לש האלכה תייצלומיס
תוכורא - תוילמרונו תורצק םייפנכ ילעב הליפוזורד יבובז


תוכורא תוילמרונ םייפנכל ןטלש - יטננימוד ללא - R
תורצק םייפנכל טלשנ - יביסצר ללא - r

םירוהה R r R r
R r
R r