תיטסראק הרעמ תורצויה ךילהתםיינריג םיעלסב םימשגה ימ לש הסמהה תלועפ י"ע םבור םיכרד רפסמב תרצונ הרעמה
.ןוטרקו טימולוד ,ריג :םהב ונלקתינש םיעלסה תמגודכ
תכרעמ) עקרקה ינפבש םיקדס ךרד םירדוח ינצמח וד ןמחפ לש הנטק תומכ םיליכמ רשא םימה
ךלוהה ללח םירצוי םה ךכ .תחתמש עלסה תובכש תא םש םיסיממו (קודיס
.םירחא םיללח םע רבחתמו ךראתמ ,ןמזה ךשמב בחרתמו
םיעלס רוזאב .םיימי עקשמ יעלס םה וליא, טימולודו ריג יעלס םה הרעמה רוזאב םיעלסה
ןוויכ ,םודק םי םעפ היה רוזאבו עקשמ יעלס תעיקש לש רוזא אוה רוזאהש םידיעמה בוכישב
רבעש ירנילקיטנא רוזאכ הארנ רוזאה לע תיפצתמו תיקפוא הרוצב םיעקוש עקשמה יעלסש
המרה בקע .המרה רבע רוזאה םהמ האצותכש םילנויגר םיצחל רטשמ לע עיבצמ הז רבד ,טומיק
תרעמ רוזאב .עקרקה ךרד םימה ורבעי הכרדש קודיס תכרעמ ווהי ךשמהבש םיקדס ורצונ וז
חטשה ינפ לע םרוז םהמ רכינ זוחאו עקרקה לא םירדוח רשא םשג ימ לש הנטק תומכ םיפיטנה
םע העיגמ עלסה ךותל תלחלחמש הפיטה .ריגה עלס תא םיסיממ םה םכרדב םיה ןוויכל םילחנב
ריגה תבכש םע עגמב האב הפיטה רשאכ .חטשה ינפ לע הטלק ותוא CO2 לש הובג זוכיר
םע הבכרתהו ,(ןדיס) טיצלק לרנימה תא ליכמ רשא ריגה עלס תא הסיממ הפיטה טימולודהו
.ןדיסה תמחפ ארקנש סיסמ רמוח אוה לבקתמה רצותה ,ןדיס םעו CO2
רשא ,עקרקה תתב םיללח ורצוי ןמזה תוברבו תימיכ הילבב ןדיסה תסמהל םרוג ןדיסה תמחפ
ףרה אלל םיפטפטמ וז הרעמ ךותל .דחא לודג ללחל םידחאתמו ןמזה ךשמב םיבחרתמו םיכלוה
תיסחי CO2 לש ההובג זוכירו Ca- ןדיס תוליכמ ולא תופיט .תוריקהו הרקתה ןמ םשג תופיט
רוציל ליחתמ ןדיסה לש וקלח םימה םע דחי הרעמה ללחל ףדנתמ CO2-ה ןכל הרעמה ללחל
ללחל ףדנתה אוה ןדיסה תסמהל ירקיעה יארחאה היה CO2-ה .הרעמה תרקתמ דרויש ףיטנ
הרעמה ללחל םילפונש ןדיסו םימ דוע ורתונו ףיטנב וקלחב שבגתמ הפיטב ןדיסה ,הרעמה
םיפיקזלו הרעמה תוריקל יופיצכ םישמשמו

קרוש לחנ לש הרעמהImage Loading... Image Loading... Image Loading... Image Loading... Image Loading... Image Loading... Image Loading... Image Loading... Image Loading...