הבוט תואירבל םיפיט 100

םהבש ,רתוי םיאירב הליכא ילגרה וצמא . הטאיד תושעל וליחתת לא
םילודג ,הגרדהב לקשמ ודירות םא .ךורא חווטב ךישמהל ולכות
.הרזחב ותוא ופיסות אלש םייוכיסה
.1  
.רקוב ינגדו תוינטק ,רוחש םחל ןוגכ ,םיביסב רישע ןוזמ הברה ולכא
םגו לוכיעה תכרעמ לש הניקתה התלועפ לע רומשל םירזוע םיביסה
.םייעמה ןטרסל ןוכיסה תא םיניטקמ
.2  
תומר תא קזחל ידכ ,םוי ידמ תוקריו תוריפ לש תונמ שמח ולכא
.תוריפ ץימ סוכ תויהל הלוכי תונמה תחא .תיללכה תואירבהו היגרנאה
.3  
ךרדב םיקפסמ הלא – עבצ יזע תוקריו תוריפ ושפח .ןווגמ טירפת ולכא
.הנוזת ירמוח הברה ללכ
.4  
םילכוא םישנאה בור .יחהמ ןמושה וא יוורה ןמושה תכירצ תא וניטקה
רוסא ךא .תוירולקה ךסמ 35% איהש ,תצלמומה ןמושה תומכמ רתוי
.תוירולקה ךסמ 10% לש ףסה תא ורבעי םיוורה םינמושהש
.5  
21 םה םיחוטבה םייעובשה תולובגה .ןויגיהה תולובגב לוהוכלא ותש
וא ןיי סוכל ךרע הווש תוא הדיחי) םישנל תודיחי 14 -ו םירבגל תודיחי
שי הנותמ לוהוכלא לוהוכלא תכירצל .(הריב לש לודג לפס יצח
.תורצ הנימזמ תזרפומ הכירצ לבא ,בלה לע תננוגמ העפשה
.6  
םיינונמשה םיגדבש 3 הגמוא ןמושה תוצמוחש םירובס .םיגד רתוי ולכא
תלחמ ינפמ תוניגמו רתוי האירב תינוכית םיה הטאידה תא תושועש ןה
. עובשב גד תונמ 2-3 ךורצל ץלמומ .לורטסלוכה תומרב היילעו בל
.7  
.םרג 5-6 איה תצלמומה תימויה הכירצה .חלמ ידמ רתוי ולכאת לא
לש םיגתומהמ המכ .תחלצל חלמ םרג 10 עצוממ ליכמ ןגוטמ לכאמ
יפיטח לש תיקשמ חלמ תוחפ אל תחא תירעקב םיליכמ רקובה ינגד
.ספי'צ
.8  
חיטבי הז .םוי ידימ – םימ אקווד ואל – םילזונ םירטיל 1.5-2 ךרעב ותש
.ןתשה יכרדב םימוהיז תעינמב עייסיו תואירב וראשיי תוילכהש
.9  
אל םה – חוטיב תסילופ רותב קר םילרנימו םינימטיו לש םיפסות וחק
דומעל ליבשב רתוהו ידו ןוזמ םילכוא םישנאה בור .בוט ןוזמל ףילחת
.תויתנוזתה תושירדב
.10  
ןטבה רירש לש םידבוע םה .סיטאליפ תטישב םיליגרת תועיבקב ועצב
לכמ רתוי ילוא יארחאש , סונימודבא סוסרווסנארטה ,רתויב קומעה
.הז רוזאב הרזיגל
.11  
םכתא םיצלאמ הלאכ םידגב .םיצחולו םיליבגמ םידגב תשיבלמ וענמיה
ןה עגופו םייפתכב חתמ רצויש המ ,תואירה לש ןוילעה קלחב םושנל
.המישנב ןהו החונתב
.12  
םיבשוי םתאשכ הבר העונת רשפאמ אל אוה .טק'זה תא הדובעב וריסה
ךשמבו החונת יתוויעל םורגל לוכי אוה ,דומצ אוה םאו ,ןחלושה דיל
