הנידמ תונש 50

לנויצרה

יתרבחה ךוניחה זכר - הכלמ ינב תכירעב


הנידמ תונש 50 ךותמ

עוריאה

הנשה
הנידמה תזרכה
1948
ברע תואבצ לש הלודגה השילפה
1948
ןושחנ עצבמ
1948
םיילשוריב ידוהיה עבורה תעינכ
1948
ןונבלו םיירצמ םע קשנה תתיבש ימכסה
1949
תונושאר תוריחב
1949
ם"ואל הלבקתה לארשי
1949
הלוחה שובי תודובע ולחה
1951
תמקומ 101 -ה תדיחי
1953
המקוה הנומיד
1956
יניס תא שבכ ל"הצ
1956
בילאס ידאו תומוהמ
1959
ימוטא רוכ םינוב ונא - הדומ לארשי
1960
תוומל ןודינ ןמכייא
1961
ף"שא תמקה
1964
הירוסב דכלנ ןהכ ילא לגרמה
1965
ןונגע י"של תורפסב לבונ סרפ
1966
תסנכה ןכשמ ךנחנ
1966
םימיה תשש תמחלמ
1967
םימיה תשש תמחלמ
1967
םימיה תשש תמחלמ
1967
המלענ רקד תללוצה
1968
חריה לע התיחנה
1969
הלעתב השתהה תמחלמ
1969
םירוחשה םירתנפה
1971
ןכנימב םיאטרופסה חצר
1972
רופיכ םוי תמחלמ
1973
רופיכ םוי תמחלמ
1973
רופיכ םוי תמחלמ
1973
רופיכ םוי תמחלמ
1973
ןומרחה שוביכ
1973
טנרגא תדעו
1973
תולעמ ןוסא
1974
לארשיב תאדאס אישנה
1977
ןוטלישב ןיגב
1977
הבטנא עצבמ
1976
לסרודכב הפוריא יפולא א"ת יבכמ
1977
םיירצמ םע םולש הזוח
1979
קאריעב ימוטאה רוכה תא דימשמ ריואה ליח
1981
לילגה םולש תמחלמ
1982
ולסוא םכסה
1993
ץראל םילוע היפויתא ידוהי
1984
יבשב לפונ דרא ןור
1985
הדאפיתניאה
1987
ולסוא ימכסהו רבדמב הפוס
1991
ןדרי םע םולשה
1994
ןיבר חצר
1995
ןופצב רועסיה יקוסמ תושגנתה
1997
הלשממ ישארו םיאישנךמצע תא ןחב