KingdomKingdom
הכלממ
PhylumPhylum
תכרעמ

תוכלממה
MoneraMonera
םייטוירקורפ
ProtistaProtista
םייטוירקואא םייאת דח
FungiFungi
תוירטפ
PlanteaPlantea
םיחמצ
AnimaliaAnimalia
םייאת בר םייח ילעב

Arthropod and insect phylogeny
AnnelidaAnnelida
תויתעבטה םיעלותה 'עמ
ArthropodaArthropoda
םיילגרה יקורפ 'עמ
LobopodLobopod
תוחולש ,הצחמל חישק ףוג הטעמ ,םיקרחה תובאמ
לדבנ שאר ,הכילהל תוינרשב
ArthropodArthropod
- תוקורפ םיילגר ,חישק הטעמ ,רתוי םדקתמ בלש
םיילגר יקורפ
ProtomyriapodProtomyriapod
,תוקורפ םיילגר ,םיקרחו םיילגר יברמל ףתושמ בא
תבכרומ ןייע ,קורפ שיחמ
MyriapodaMyriapoda
תוקלחמה יתש תא תללוכ וז הצובק - לגר יברמ
תואבה
Diplopoda-millipedesDiplopoda
םילגרה יבר תקלחמ
Chilopoda-centipedeChilopoda
םילדנה תקלחמ
InsectInsect
ןטבו הזח שאר ,םירורב םיקלח 3 לעב - קרח
MetamersMetamers
םהינב רכינ ינוש אלל ףוג יקרפ - תוירמטמ
ProstomiumProstomium
ירמטמ ףוגב ןושארה קרפה
periproctperiproct
.השרפה בקנ לעב אוהש ןורחאה קרפה
AppendageAppendage
העונתל ושמישש תוקורפ אל תוינרשב תוחולש
GnathocephalonGnathocephalon
ןיטולחל םיחואמ ףוג יקרפ 6 ליכמה שאר
HexapodaHexapoda
תוגוז 3 לעב ושורפש םיקרחה תצובקל ףסונ םש
םיילגר

The exoskeleton
SegmentsSegments
ףוג יקרפ
ScleritesSclerites
י"ע תורבוחמ) ינוציחה דלשה תא תורצויש תויחולה
(תונרבממ
Itersegmental
membraneItersegmental
ףוגה יקרפ ןיב תרבחמה השימגו הקד הנרבממ

The integument
IntegumentIntegument
ינוציח דלש - טנמוגטניא
EpidermisEpidermis
סיסבב תאצמנה תחא םיאת תבכש - סימרדיפא
.טנמוגטניאה
CuticuleCuticule
הבכש ,טנמוגטניאה לש הנוילעה הבכשה - הלוקיטוקה
.םיאת אלל
ProcuticleProcuticle
,סימרדיפאה י"ע שרפומה רמוח - הלוקיטוקורפ
.הלוקיטוקה איה סוריב הרבעש הלוקיטוקורפ
EndocuticleEndocuticle
.תיסחי שימג ,סוריב רבע אלש הלוקיטוקה לש קלחה
ChitinChitin
.זולולצל ימיכה והנבמב המודה רמילופ
N acetylglucosamineN
.ןיטיכה לש תימיכ הנבמ תדיחי
ArthropodinArthropodin
יקורפ לש ינוציח דלשל םייניפוא םינובלח תצובק
.םיילגר
ExocuticleExocuticle
הביכרמ ,סוריב הרבעש הלוקיטוקורפ - הלוקיטוקוסקא
.הלוקיטוקה לש תינוציחה הבכשה תא
SclerotinSclerotin
ךפוה אוה רשאכ ,סוריבה בלש רחאל ןידופורטרא
.סיסמ אל ןובלחל
EpicuticleEpicuticle
הדיקפת ,הלוקיטוקוסקאל לעמ הקד הנוילע הבכש
.הנגה ירקיעה
CuticulinCuticulin
,ןיאטורפופילמ תבכרומ הלוקיטוקיפאה תובכשמ תחא
.סוריבה ןמזב דואמ השקתמ
WaxesWaxes
הרושק ,הלוקיטוקיפאב םידיפיל תבכש - הוועש
.םימה קשמ לע הרימשב
CementCement
תבכרומ ,הלוקיטוקיפאה לש רתויב תינוציחה הבכשה
.הנגה הדיקפת ,םינמושו םינובלחמ
Pore canalsPore
תואצויה תוימזלפוטיצ תוחולש ןהבש תוררוחמ תוילעת
הלוכ הלוקיטוקה תא תוצוחו סימרדיפאה יאתמ
הלוקיטוקיפאה תא תודיברמו
ןיאטורפופיל
ינמוש רמוחל רושקה ןובלח