.בג יבאכל םג ןמזה
.13  
םכפוג לש לקשמה יוויש תא רפהל הלולע ףתכה לע דבכ קית תאישנ
תורוצב תאשל רשפאש קית ופידעה .הביציב רומח ןפואב עוגפלו
.רחא םוקמב ץחלה לכ תא םיליעפמ םכניא ךכ םושמ ,תונוש
.14  
ירירש תא תולק םיצווכמ םכדועב םכלש החונתבו המישנב ודקמתה
.ןטבה רוזא תא קזחמו קזחתמ הז .ולוכ םויה ךרואל ןטבה
.15  
רותב ,הדובעה ןחלוש דיל ,םויה לכ ךרואל םילק םירירש יצוויכ ועצב
.ןטבה רוזאל רשוכה ןוכמב דחא יעובש רוקיב ושידקהו הגיהנה ןמזבו
.16  
,הבישיב ןמז הברה ךכ לכ םילבמ ונבור .תועיבקב ןחלושהמ ומוק
.ןותחתה בגב עגופ הז .ןטבה ירירשב בר שומיש םישוע ונניאש
.17  
רורחשב עייסל תולוכי יוסיעו הכילה ומכ הרידס תוליעפו תוחיתמ
.םכפוג תחונתב םיעגופש םיסופת םירירש
.18  
םירירש הפרמו ןטבה ירירש תא קזחמ הז ,אל וא ונימאת .הברה וקחצ
.םיסופת
.19  
הטונ ןגאה ,המינפ םיסנכומ ןטבה ירירש ,רוחאל םייפתכה .םיפוקז ודמע
.לגרהל ךופהי הז רבד לש ופוסבו ,תרפושמ הביצי םע וכלהתה .םינפל
.20  
רבגומ ןדבואו םייכינח תלחמ ,ןושיע ןיב חכומ רשק שי .ןשעל וקיספה
.םכיניש תא םיתכי םג ןושיעה .םיינישה לש
.21  
תורעש םע ,ןטק שאר תלעב ,תינוניב דע הכר תשרבמב ושמתשה
תשרבמה תא ופילחה .םייכינחל קזנ ומרגי אלש תולגועמ תויטתניס
.הרוצ תדבאמ איהש םעפ לכב
.22  
זע םעט ילעב תונוזמ .הפהמ ער חירל םורגל םילוכי םימייוסמ תונוזמ
.םתכירצ תא וניטקה .וז הניחבמ רתויב םיעורגה םה (יראק ,לצב ,םש)
.23  
תירקיעה הביסה איה – דירואולפ הליכמש םייניש תחשמב ושמתשה
.תונורחאה םינשה 20 -ב םיינישה ןובקרב הדיריל
.24  
הלאכ ושפח .ללכ םיליעומ םניאש הפה תפיטשל םילזונ םימייק
םירמוח םלוכ – דיסקורפו דירולכ םוינידיריפליטצ ,ןסולקירט םיליכמש
.(יקדייחה דבורה) קאלפ דגנ םילעופש
.25  
קוליסל עייסמש ,קורה תשרפה תא ץירממ הז .רכוס לוטנ קיטסמ וסעל
.תיצמוח הפקתה ירחא הפב "םילרנימה שודיח"לו ןוזמ תויראש
.26  
.תורחא תויעבלו םייכינחה תגיסנל םורגל לולע ידמ יביסרגא חוצחצ
םע ןשה לש שגפמה םוקמב תולעמ 45 לש תיווזב תשרבמה תא וקיזחה
ליעפהל ילב ,חטשמ לכב תורצק תויקפוא תועונת 4-5 ועצבו ,םייכינחה
.קזח ץחל
.27  
םילוכיש ,םידבועמ םירכוסב םירישעה תונוזמה תכירצ תא וניטקה
םיליכמש ,תיחפב תואקשמה תכירצ תא וליבגה .ליימאה ןובקרל םורגל
.םויב דחאל ,רכוס
