םד גוסל ללא
IB
O םד גוסל ללא
I

םד יגוס

םיירשפא םיפיטוניג
םדה גוס
IAI , IAIA
A
IBI , IBIB
B
IAIB
AB
I I
O


םירוהה IA IB IA IB
IA IB
IA IB