אפרמ יחמצ

םיעבוצ םיחמצ לש עפשו ,הביהרמו תינועבצ החירפב רבה תודש םיאלמתמ ,ביבאה אוב םע הנש לכב
,םיעוט ונבורו ,תלעות הברה םהב ןיאש רב יחמצכ םתוא םיריכמ ונבור .זע קוריב תועבגהו תורצחה תא
.םינש יפלא רבכ תורכומה ,אפרמ תולוגס טעמ אל שי םיבר רב יחמצל .ןבומכ
םיחרופ םלוכ ,םהבש םירכומה תא ונשפיחו תודשל ונאצי ,םהבש םיצופנה תא וריכת םתא םגש ידכ
רמואש המ ,ןגומ חמצ ונניא םהמ דחא ףא ,ןכו .ךרע תובר תויאופר תונוכת םלוכלו הלא םימיב שממ
הלא םיחמצב שומישל תוצלמהה :דחא רבד ורכזתש בושח ,תאז םע .שושחל ילבמ םתוא ףוטקל ןתינש
.תכמסומ תיאופר הצלמה ,ןפוא םושב ,תווהמ ןניא


הלודג תימלח
תויווכ דגנ הלוגס


המכ םיחמוצ אל הבש רצח ואצמת אלש טעמכ .דואמ ץופנ חמצ איה ,תיברעב הזיבוחה וא ,תימלחה
רוב תודשב ,םיכרד ידיצב ,ץראה ירוזא לכב הלדגו םייתמלחה תחפשמל תכייש איה .תימלח לש םיחיש
לבא .לחלחכ-דורו םיחרפה עבצו ,לירפא דע ראורבפ םה תימלחה לש החירפה ישדוח .בושי תומוקמבו
,ירפה תאו תימלחה ילע תא לכ םדוק הז םישפחמ ונחנאש המ .תניינעמ שממ אל החירפה ונתוא
.יופירל םגו לכאמל םישמשמש
ילעש םושמ .התליכא תא דדועל דואמ יאדכ ןכל , "C A גוסמ םינימטיוב םירישע תימלחה ילע"
.הייארה רופישל הלוגסכ םג םתליכא לע םיצילממ ,רזגב רשאמ רתוי 12 יפ A ןימטיו םיליכמ תימלחה

? בוט הז המל

םישמשמ םה ןכו םייתלגומ םיעצפו הנקא ,קמנ יעצפ ,תויווכ דגנ הלוגסל םיבשחנ םילשובמ תימלח ילע
.םינפ תוכסמל
יכרדב תוערפה לע הלקהב ,לועיש דגנ לופיטב הליעיל תבשחנ םילעה תא םילשבמ םהב םימה תייתש
רעישה ישרוש תא תקזחמ הלאה םימב שאר תפיפח .קיתרנב תוקלד יופירבו ןתשה יכרדו המישנה
.הרישנ תענומו

? םישמתשמ ךיא

רצונש דע ,העש יצחכ ךשמב םימ רטיל יצחב תימלח ילע םרג 250 םילשבמ : הנקאו םיעצפ ,תויווכ
לועיש דגנ םהב שמתשהל ידכ םתוא םירמושו םימה תא ונממ םיטחוס .דרתל המודה יריר שוג
סוכ יצח הסיעל םיפיסומ .ןוזמ דבעמב וא דיב םיכעומ םילשובמה םילעה תא .המישנה יכרדב תוערפהו
התואש ,הנקא דגנ םינפ תכסמ הסיעהמ ןיכהל םג רשפא .קמנה יעצפו תויווכה לע םיחרומו ,תיז ןמש
הסיעה תא .עובשב םיימעפ לופיטה לע םירזוח .שבייתמ רמוחהש דע ,תוקד 15 -כ םינפה לע םיריאשמ
.םוטא ילכ ךותב רוריקב רומשל רשפא הלשובש

.םויב תוסוכ שולש דע םייתש ,לושיבהמ ולבקתהש םימה תא םיתוש :תונוש תוקלד

רירה תא םיחרומ .תועש ששל םימח םימב םתוא םירשמו חמצה ילע תא םינחוט :םינפ תכסמ
.רועל תוחלה תא ריזחהל ידכ םינפה לע ,שרפוהש


