םיטוירקורפ םיאתל םיטוירקואא םיאת ןיב האוושה

הליחת ןייע םיטוירקורפהו םיטוירקואאה םיאתה יגוס ינש ןיב םילדבהה תא ריכהל ידכ
.הלבטב רסחה תא אלמ ךכ רחאו ,םירויצב
.ינורטקלא פוקסורקימ תועצמאב ושענש םימוליצ יפל וטטרוש םירויצב תומכסה

תא צמח

חמצ את
תא בעל חיים


םייח לעב את
תא חיידקקדייח את
.םיטוירקואאה םיאתה לש "םיגיצנ"כ (ח"עב) ילמינא אתו יחמצ את
.1
.םיטוירקורפה םיאתה לש "גיצנ"כ קדייח את
.2

םיטוירקואאל םיטוירקורפ םיאת ןיב האוושה

יטוירקורפ את
םיטוירקואיא םיאת
קדייח את
ילמינא את
יחמצ את
תונוכת
1 עצוממ ךרוא
רטמורקימ
12 עצוממ ךרוא
רטמורקמ
10 עצוממ ךרוא
רטמורקימ
:אתה לדוגןכ
DNA
דחא


ןכ
DNA
דחאמ רתוי


ןכ
DNA
דחאמ רתוי
:ןיערגה רוזא ןוגרא
תא ףיקמה םורק
.יתשרותה רמוחה
יתשרותה רמוחה גוס
םימוזומורכ 'סמ

ןכ
ןכ

אל
ןכ

ןכ
ןכ
:אתה ףקיה
ןפוד
אתה םורק

ןכ
אל
אל
אל
אל
אל
ןכ

ןכ
ןכ
ןכ
אל
ןכ
ןכ
אל

ןכ
ןכ
ןכ
ןכ
ןכ
ןכ
ןכ
:המסלפוטיצה ןוגרא
םימוזוביר
תיטמסלפודנא תשר
הירדנוכוטימ
םיטסלפורולכ
י'גלוג ףיפוג
ימינפ דלש
תיללח
דח םירוצי
םידדוב םייאת
ןוגראב וא
.רחא
.םייאת ברו םייאת דח םירוצי
תונגראתה
םיאתה
.תמייק אל
.םיאת בר םירוציב םימייק
םיאת תוחמתה
םידחוימ םידיקפתל


המישמ
? (םיטוירקואאהו םיטוירקורפה) םיאתה יגוס לכ תא תונייפאמה תונוכתה םהמ
.1
? ילמינא אתל יחמצ את ןיב םיירקיעה םילדבהה םהמ
.2
( יטוירקואאו יטוירקורפ) םיאתה יגוס ינש ןיב םיירקיע םילדבה ינשל בל תמש יאדווב
.3
רשק םייק ךתעדל םאה.(רודמ ןושלמ - רודימ) יאת םינפה רודימהו תובכרומהו םיאתה לדוג
וא) תובכרומה תמועל ,דחא דצמ אתה לש יסחיה ולדוג :ולא תוטלוב תונוכת יתש ןיב
? (ולש רודימה תמר) ולש ימינפה הנבמה לש (תוטשפה