Terrestrial locomotion
Extrinsic musclesExtrinsic
אוה ותואש הזל ךומס קרפב הזיחא תודוקנ לעב רירש
.עינמ
Intrinsic musclesIntrinsic
.דחא ףוג קרפל םירבוחמ וידדצ ינשש רירש
ReslinReslin
לגרב דחוימב םייק,היגרנא רגוא "שימג" ןובלח
.םיקרח לש הציפקה


The insect body structure
HeadHead
.שאר
AntennaeAntennae
.םישוחמ
Compound eyesCompound
.תובכרומ םיניע
OmmatidiumOmmatidium
.תבכרומה ןיעה לש תיסיסבה הנבמה תדיחי
ThoraxThorax
.הזח
AbdomenAbdomen
.ןטב


Sclerotization (Tanning)
HydroquinonesHydroquinones
רמוחה תרבעה רשפאמ ,ןוניק לש הליעפ אל הרוצ
.ףוגב
Polyphenyl oxidasePolyphenyl
.ותוא לעפשמו ןוניק-ורדיהה רחאל שרפומה םיזנא
ןוניק
םינורטקלא רושקל הייטנ תלעב הליעפ הלוקלומ
.תורחא תולוקלומב םיישפוח

Molting
ApolysisApolysis
םיליחתמ סימרדיפאה יאת .תולשנתהב ןושאר בלש
ןומרוה תשרפהל הבוגתב תוריהמב קלחתהל
.תולשנתהה
Molting gelMolting
ינפמ הנגהל שמשמ ,ירלוקיטוק ןיבה חוורמל שרפומ
.קורפה ימיזנא
ChitinasesChitinases
.ןיטיכ יקרפמ םימיזנא
ProteasesProteases
.ןובלח יקרפמ םימיזנא
EcdysisEcdysis
.המצע הלשה - תולשנתהה ךילהתמ קלח
Subcuticular spaceSubcuticular
ל'ג שרפומ וילע הלוקיטוקל סימרדיפאה יאת ןיב חוורמ
.תולשנתהה


Flight
Allary scleritesAllary
.הפועתה ירירשל םירושקה םיטירלקס
SubalareSubalare
הפועת ירירשל הרושקה הזחב הנטק (תיחול) טירלקס
.םירישי
NotumNotum
הזחה לש הנוילעה תיחולה
Flight musclesFlight
הפועת ירירש
Direct Flight
musclesDirect
םירישי הפועת ירירש
Indirect Flight
musclesIndirect
םירישי אל הפועת ירירש
DorsoventralDorsoventral
ןטב בג רוביח
LongitudialLongitudial
ךרוא ירירש
Click mechanismClick
תויחול לש תויטסלא לע ססובמה ליעי הפועת ןונגנמ
דבלב םיביצי םיבצמ ינש תלעב איהש הזחה