הדשה לדרח
םיינזוא תוקלד אפרמ

אוצמל רשפא .םיבילצמה תחפשממ יתנש-בר בשע אוה ,ןוכיתה םיה רוזאב ץופנ חמצ ,הדשה לדרח
,יאמ דע רבמצד םישדוחב חרופ לדרחה .לבז יוניפ ירתאבו םיכרדה ידיצב ,םידבועמ תודשב ותוא
.םילעהו םיערזה םה אפרמ תולוגס ילעבל םיבשחנש םיקלחה לבא .םיבוהצ תולוכשאב םיכורע ויחרפו

? בוט הז המל

םילועבג וליאו ,בג יבאכו םיקרפמ תוקלד ,םיינזוא תוקלד דגנ הליעי הפורתל םיבשחנ לדרחה יערז
תולחמבו תוילכב םינבאב לופיטל םג .לוכיעה יכרד יוקינלו ףוגה קוזיחל םיפי לדרחה לש םילשובמ םילעו
,המישנה יכרדב תויעבבו לועישב לופיטל וב שמתשהל גוהנ ןכ .לדרחה ילעב שמתשהל ץלמומ דבכ
.סירתה תטולב לש רתי תוליעפלו םיילגרב םיבאכל

? םישמתשמ ךיא

םיפטפטמ ךכ רחא .ןמשה תא םיננסמו תיז ןמשב םתוא םינגטמ ,םיערז םרג 5 םישתוכ :םיינזוא תוקלד
.ןזוא לכל ןמש תופיט 3-2

ץלמומ םהילע לקהל ידכ .בג יבאכו םיקרפמ דגנ םג הליעי הפורתל בשחנ ןמשה :םיקרפמ תוקלד
.באוכה םוקמב ןמשה תא חורמל

סוכ םיתושו ,העש יצחכ ךשמב םימ רטיל יצחב םיערז םרג 2 םילשבמ :דבכ תולחמו תוילכב םינבא
.םויב תחא

םהשכ .טלסה ךותב םתוא םילכואו ,הדשה לדרח לש םילעו םילועבג םיפסוא :לוכיעה יכרד יוקינ
.םיירט וא םילשובמ

םילבוסל .חויכו יוטיח תונוכת ןהל שיש ,תינגרוא תירפוג לש תובוכרת םיליכמ הדשה לדרח יערז :לועיש
.תוקד רשעכ ךשמל ,דב תיקשב םינותנה לדרח יערז הזחה לע חינהל ץלמומ תואיר תקלדמ וא לועישמ
.תויווכ םורגל םילולע םה יכ ,ףוגה לע תורישי םיערזה תא םישל ןיא

תופכ תא הכותב םילבוטו תיגיגל םיסינכמ ,םימ רטילב לדרח יערז לש ףכ םיחיתרמ :םיילגר יבאכ
.םיילגרה


הרוטע תיצרח
םוחה תא הדירומ

,ןכאו .הניפ לכב טעמכ הבוהצה התחירפ תא אוצמל רשפא ביבאה אוב םעש ,תיצרחה תא ריכמ אל ימ
םיכרד ידיצב הלדג איהו ץראה ירוזיא לכב טעמכ הצופנ ,םיבכרומה תחפשממ יתנש-דח בשע ,תיצרחה
.רהוז בוהצ העבצו יאמל סרמ ןיב תכשמנ הלש החירפה תפוקת .רוב תודשבו
.טלסל םסינכהלו םתוא טקלל תוגהונ םיברעה םירפכה תושנו ,לכאמל םיבוט תיצרחה ילע

? בוט הז המל

תרדסהל םישמשמ םילועבגהו םילעהו ,םוח תדרוהל הלוגסכ םיבשחנ תיצרחה יחרפ לש תרתוכה ילע
.השאה לש תסווה רוזחמב םישוביש

? םישמתשמ ךיא

.שבדב םיקיתממו ,םימ רטיל יצחב םתוא םילשבמ ,םיבוהצ תרתוכ ילע םרג 5 םיפטוק :םוח תדרוה
.שולש םייתעש לכ לזונהמ סוכ םיתוש

