םינבלו םירוחש םירבכע לש האלכה תייצלומיס


רוחש עבצל ןטלש - יטננימוד ללא - R
ןבל עבצל טלשנ - יביסצר ללא - r

םירוהה R r R r
R r
R r