The mouth parts
LabrumLabrum
הנוילע הפש
MandibleMandible
הנוילע תסל
MaxillaeMaxillae
הנותחת תסל
CardoCardo
הנותחתה תסלב ןוילע קלח
StipesStipes
הנותחתה תסלב םיקרפה לכ ןיב רבחמ ,יזכרמ קרפ
LaciniaLacinia
הנותחתה תסלב ימינפ קרפ
GaleaGalea
הנותחתה תסלב יעצמא קרפ
Maxillary palpusMaxillary
הנותחתה תסלה ןינחב
LabiumLabium
םיחואמ םיקלח ינש - הנותחת הפש
SubmentumSubmentum
הנותחתה הפשב ןוילע קרפ
MentumMentum
הנותחתה הפשב ינש קרפ
GlossaGlossa
הנותחתה הפשב יעצמא קרפ
ParaglossaParaglossa
הנותחתה הפשב זכרמהמ ינש קרפ
Labial palpiLabial
הנותחתה הפשה ןינחב
HypopharynxHypopharynx
.הפה חתפ תמדקב ןושל תיומד הטילב .תינושל תיחול
Buccal cavityBuccal
הפה ללח

Feeding behavior
PhagostimulantsPhagostimulants
הליכא ידדועמ םירמוח
Feeding deterrentsFeeding
הליכא יבכעמ םירמוח
Stretch receptorStretch
(לשמל יעמב) חתמ ינשייח
CarnivorousCarnivorous
רשב לכוא
HerbivorousHerbivorous
בשע לכוא
OmnivorousOmnivorous
לכ ילכוא
PolyphagousPolyphagous
םינימ לש לודג 'סממ ןוזינ
OligophapousOligophapous
םינימ וא תחא החפשמ ,םינימ לש לבגומ 'סממ ןוזינ
םיבורק
MonophagousMonophagous
םינימ לש רתויב םצמוצמ'סמ וא םייוסמ ןיממ ןוזינ
םימוטצימ
קרחל םירשפאמה םיטנויבמיס םיאצמנ םהב םירביא
ונימא תוצמוח םירצימו לוכיעל השק ןוזמ לכעל
ףוגה לש םינוש םיקלחב םיאצמנ ,תויחרכה
תילדוטקורפ הנזה
הפל סונאמ הנזה
הסלומ
ץעמ בכרומה תוליחמו םיעקש לעב רודכ יומד הנבמ
שמשמו םייאלקח םיטימרט י"ע רצוימה םיללגו סועל
תוירטפ לודיגל
םייפלקסא
תלכאנה ,רתויב ההובג תוליער ילעב םיחמצ תחפשמ
םינימ לש רתויב םצמוצמ 'סמ י"ע קר
םינוינש עבט ירמוח
הדיחיה םתרטמו םיחמצב םיאצמנה םימיכ םירמוח
.םיחמצה לש םייעבט םיבייוא לש היחדו הנגה איה

The alimentary canal
StomodeumStomodeum
.ימדק יעמ
PharynxPharynx
.עול
OesophagousOesophagous
.טשו
CropCrop
.קפז
Proventriculus -
gizzardProventriculus
.הבועמ תנחוט תירירש הביק
MesenteronMesenteron
.יעצמא יעמ
Gastric cecaeGastric
תפטעמ לש עבצא תויומד תולודג תוטילב - רוויע יעמ
.יעמה
Brush bordes
microvilliBrush
תופצמה תשרבמ תויומד תוריעז תוימזלפוטיצ תוחולש
.יעצמאה יעמב ,ץוחבמ סימרדיפאה יאת תא
Peritrophic
membranePeritrophic
תשר םירצויה םיינובלח םיביסמ היושעה הנרבממ
.יעמב ענה ןוזמה תא תפטועה הנידע
ProctodeumProctodeum
.ירוחא יעמ
ColonColon
.ירוחאה יעמה לש ימדיקה קלחה
RectumRectum
.ירוחאה יעמה לש ירוחאה קלחה
Rectal pads
(Papillae)Rectal
תגיפס לע תונוממה ירוחאב יעמב תוילטקר תוטולב
.םינויו םימ
םרדוטקא
.הלוקיטוקה תחתפתמ הנמימש תירבוע המקר
םרדודנא
.םינפ יפלכ הטמל הציבה ידיצ ינשב חתפתמ
היצניגוניא
םירצוי ה םילפק םירצונ םרדודנאה יסיסבב - העיקש
.יעצמאה יעמה תא ךכ רחא
קורה תוטולב
הנשי ןכו ןוזמה רבעמ לע ולקיש םילזונ ףיסוהל ןדיקפת
.םימיזנא לש השרפה
רטקניפס
.יעצמאל ימדיקה יעמה ןיב לשמל יוצמ - יתעבט רירש
IntimaIntima
.תואכרטבו יעמב הלוקיטוק לש דואמ הנידע הבכש
AnusAnus
.ןטבה הצק - תעבטה יפ