ךשמל ,בטיה רוגס תיכוכז ילכב םימ לש רטילב םילועבגו םילע םרג 100 םירשמ :רוזחמה תרדסה
.רוריקב םינסחאמו ,בטיה רוגס ,רחא תיכוכז ילכל םיריבעמו םימה תא םיננסמ ןכמ רחאל .םימי עובש
םויב תחא סוכ םיתוש ,רוזחמ םילבקמש םעפ לכב ןכמ רחאל .םישדוח השיש דע ותוא רומשל רשפא
.רוזחמה רמג דע


הדיסחה רוקמ
םיכתחו םיעצפ אפרמ


.תוניגבו םיכרדה ידיצב ,םהילושב תודשב ,ץראה ירוזא בורב אצמנש ,ץופנ חמצ אוה הדיסחה רוקמ םג
,ךורא רוקמ יומד ירפה .ךליל עבצב ,יאמ-ראוני םישדוחב חרופה ,םיינרגה תחפשממ יתנש-דח בשע והז
.לכאמל םיברעה תא םישמשמ םהו תימלחה ילע לש הזל חמצה ילע לש םמעט .ומש ןאכמ

? בוט הז המל

השק רוע ךוכירלו םינפה רוע ןונעירל ,םיקומע םיכתחו םיעצפב לופיטל םיליעומ הדיסחה רוקמ ילע
.םיידיב וא םיילגרב ספסוחמו

? םישמתשמ ךיא

םיקצוי חתרמה ימ תא .העש עבר ךשמב םימ תוסוכ יתשב םילע םרג 100 םילשבמ :םיכתחו םיעצפ
תרצונש דע בטיה םיבברעמו תיז ןמש תופכ שמח םהל םיפיסומ .בטיה םיטחוס םילעה תאו ילכ ךותל
השולש ךשמל תשובחתב םישבוחו ףוגב םיקומע םיכתח לעו םיעצפ לע החשמה תא םיחרומ .החשמ
.םימי

.רועה יאת שודיחו ןונעירל םינפ ימכ שמתשהל רשפא וראשנש חתרמה ימב :םינפה ןונער

,םימה תא םיננסמ .העש יצח ךשמב , םימ רטיל 2 -ב םילע םרג 250 םילשבמ :השק רוע ךוכיר
.םיידיה וא םיילגרה תופכ תא םהב םילבוטו הרעקל םתוא םיכפוש


יביבא ןויבס
תוריצעב לופיטל בוט


אוה .ץראה לש ינוכית םיה רוזא לש רוב תודשב ץופנ ,םיבכרומה תחפשממ יתנש-דח בשע ,ןויבסה
רודככ חרפה סיסב הארנ םיערזה תלשבה םע .בוהצ םיחרפה עבצו יאמ דע ראורבפ םישדוחב חרופ
."ןויבס" ומש ןאכמו ,הביש תורעש רוטע

?בוט הז המל

םינעוט סינוט ידוהי .תואקה ררועמ ףא אוהו ,ןטב יבאכבו תוריצעב לופיטב ליעוהל םילוכי ןויבסה יחרפ
.םיימינפ םד יפטשב לופיטל םג םיבוט ויחרפש

? םישמתשמ ךיא

.םיתושו תוקד שמח םיהשמ ,םיחתור םימ סוכב םישבי ןויבס יחרפ תיפכ םיטלוח :לוכיע תויעב


םירודכה דפרס
םימומיד רצוע

תוליכמו חמצה תא תוסכמה ויתורעש לשב רקיעב עודי ,םיידפרסה תחפשממ יתנש-דח חמצ ,דפרסה
תוניגב ,תוברוח ןיב ,הפשא ירתאב ,בושי תומוקמב ץופנ ,ץראה ירוזא לכב טעמכ לדג אוה .ברוצ רמוח
הבירצה תורמל .קורי עבצב ולש החירפה ,יאמ דע ראורבפ םישדוחב חרופ דפרסה .םיכרדה ידיצבו
.רתויב תוברה תויאופרה תולוגסה ילעב רבה יחמצמ דחא אוה דפרסה ,המיענ אלה