.28  
לכאמה יעבצ .הלילב וא הנישה ינפל םיקתוממ תואקשממ וענמיה
םיעגופ םהש ,םייצמוח ךכ לכ םהבש םייביסרגאה םיפסותהו
.הינפ לעש ליימאה תא םילכאמו הלילה ךלהמב ןשה לש היצזילרנימב
.29  
םיצומח ,םיצימ ,רדה ירפ .םכלש טירפתב ידמ הבר הצמוחמ וענמיה
לכב .רתויב םילודגה םיביואה םה םיקתוממ םייביטרופס תואקשמו
עורג רתוי הז ,םויה ךרוא לכל םתוא םימסרכמ וא םימגול םתא ,הרקמ
.תחא תבב לכה לוכאל וא תותשל רשאמ םיינישל
.30  
רתוי ולכא .ץבאב רסוח לע עיבצהל םילוכי השבי תפקרקו םישקשק
תועייסמ תוינויח תוינמוש תוצמוח .תעלד ינוערזו םודא רשב , םי-תוריפ
םיינונמש םיגד תליכאב וברה ןכלו ,השבי תפקרק תעינמב ןה םג
.םיזוגאו
.31  
.בלח ידמ רתוי תורציימש בלח תוטולב לש האצות אוה ןמש רעיש
תורידתב רעישה תא ופפחו אצמנבש רתויב ןידעה ופמשב ושמתשה
איה םג היושע רכוס םיליכמש תונוזמ לש הכירצה תנטקה .הצוחנה
.רוזעל
.32  
תא וריבגה . A ןימטיו רסוחב תובורק םיתיעל ורוקמ קרב רסח רעיש
םישמשמ ,םירזג הברה ןכו ,עובשל םיציב 2-3 תליכא ידי לע ותכירצ
.םיהכ םיקורי םילע תוקריו םישבוימ
.33  
,לזרבל רתויב םיבוטה תורוקמה דחא אוה (שבכ,רקב) םודא רשב
.ףסות וחק ,ותוא םילכוא םכניא םא .רעישה תחימצל בושחש
.34  
ןוגכ ,רעישל םיבושח הנוזת ירמוחב רסוחמ לובסל םילולע םינועבט
.ץבאל וקקדזי םהש ןכתיי .ץבאו 12B ןימטיו
.35  
היעב רימחהל לולע אוה לבא ,רעיש ןדבואל הרישי הביס וניא סרטס
םינימטיווה לש הכומנ המר ללכ ךרדב שי סרטסמ םילבוסה לצא .היובח
טרוגוי ,םיינונמש םיגד ,אלמ חמקמ םינגד רתוי ולכא . B הצובקמ
.בלחו םיציב ,יעבט
.36  
,תמזגומ רעיש תרישנמ תלבוסו ןוירה דגנ תולולג תלטונ תא םא
,תורחאב תולולגה תא ףילחהל יושע אוה .ךלש אפורה םע יצעייתה
.םינגוטסגורפ תוחפ תוליכמש
.37  
תא טאהל לוכיש המ ,םדב ןיטירפה תומרב הדיריל םרוג לזרבב רסוח
.רוזעי ףסות .רעישה תחימצ
.38  
ןמז קרפב לקשמב תיטסרד הדיריו הליכא תוערפה ,תויתנפוא תוטאיד
.רעישה לש יעבטה החימצה רוזחמ תא שמשל תולולע רצק
.39  
הלוכיש ,תוחרקתהמ תולבוס תויברעמה םישנהמ 30% דעש םירובס
,ךייחל 20 -ה תונשב ךרעיש תא דבאל הליחתמ תא םא .תיטנג תויהל
.אפורל ינפ
.40  
הילע .םכייחב ףסונ סרטס םרוגל ךופהל תינפוגה תוליעפל ונתת לא
.גישהל םילוכי םתאש המ יבגל םיילאיר ויה .חתמה תא גיפהל
.41  