Excretion
Malpighian tubulesMalpighian
.השרפה 'עמ - יגיפלמ תורוניצ
AmmoniaAmmonia
קורפמ האצותכ ףוגב רצונה ליער רמוח - הינומא
.םינובלח
UreaUrea
לצא םינובלחה קורפ ירצות לש השרפה רמוח - ןנתש
.םיקנוי
Uric AcidUric
קורפ ירצות לש השרפה רמוח - ןתש תצמוח
.םיקרח לצא םינובלחה
הבאשמ
תימיכ-ורטקלא
הנרבממה ךרד דצל דצמ םינוי ריבעמה יאת ןונגנמ
.היגרנא תעקשה ךות
Pyloric valvePyloric
יעמה ןיב לוכיעה םויס ינפל רבעמ ענומה םותסש
.יעצמאל ירוחאה
DistallyDistally
(7.2 תויצמוח) ינקיחרה קלחה
ProximalyProximaly
(6.6 תויצמוח) ינבירקה קלחה
םירוטפצר
םינטלוק ,םינשייח


HeartHeart
בל
Alary musclesAlary
.בלה רוניצל תחתמש המגרפאידל םירושקה םירירש
Fat bodyFat
תרומשת ירמוח םירגאנ םימייוסמ םינימב - ןמוש ףוג
ןוזינ וניא רגובהו לחזב
Corpora CardiacaCorpora
"בלה יפיפוג" תטולב
VitellogeninVitellogenin
הציבה ןובלח

Sensory system
Sensillum (Sensilla)Sensillum
.תיפקהה תכרעמה לש השיח ירביא
Trichogen cellTrichogen
.הרעש רצוי את
Tormogen cellTormogen
.סיסב רצוי את
ChemoreceptorsChemoreceptors
.םיימיכ םינשיח
MechanoreceptorMechanoreceptor
.םיינכמ םינשיח
ScolopidiumScolopidium
,יתשוחת בצע את - םיאת -3מ בכרומה השיח רביא
.הפיכ אתו , לפולוקס את
Scolopale cellScolopale
הרעשה - הידפולקסהמ קלח
NeuronNeuron
.בצע את
AxonAxon
לע אתה ףוגמ תאצוי ,בצעה את לש הכוראה ערזה
.הרטמה רביא
DendriteDendrite
.אתל תותואה תא הריבעמ ,בצע את לש הרצקה ערזה
Sensory neuronSensory
ןוסקאהו ןשייחל סנכנ טירדנדה ,ןשייחל רבוחמה את
.רחא בצע אתל רבחתמ
Motory neuronMotory
.הטולב וא רירשל יבצע יורג ריבעמ
SubesophagealSubesophageal
.הפה יפג תא בבצעמ ,יטשוו תתה ןוילגנגה
HydroreceptorHydroreceptor
.תוחלל םיביגמה םינשייח
ThermoreceptorThermoreceptor
.םוחלו םיביגמה םינשייח
ProperyoceptorProperyoceptor
,ףוגב םינוש תומוקמב םיאצמנ - םיימינפ םינשיח
.לוכיעה 'עמל דומצב םירירשב לשמל