? בוט הז המל

יכרדב תומיסחו םד רסוח עונמל ,םילושלש רוצעל ,ףוגב םינוש תומוקמב םימומיד רוצעל תלוכי דפרסל
תעינמל עייסמ םג אוה .המתסא יפקתה לע לקהלו הביק תולערה אפרל ,תוילכב םינבא קלסל ,ןתשה
.רעישה ישרוש תא קזחמו בגו םיקרפ יבאכ
,ןרוצו ןגלשא ,ןדיס ומכ םיבר םילרנימ ליכמ אוה .תינוסיחה תכרעמה תא קזחמש חמצל בשחנ דפרסה
תונוכת ולש שרושל םג .םד תשירק ףדוע םיענומה ,םייתקלד יטנא ןוצמח ינדגונו ,A ןימטיוו Cןימטיו
תטולב לודיג תא םולבל ותלוכיבש ואצמ ,ויתונוכת לע תונורחאה םינשב ושענש םירקחמו ,תויאופר
.םירבג לצא תינומרעה
,דפרס סיסב לע ופמש שי ,דפרסה סיסב לע םיבר םירצומ קושב שי ,תוברה תויאופרה ויתונוכת ללגב
עייסמ םג דפרסה .רכוס ףדועבו תקצבב לופיטל ,ףוגהמ םילזונ תאצוהל ,םד ץחל תדרוהל תופורת ,הת
.תוקינימ תוהמיא לצא בלחה רוציי תא ריבגמו ,םישק רוזחמ ימומיד תיחפהל

? םישמתשמ ךיא

םימ רטילב דפרס ילע לש םינפוח ינש םיטלוח : ןתשה יכרדב תומיסחו המתסא ,םד רסוח ,םילושלש
.םויב תוסוכ שולש םיתוש רצונש הקשמהמ .תוקד המכ םיריאשמו םיחתור
םימעפ שש םירגרגמו ,םיחותר םימ םע דפרס ילע תטילחב הפה תא םיאלממ :הפב םימומיד תריצע
.םויב

ילעמ קרמ לוכאל םג רשפא .ריחנ לכב דפרס ילע תטילח תופיט המכ םיפילזמ :ףאהמ םימומיד תריצע
םילעה תא ץצקל שי הבירצה תא עונמל ידכ .טלסב םילעה תא לוכאל וא ,םינילבת תפסותב דפרס
.םלשבלו

,לופיטה .םישיגירה םירוזיאה לע םהב םיטבוחו דפרס לש תודוגא םיפטוק :בגו םיקרפ יבאכ ךוכיש
.רתויב ליעיל בשחנו ,ביאכמ אל ללכ ,םיבשוח םתאש המל דוגינב

תא םישעמו הרשמב ןפג רמצ םילבוט ,יאופר להוכ סוכב דפרס ילע ןפוח םירשמ :רעישה ישרוש קוזיח
.רעישה ישרוש


יוצמ םגיפ
םיניכה תא קיחרמ

ולוכ .ומורדו למרכה זכרמב דחוימב ,ץראה ןופצב רקיעב לדג ,םיימגיפה תחפשממ דע-קורי חיש ,םגיפה
.בוהצ ויחרפ עבצו ינוי דע ראורבפמ חרופ .זע חיר ול קינעמה ,ירתא ןמש תוליכמה תוטולבב הסוכמ

? בוט הז המל

לופיטל ,םיינזואב תוקלד יופירל ,שאר יבאכ ךוכישל ,בג יבאכו םיקרפמ תוקלדב לופיטל שמשמ םגיפה
.םיניכ תקחרהל םגו םייניעב תוקלדל ,הביק תולערהב

? םישמתשמ ךיא

םילועבגו םילע וכותל םיסחודו תיז ןמשב ויצח דע קיטסלפ קובקב םיאלממ :בג יבאכו םיקרפ תוקלד
םימ אלמ ריסב םיחינמ ,קובקבה תא םיקקופ .קובקבה ראווצל עיגמ ןמשה סלפמש דע ,םגיפ לש
לע םיחרומ ותואש ,םגיפ ןמש רצונו תיזה ןמשב בברעתמ םילעבש ירתאה ןמשה .החיתרל םיאיבמו
.רשופ ןמשהשכ יוצר .םיסעמו ,בגה לע וא םיבאוכ םיקרפמ