םכל םיארנש םיקלח לע אלו ,ולוכ ףוגה לע דובעל הרטמל בל ומיש
.הזל הז םירושק םירוזאה לכ .םייתייעב
.42  
. גישהל םכתלוכיש ,הכומנ המרבו חווט תורצק תורטמ םכמצעל וביצה
.תימצעה םכתכרעהב םיאלפ ללוחי הז ,ןתוא ורבעתשכ
.43  
.תוריהמ תואצות גישהל ןויס-ינב רשוכה ןוכמב ןמז ידמ רתוי ולבת לא
ןוכמב םירוקיבה תקספהל תוירקיעה תוביסה תחא םה רתי ינומיא
.רשוכה
.44  
ףיכב וסנתה .הנממ םינהנ םכניאש תינפוג תוליעפ םש ועצבת לא
.םכל המיאתמ יכהש תוליעפה תאיצמב
.45  
םירטיל 2 -ל םיקוקז םתא .םויה לכ ךרואל ירט טוחס ץימ וא םימ ומגל
.םינמאתמ םתא םא הזמ רתוילו ,תוחפל
.46  
ולדחתש ירחא תועש 48 .רתויב קיזמה רבדה אוה ןושיע – ןשעל וקיספה
ץאוי תועובש 12 ךות .םכלש חירהו םעטה ישוחב רופיש לוחי רבכ
.תכללו ץורל םכילע לקייו םכלש םדה רוזחמ
.47  
תא ודימעי ידמ םדקומו ידמ רתוי .רשוכה ןוכמב תויבקע לע ורמש
םישנא לצא םיחיכש םייקושה ירירשב םיבאכ .תועיגפל ןוכיסב םכפוג
.םינמאתמ םהש תונושארה םימעפב םימיזגמש
.48  
הבושח הרידס תוליעפ ,ורכז .תינפוג תוליעפל ןמז םכמצעל וצקה
.םכמצעל ןמז םכל עיגמו ,םכתואירבל
.49  
םיגולוכיספה תונורתיה .םוי ידמ ,הכילה ןוגכ ,תיבוריא תוליעפ ועצב
תרגסמ םיפוצמה םירופישל המוד התעפשהש וליג םירקוחו ,םימוצע
.היפרתוכיספ ילופיט
.50  
הדימב ופשחיתש ידכ הליל ןודעומב ןמז הברה תולבל םיכירצ םכניא
.םידוקירה תבחרמ םעפ ידמ וקחרתה .שערל תנכוסמ
.51  
לוכי .םישעור תומוקמב םכלש ישיאה ואירטסל ןיזאהל אל ולדתשה
.שיגרהל ילב לוקה תמצוע תא םיריבגמ םתאש תויהל
.52  
שעור םוקמל םיכלוה םתאש םיעדוי םתאשכ םיינזוא ימטא וביכרה
.דחוימב
.53  
.ךשוממ ןמז קרפל תוינזואב שמתשהל אל ולדתשה .54  
המדנ םא וא ,םיינזואב םילוצלצ םע טרצנוק וא טרסמ םיאצוי םתא םא
תא םתפשחש הרהזא וז ירה ,ליגר יתלב ןפואב המומע םכתעימשש םכל
.תונכוסמ שער תומרל םכינזוא
.55  
בשויש שיאהש ןפואב ,םכלש ישיאה ואירטסב םוילווה תא וכימנה
.םיעמוש םתאש הקיזומה תא עומשל לכוי אל םכדיצל
.56  
קר םה םיינזואב םילוצלצ ומכ םימוטפמיסש םכמצע תא ולשת לא
םיכירצ םתא םא םכתעימשל קזנ םורגל לולע שער ,ללככ .םייינמז
הפישחה תונשיה םע ןמזה ךשמב רבטצמ קזנה .עמשיהל ידכ קועצל
.םייחב רתוי רחואמ בלשב קר תולגתהל יושע ךא ,שערל
.57  
םיבצמ רימחה דבכ ןושיע םהבש םירקמ וארה םירקחמ .ןשעל וקיספה