Photoreception
Compound eyeCompound
.תבכרומ ןיע
Ommatidium
(Ommatidia)Ommatidium
.תבכרומה ןייעב היאר תדחי
CorneaCornea
.תינרק
Corneagen cellsCorneagen
.תינרק רצוי את
Primary pigment
cellsPrimary
.םיינושאר טנמגיפ יאת
Crystalline coneCrystalline
.יגוגזה ףוגה
Semper cellsSemper
.יגוגזה ףוגה תא םירצויה םיאת
Secondary pigmentSecondary
םיינוינש טנמגיפ יאת
Apposition eyeApposition
םוי תיאר - תינויציזופא ןיע
Superposition eye
(dark and light
adapted)Superposition
הליל וא םוי תיארל תמאתומ - תינויציזופרפוס ןיע
יאתב עונל םילוכי טנמגיפה תא םיליכמה םיפיפוגה)
(טנמגיפה

The central nervous
systemThe
תיזכרמה םיבצעה 'עמ
NeuropileNeuropile
.םירבחמ םינורינ רבצ
Gangalion (ganglia)Gangalion
.יליפורינ לש הצובק
ConnectiveConnective
.קרפ ותואב םינוילינג ינש ןיב רוביחה
CommiCommi
.םינוש םיקרפ ינשב םינוילגנג ןיב רוביחה
InterneuronInterneuron
םיאתה רקיע הווהמ .םירחאה םיגוסה ינש ןיב רבחמ
.םינויליגלגבו חמב
Giant axonsGiant
דחוימב ךורא ןוסקא
The brainThe
חמה
ProtocerebrumProtocerebrum
.ימדיק חמ
Lamina ganglionarisLamina
ןוילגנגה ףקהב םינוריונה יניערג
MedullaMedulla
היארה תנוא לש יעצמאה קלחה
LobulaLobula
היארה תנוא לש יסיסבה קלחה
Central bodyCentral
.ימדיקה חמב יזכרמה ףוגה
Protocerebral bridgeProtocerebral
.ימדיקה חמה יקלח ינש ןיב "רשגה"
sensilla trichodeasensilla
.תינאכמ הליסנס לש סופיט
sensilla basiconicasensilla
.תטלוב הרעש תלעב תימיכ הליסנס לש סופיט
sensilla coeloconicasensilla
תאצמנה הרעש תלעב תימיכ הליסנס לש סופיט
.דחוימ עקשב
Chordotonal organChordotonal
רתימו הנרבממ לע ססובמה שוח רביא
Johnston organJohnston
םייבובז לש םישוחמב אצמנה בכרומ השיח רביא
.םירכז םישותיו
Tympanic organTympanic
.עמשה רביא
RohdopsinRohdopsin
.הלוניטרה יאתב רואל ביגמה ןובלח
RetineneRetinene
הלגתסהש ןיעב אצמנה םידיאונטרקה תצובקמ טנמגיפ
.הכישחל
RetinulaRetinula
.טנמגיפה יאת ןיב םיאצמנה רואל םיביגמה םיאתה
RhabdomereRhabdomere
שיגר טנמגיפ ליכמ - תיתשירה יאתב יזכרמה קלחה
.רואל
RhabdomRhabdom
םירמודברה רוביחמ רצונה היארה ןולקמ
Optic nerveOptic
.היארה בצע
Abdominal ganglionAbdominal
.ןטבב םינוילגנג
Thoracic ganglionThoracic
.קרפ לכב 2 ,הזחה ינוילגנג
Suboesophageal
ganglionSuboesophageal
,הפה יפג תא םיבבצעמה תוחפל םינוילגנג 3 לש יוחיא
.טשוול תחתמ םימקוממ
NeuropileNeuropile
םירבחמ םינורינ לש רבצ
AcetylcholineAcetylcholine
(רוטימסנרטורינ) יבצע ריבעמ
Corpora pedunculata
(Mushroom bodies)Corpora
.ןורכיזו הדימל לע םיארחא ,ימדיקה חמב הירטיפ יפוג
Pars intercerebralisPars
.ימדיקה חמב םירוטרקסוריונ םיאת
NeurosecretionNeurosecretion
.בצע יאתה םינומרוה תשרפה