.תוקרה תא תונידעב םישעמו םגיפ ןמשב תועבצאה תא םילבוט :שאר יבאכ

.ןזוא לכל רשופ ןמש תופיט 2-3 םיפטפטמ :םיינזוא תוקלד

ףכ םיתוש .םיננסמו ,םיחתור םימ רטיל םע םילועבגו םגיפ ילע םרג 100 םיטלוח :הביק תולערה
.השודג

.הרשמה ימב םייניעה תא םיסעמ :םייניע תוקלד

.הפיפחה רחאל דימ הרשמב שארה תא םיפטוש :םיניכ תקחרה


הריעש הדיק
תבהצב לופיטל

דע ראוני םישדוחב תחרופו ,ץראה יחטש בורב הלדג ,םיינרפרפה תחפשממ יתנש-בר ינצוק חיש ,הדיק
.קוחרמל ףדונו םיענ םחירו בהבהצ םיחרפה עבצ .ץרמ

? בוט הז המל

.תבהצב לופיטל הבוטו ןטב יבאכ ,םירירש יבאכ תככשמ הדיקה

? םישמתשמ ךיא

שמתשמש ,ינחיר ןמש לבקתמש דע ,שדוח ךשמל תיז ןמשב הדיק יחרפ ןפוח םירשמ :םירירש יוסיע
לזונב םיסעמ .ןנסלו יאופר להוכ סוכב םיחרפ ינפוח השולש תורשהל םג רשפא .םיבאוכ םירירש יוסיעל
.םיבאוכ םירביא

לש םינפוח םישל םג ןתינ .םיתושו םיחתור םימב םתוא םיטלוח ,הדיק יחרפ םיפסוא :תבהצו ןטב יבאכ
.יצחו העש לשבלו םיחרפה לקשמל הוושה תומכב רכוס ףיסוהל ,םימ סוכ ךותב הדיק יחרפ
.התוא םילכוא ,הנכומ הקותמה תבורעתהשכ


לעוש תלוביש
בלה תא הצירממ

לדגש ,םיינגדה תחפשממ יתנש-דח בשע איה ,"רקאווק" ירחסמב םשב םג תרכומה ,לעוש תלוביש
דע ץרמ םישדוחב חרופ חמצה .םהילושבו םידבועמ תודשב ,רב תודשב ,ץראה ירוזא לכב טעמכ
.לירפא

? בוט הז המל
םג איה .בלה תלועפ תא הצירממו ףוגה תא תקזחמ ,לוכיעה יכרדב תולחמ תענומ לעוש תלוביש
רשפאו ,הדיל ירחא םישנ תקזחמ םג איה .השק תוריצעבו הניש ידודנב ,ןואכידב לופיטל הליעי תבשחנ
.םינפ תכסמ הנממ ןיכהל וליפא

? םישמתשמ ךיא

ךרד התליכאש ,בלחב לעוש תלוביש תסייד ןיכהל איה רתויב הליעיהו הטושפה ךרדה :לוכיע תויעב
.בלה תלועפ תא הצירממו ףוגה תא תקזחמ ,לוכיעה יכרדב תולחמ תענומ רקוב לכ עבק

רטיל 3 - ב לעוש תלוביש יערז םרג 500 םילשבמ :הדיל ירחא קוזיחו ,תוריצע ,הניש ידודנ ,ןואכיד
.םויב תוסוכ עברא םיתוש .שבד תופכ 5 - ב םיקיתממו םיננסמ ,העש ךשמב םימ

תלבקתמש הסיעה תא .העשל ,םימ סוכ יצחב לעוש תלוביש יערז סוכ יצח םירשמ :םינפ תכסמ
.ויפוי לע הרימשלו רועה יוקינל הליעי הכסמה .העש יצח רחאל םיריסמ .םינפה לע םיחרומ