.תע םרטב העימש ןדבוא לש
.58  
תוקד יתש אוה םילביצד 115 לש לוק תמצועל תופשחיהל יברמה ןמזה
םיטרסו הליל ינודעומ ,םיינלוק םייבוריא םירועיש ןובשחב וחק .עובשל
.תאזה המרל ברקתהל םילוכי עונלוקב
.59  
לבא .קור ומכ תינלוק הקיזומ תיסאלק הקיזומב םיאור אל םישנאה בור
תנכוסמ איהו ,הדימ התואב העימשל קיזהל הלוכי איה ךוראה חווטב
.הובג םוילווב הל םיניזאמשכ הומכ קוידב
.60  
םרק תא וחרמ .שמשה רוא לא תיבהמ םכתאצב הנירק ןנסמב ושמתשה
.םיפושחה ףוגה יקלח לע הנגהה
.61  
םתאשכ םייופרו םיחונ םידגב ושבלו עבוכ ושבח שמש יפוטש םימיב
תחפוק איהשכ שמשב תינפוג תוליעפ וא הבישימ וענמיהו ,םילוכי
.הזוע אולמב
.62  
,ותוא םיקנמ םתאשכ ידמ רתוי ותוא ופשפשת לא ,ןמש רוע םכל שי םא
לש יעבטה ץיח איה תוינונמשה .היעבה תא רימחהל לולע הזש םושמ
רתוי םכינפ תא וקנת לא .ךלכולמ םכרועש ךכל ןמיס אל איהו ,םכרוע
.םויב םיימעפמ
.63  
תא תולקב םילדלדמ םינלערהו שמשה . 10-ויק םיזנאוק לש ףסות וחק
לע וכל .אתה ימורק לע הנגהב ינויח דיקפת אלממש ,הזה הנוזתה רמוח
.ג"מ 30-100 לש תימוי הנמ
.64  
ןגלוק סיסב לע םימרק ,אמגודל .ךרע ירסח הקיטמסוק ירצומ ונקת לא
תולוכי אל ןגלוקה תולוקלומש םושמ ,םידבוע םניא רועה תרשעהל
אל םיינגרלאופיה םירצומש ךכל הבורע םוש םג ןיא .רועל רודחל
.יהשלכ הבוגת וררועי
.65  
וחינה .רועה תא קלצל הלולעו םקוליסל עייסת אל םינועצפ תטיחס
.יעבט ןפואב אפרתהל םהל
.66  
ושפח .יתייעב רוע לש ובצמ תא רימחהל לולע םיאתמ אל רופיא
תודוקנ" תורצוויה עונמל ידכ ,תויבובקנה תא םימתוס םניאש םירצומ
ינונמש אל סיסבב ושמתשה ,תורגב יעצפמ תולבוס ןתא םא ."תורוחש
.ןידע רליסנוקבו
.67  
,רוחאמ ותוא ורשקו ןכינפמ ותוא וקיחרה ןכל ,ועבטמ ינונמש רעישה
,תוליעפה ירחא םינפה תא ופטש .רשוכ יליגרת תושוע ןתאשכ דחוימב
.םיקדייחו ךולכל ,העיז תרסהל
.68  
עיגרמו ןוצמיח דגונ אוה E ןימטיו .לוניירטוקוט E ןימטיו לש ףסות וחק
.רתויב הקזחה ותרוצ וזו ,רועל ליעי
.69  
,תורגבה יעצפ לש םבצמ תא רפשל ידכ .םינפל םיבוטש תונוזמ ולכא
;ילוקורבו דרת ,ןולמ ןוגכ , A ןימטיווב םירישע תונוזמ הברה ולכא
ןומלס ןוגכ , תוינויח תוינמוש תוצמוחב םירישע תונוזמ ולכא שבי רועל
.ןולמו םיטבנ , ילוקורב ולכא הדורו תיזזחל ;הנוטו
.70  
רשבב םיאצמנש םיוור םינמוש דחוימב – םינמושה תכירצ תנטקה