Male reproductive track
TestesTestes
.םיקיקז תורשעמ םיבכרומ - םיכשא
Testicular folliclesTesticular
.םיקיקז
Vas efferenceVas
.ידיצה ערזה רונצ
Vas defferenceVas
.ףתושמה ערזה רונצ
Seminal VesicleSeminal
.ערזה רוניצב תובעתה רוזיא ,ערזה סיכ
Ejaculatory ductEjaculatory
הכפוש
Accessory glandsAccessory
לע רומשל םתרטמש םינוש םילזונ תושירפמה תוטולב
ערזה יאת
SpermatophoreSpermatophore
רזעה תוטולב תשרפה םינימהמ קלחב - ערז קית
רבעומ קיתה ,ערזה יאת ביבס הטעמ תרצוי
הבקנל
SpermatogenesisSpermatogenesis
ערזה תריצי ךילהת
GermariumGermarium
קלחתמה דיחי את והצקב ליכמ ,ךשאב ןוילעה קלחה
טבנה יאת תא רצויו תובר תויטוטימ תוקולח
SpermatogoniaSpermatogonia
םוירמרג - טבנה יאת
SpermatocystSpermatocyst
.האוזוטמרפסה תא רצויו קלחתמה את
SpermatideSpermatide
(התחפהה תקולח רחאל) ערז יאת
SpermatozoaSpermatozoa
ערזה לזונ אלל םילשבה ערזה יאת
ParthenogenesisParthenogenesis
םילותב תיבר
AnisogamyAnisogamy
וז תונושה תודכלתמ תוטמג יתש ךותמ תחא הטמג
.ןתרוצבו ןלדוגב וזמ
Sex ratioSex
םיגווז סחי
VivpariaVivparia
.םייח תודלוו תצרשה
Sperm competitionSperm
.םינוש םירכז י"ע ושרפוהש ערז יאת לש תורחת
TerritorialityTerritoriality
.םיילאירוטירט םיקרח
connective tissueconnective
.רובח תמקר
apical cellapical
הקולח קלחתמו םוירמרגה הצקב אצמנה דיחי את
.טבנ יאת תריציל תיטוטימ
Zone of growthZone
.הריהמ תיטוימ הקולח הכישממ וב הלידגה רוזא
Sperm cystSperm
יאתש ךכ םייונב ,הלידגה רוזיאב םירצונה םירבצ
.םתוא םיפיקמ םירחא םיאתו זכרמב םיאצמנ טבנה
יליפואג
.הכותב וא המדאה לע ןכוש
הירדנאוטורפ
םהב םיקרחל ינייפוא ,תובקנה ינפל םירכזה לש החגה
.הרפמה אוה ןושארה רכזה

