היזוליא

הנקזהו הריעצה
תויומד יתש תוארל ןתינ ןטק ץמאמב
ןופוסקסה ןגנו הרוחבה
דכהו תויומדה
זוורב הז ןושאר טבמב
?ינש טבמבו
ליפל הרק המ
םיווש םייזכרמה םילוגיעה

םינבלהו םירוחשה םיעובירל בל ומיש
דבלב עותעת - םיווקה ןיב םירצונה

תוארל ןתינ ןטק אל ץמאמב
לק אל - קשנתמ גוז

הנומתה זכרמב וזכתה
םלועה לכ םכל הלגתיו

?םיליבקמ םיווקה םאה
! ןכש יל ונימאת

ךרואה ותואב םיווקה לכ

?םיליבקמ םיווקה םאה
! ןכש יל ונימאת

ךא שלושמ םיאור םכנה םנמא
שלושמ ןאכ ריוצ אל

םאה ךא היבוק ןאכ תיארנ םנמא
?היבוק ןאכ הרייוצ
רויצה תא םילשמ ךלש חומה
ינויגה אל תצק
ינויגה אל תצק
ינויגה אל תצק
ינויגה אל תצק

אל אל אל - רוג לאו ןוטנילק
תא ופילחה טושפ ,ןוטנילקו ןוטנילק
רעישל תירוחאה הנומתב רעישה
.רוחש
הנומתב םיעבצ המכ
הבושת

םירושיק


תעתועי ראיה  

רשא

היזוליא