תומרב ידמ הלודג היילע תעינמל םורתל הלוכי – בלח ירצומבו
.םדב לורטסלוכה
.71  
םיאצמנש םיסיסמה םיביסה דחוימב דחוימב ,םיביסב םירישע תונוזמ
תומר תדרוהל םורתל םילוכי ,םישדעו תיעועש , לעוש תלובישב
.םדב לורטסלוכה
.72  
שולש– םיימעפ (םינידרסו חולמ גד ,ןומלס ןוגכ) םיינונמש םיגד תליכא
(םדב םיינמוש םירמוח) םידירצילגירטה תומר תא דירוהל היושע עובשב
.םיקרועב םד ישירק תורצוויה עונמלו
.73  
םידעומ םוי ידימ תוקריו תוריפ לש תונמ שמח תוחפל םילכואש םישנא
,ןוצמחה ידגונמ עבונ רבדהש םירובס .בל תולחמב תוקלל תוחפ
.הלאה םיירטה תונוזמב םיאצמנש תילופה הצמוחהו םינימטיוה
.74  
תלחמב תוקלל רתוי םידעומ םתא ,םכהבוגל סחיב ידמ םינמש םתא םא
םכלש םדה ץחל ,םכהבוגל םאתהב ץלמומה לקשמה לע ורמשת םא .בל
.ןטקי םכביל לע ץחלהו האירב המרב היהי
.75  
.בל תלחמל רתויב םילודגה ןוכיסה ימרוגמ דחא והז .ןשעל וקיספה .76  
םילוכי ויה בל ףקתהמ תוומ ירקמ יפלא .הרידס תינפוג תוליעפ ועצב
תוליעפ תועצמאב רשוכ לע םירמוש ויה םישנא םא ,הנש ידמ ענמיהל
.הייחשו הכילה ןוגכ ,הרידס תיבוריא
.77  
רצק ןמז קרפב הלודג תומכב הייתש .לוהוכלא תייתשב וזירפת לא
ןמז ךרואל הדבכ הייתש .םדה ילכ תכרעמו בלה לע ףסונ ץמאמ הליטמ
.בל תקיפס יאל םורגל הלולעו םדה ץחל תא הלעמ
.78  
,חא וא בס ןוגכ ,םיבורק החפשמ ינב םא .םכלש ןיסחויה ןליא תא וקדב
רבגומ ןוכיסב אצמיהל םילולע םתא ,55 ליג ינפל בל ףקתהמ ולבס
תומרו םדה ץחל תא קודבל החפשמה אפורמ ושקב .בל תלחמל
.םכלש לורטסלוכה
.79  
,תונוזמ ינימ םשו הפ ףוטחל םוקמב ןמשל תויואר תוחורא ולכא
.םינימטיוב םילדו ,רכוסו חלמ ,ןמוש יריתע םה תובורק םיתיעלש
.80  
רבעמ םיאצמנ םירבדש ושוחת לא םלועל .םכייח לע הטלש וספת
םתא הבש היעב לכש ורכזת םא םכייח תא תונשל םכחוכב .םכתטילשל
.תונמדזה אלא לושכמ הניא םילקתנ
.81  
םכל רוסא הל רבעמש ,ןמז תלבגה שארמ םכמצעל ועבק םוי לכב
.הדובעב ראשיהל
.82  
םה הלאה םישנאה .םיבהוא םתאש םישנאו םידידי תרבחב ןמז ולב
.רבשמ תותיעב םכדיצל ודמעיש םהו ,םכלש תיתרבחה הכימתה תכרעמ
.83  
ייחו הדובעה ,החפשמ ייח ,םיסחי תוכרעמ .הכרבב םייוניש ולבק
.םהל ודגנתת לא – םייונישל םלוכ םידעומ הרבחה
.84  
ןדבוא תובורק םיתיעל םשוריפ םיצוחל םייח .םכתחפשמב ועיקשה
בר הלאה םישנאה לש םכרע לבא ,תבחרומה םכתחפשמ םע עגמה