Femmale reproductive track
OvariesOvaries
.תוילחש 'סממ תובכרומ - תולחש
OvariolesOvarioles
.תוילחש
PanoisticPanoistic
המצע תיציבב אוה ילמוזוביר .א.נ.רה רוקמ הב הלחש
.התוא םיפיקמה לקילופ יאתבו
MeroisticMeroistic
ךישממ דחא קלח רשאכ םינשל תקלחתמ תיציבה
תובר תוקולח רבוע ינשה וליאו תיציבל חתפתהל
.ילמוזוביר א.נ.ר וזטנסיש רזע יאת תריציל
PolytrophicPolytrophic
.תיציבל םידומצ רזעה יאת
Acrotrophic
(telotrophic)Acrotrophic
רשקה ,םוירמרגב םיאצמנ רזעה יאת הב הלחש
.תויתמזלפוטיצ תוחולש י"ע אוה תיציבל םהינב
OviductOviduct
.םיציבה רוניצ
CalyxCalyx
.ידיצה םיציבה רוניצ
VaginaVagina
.קיתרנ
SpermathecaSpermatheca
.ערזה סיכ
Spermathecal glandsSpermathecal
ערזה יאתל םירשפאמה ערזה סיכ לא םילזונ תושירפמ
.םינש 'סמ וליפא תויחל
Accessory glandsAccessory
.הציב יוולמ םילזונו רזע ילזונ תושירפמה תוטולב
הציב יוולמ םירמוח
הציבה תלטהב הרזע םדיקפת ,קיתרנל םישרפומ
םירזוע ןכו הלטהה רחאל הציבה תוינויח לעהרימשו
.הציבה תקבדהב
OogenesisOogenesis
.תיציבה תוחתפתה ךילהת
GermariumGermarium
.הטיבנה רוזא
VitellariumVitellarium
.העקשהה רוזא
OogoniaOogonia
תיציבה רוציי ךילהת
OocytesOocytes
.הזוימה ךילהתב תיציב תרצונ ונמימ את
VitellogeninVitellogenin
הציבה ןובלח
OothecaOotheca
השקונ תפטעמ לעב םיציב קית,
Colleterial glandsColleterial
הבקנה לש ןימה תכרעמב רזע תוטילב
PaedogenesisPaedogenesis
.רגוב וניא םייחה לעב רשאכ ,םדקומ בלשב היבר
.םימייוסמ םיקרח לש םילחזב הרוק
Disruptive selectionDisruptive
.הדימשמ היצקלס
Reproductive
successReproductive
.היברב החלצהה ירועש
Sperm precedenceSperm
אוה הבקנה תא הרפמש ןושארה רכזה - ערז "תמדיק"
.באה
ChorionChorion
.הציבה תפילק
Vitelline membranVitelline
עונמו הירפהה רחאל דימ הציבה ביבס רצונה םורק
.םיפסונ ערז יאת לש הסינכ
MicropyleMicropyle
.ערזה את רדוח וכרד תיציבב דחוימ רוזיא
AeropyleAeropyle
.ריוא רדוח וכרד הציבה תפטעמב חתפ
MachilisMachilis
ץפוק ףיזבנז לש גוס
CalopteryxCalopteryx
תירירפש לש גוס
Terminal filamentTerminal
.ףוגה לא הלחשה לש ןוילעה הצקה תא רבחמ
PedicelPedicel
רוניצ לא הלחשהמ םיציבה תורבוע וכרד - ןולועבג
.ידיצה םיציבה
תיציב
.תרפומ הניא איה רשאכ תיבקנה הטמגה
הציב
.הירפהה רחאל תיבקנה הטמגה
FollicleFollicle
.תיציב לכ םיפטועה קיקז יאת


Developental Biology
MetamorphosisMetamorphosis
רגובל םלוגמ לוגלג
AmetabolaAmetabola
טעמכ תוהז לחזה תוגרד - לוגליג ירסח םיקרח
.רגובה תוגרדל ןיטולחל
HemimetabolaHemimetabola
ומכ םימייוסמ םירביא - רסח לוגליג ילעב םיקרח
תויחול) לחזב םודר בצמב םיאצמנ היבר ירבאו םייפנכ
.(תוילניגמא
HolometabolaHolometabola
ללכ המוד הניא לחזה תגרד - אלמ לוגליג ילעב םיקרח
.םלוגה תגרד ךרד רבוע קרחה ,רגובה תגרדל
ApterygotaApterygota
.ףנכ ירסח
ExopterygotaExopterygota
.(רסח לוגליגב) ץוחב תוחתפתמ םייפנכה .םייפנכ ץוח
EndopterygotaEndopterygota
.(אלמ לוגליגב) םייפנכ םינפ
Imaginal discsImaginal
.ךשמהב וחתפתיש תומודר תוירבוע תויחול
Prothoracicotropic
hormone - PTTHProthoracicotropic
הרופרוקה תטולב תלעפה לע יארחאה ןומרוה
.הקאידרק
Ecdysone (alpha and
beta)Ecdysone
- םיעפומ ינש לעב ;תולשנתה לע יארחאה ןומרוה
.(ןומרוהורפ) ליעפ אל - אטבו ליעפ- אפלא
ProhormoneProhormone
רחאל ליעפ ןומרוה רצונ ונמימש םדל שרפומה רמוח
.לק יוניש
Juvenile hormoneJuvenile
.תולשנתהה ןומרוה - םירוענה ןומרוה
Corpora cardiacaCorpora
םירגוא ,בלה יפוגHTTP
Corpora allataCorpora
.ןוסידקא תושירפמ ,תוימדקה הזחה תוטולב
Eclosion hormoneEclosion
החיגה ןומרוה
BursiconeBursicone
סוריבה ןומרוה
AllatotropinAllatotropin
תשרפה דדועמה ןומרוהHJ
AllatohibinAllatohibin
תשרפה אכדמה ןומרוהHJ
ParabiosisParabiosis
.תירוניצ תרזעב םיטרפ ינש רוביח - רקחמ תטיש
LarvaLarva
.לחזה תגרד
NymphNymph
.םייפנכ ינצינ לעב לחז
PupaPupa
.םלוגה תגרד
Rhodnius prolixusRhodnius
םירקחמב חיכש לדומכ שמשמה ףרוט שפשפ לש ןימ
NeurohormoneNeurohormone
.םיבצעה 'עמב רצוימה ןומרוה
Tropic hormoneTropic
םרוגו תרחא הטולב לע עיפשמ ,הרגמ ןומרוה
.ןומרוה תשרפהל

Insects and their enviroment
Pffff31atorsPffff31ators
.רשב ילכוא
ParasitesParasites
.םיליפט
ParasitoidsParasitoids
.ותוא דימשמו רחא קרח ךותב חתפתמה קרח
PhoresyPhoresy
הרבעה ךרוצל רחאב דחא םייח לעב לש שומיש
.תוליפט אלל םוקמל םוקממ
EncapsulationEncapsulation
ימינפ ליפט ביבס תדדובמ תפטעמ תריצי
Primary defensePrimary
(היצולובאה ךלהמב השכרנש) תינושאר תוננוגתה
CrypsisCrypsis
האוסה
AposematismAposematism
.הנגה יעצמאכ החוד חיר וא הנגה יעבצ
MimcryMimcry
.יוקיח
Batesian mimcryBatesian
.יסרא ח"עב הקחמ םיסרא יתלב ח"עב
Muellerian mimcryMuellerian
.םייסרא ח"עב ינש ןיב ןוימד
Secondary defenseSecondary
רשאכ תיביטקא תלעפומ .תינוינש תוננוגתה
תרזוע הניא תינושארה
Flight patternsFlight
הפועת ימגד
Mechanical
deterrants (spines,
poisonous hairs,
stings)Mechanical
םיחמצ לש תינאכמ הנגה
Detachable body
partsDetachable
קותינל םינתינה ףוג ירבא
Startle displaysStartle
העיתרמ תוגהנתה
Chemical displaysChemical
תימיכ הגצה
Integrated defense
systemsIntegrated
תבלושמ הנגה

תורוטגיל
רבעמ תוענומה קרחה ףוגמ םיעטק לש קותינ תורישק
.םיבצעה תא תועטוק אל ךא הפמילומה
הרוטלוקונומ
דחא לודיג לש תולודג תוקלחב תירחסמ תואלקח
לש הדמשהלו םיקיזמה תומכב הילעל םרוג ,דבלב
.םילוביהמ רתוי רכינ זוחא
םירוטקווסנרט
םמצעב ןהב ולחיש ילבמ תולחמ םיריבעמה םייח לעב
י"ע תימיכ הרבדה
םייעבט םירמוח
תונוש תוכתמ תוליכמה תובוכרתב רקיעה תשמתשמ
.תלבגומ םתוליעיו
םידיציטקסניא
םיקרח ילטוק
םידיציטספ
םיקיזמ ילטוק
D.D.TD
םידירולכונגרואה תצובקמ רתויב ליעי הרבדה רמוח
ךורא םייח תיצחמ ןמז ללגב רתויב ליערכ הלגתנש
.ןוזמה תרשרשב רמוחה לש תורבטצהל םרוגה
ינגופורטנא
םדא י"ע רצוימה רמוח
היצלומוקאויב
תויגולויב תוכרעמב םיינגופורטנא םירמוח תורבטצה
Non target spiecesNon
האצותכ ועגפינו םהב עוגפל הנווכ התיה אלש םינימ
.הרבדה ירמוחב ןוכנ אל שומישמ