.םכלש תישגרה הכימתה תכרעמל
.85  
החפשמה ייחמ רתוי הבושח תויהל םכתדובעל וחינת לא םלועל
.םכלש הרבחהו
.86  
םהיתורצש םישנא שי דימתש םכמצעל וריכזה .הביטקפסרפ לע ורמש
.םכלשמ רתוי הברה תושק
.87  
ךרדב ןמז קספ וחק .הדובעה לש סרטסה תא התיבה םכתיא וחקת לא
ורטפיהו ,רשוכ רדחב ןמאתהל וא תוחשל וכל ,התיבה הדובעהמ
.םכב רבטצהש חתמהמ
.88  
תייתש ומכ הקיטקט תועצמאב תויעב וריתסת לא .וקמחתת לא
יתלב הדובעו םירבח םע ןהילע החישמ תוענמיה ,תזרפומ לוהוכלא
קר הז .םיסחיב ועלגתהש תויעבב תודקמתהמ ענמיהל ידכ ,תקסופ
.םכלש סרטסל ףיסוי
.89  
לש תורזוח תועפוה וא תורזח ןיא .תחא הכרעמ ןב הזחמ והזש ורכז
ןוכנה טקטנוקל םכלש סרטסה תא וסינכה .שיש המ הז – םייחה
.םילוכי םתאש לככ תונהיל ולדתשהו
.90  
תמושת ושידקה .סותימ הניא "התאש המ הז לכוא התאש המ" הרימאה
דחוימב ,םידבועמ תונוזממ ענמיהל ולדתשהו םילכוא םתאש המל בל
.םייתוכאלמ םיפסותו לכאמ יעבצ םיליכמש הלא
.91  
,םייתודידיה םיקדייחה תמר תא קזחל ידכ יטויבורבפ ןימטיו יטלומ וחק
יכ ,םייעמב ססומתמש ףסות םילטונ םתאש ואדו .םייעמה תואירב ןעמל
.םשל רשייה הקיטויבורפה לש החוטבה התרבעה תא חיטבי רבדה
.92  
לכ ינפל העש עבר .לוכיעה יצימ תצרמהל אפרמ יבשעב ושמתשה
.הקיל'גנאו יראה ןש ,קושיטרא ןוגכ םיחמצ לש םיפסות וחק החורא
.93  
םירצומו ,ירשפא הז םא םיינגרוא ,ההובג תוכיאב תוקריו תוריפ ונק
.םירורב םהיביכרמש םיזורא
.94  
לולכל ךירצ אירב טירפת .םינוכנ אלה םירבדהמ ידמ רתוי ולכאת לא
,םירשב 10%-20% ,תוקרי 30% ,םיאלמ םינגדמ םירצומ 50% ךרעב
.םיחוניקו םינמש 5%-10% -ו ,תוריפו בלח ירצומ ,םיזוגא
.95  
לע ורמש .החונמל והשלכ ןמז הביקל ןתונ וניא םויה לכ ךשמב םוסרכ
לעו תונטק תוחורא שש וא תולודג תוחורא שולש לש עובק םינמז חול
.הבישחו ןמזל תחנב הבישי
.96  
תיחפמ הז .קוריפה ךילהת תא ליחתהל ידכ בטיה ןוזמה תא וסעל
.תושעל הכירצ הביקהש הדובעהמ
.97  
םג אלא תוירולק תפרוש קר אל איה .רידס חרואב תינפוג תוליעפ ועצב
.לוכיעה תכרעמ תא תקזחמ
.98  
.יוקינה בצקב דומעש השקתיש דבכה תא םמהל הלולע רתי תליכא
םימ סוכ יצח דע עברב ןומיל ץימ תיפכ ובברע טושפ דבכ הקנמ תנכהל
.החוראה ינפל רקוב לכ ותשו ,םימימח
.99  
םילכעמש היפפמ ןיאפפו סננאמ ןיאלמורב ןוגכ , תוריפ ימזניא ולכא
. םינובלח
.100