"לבויה ןודיח"

:לנויצר

.םויה רדס לעש הלימה איה "תונימזה" ,םויה לש הרבחב

.רמוחל עיגהל ידכ רתויב הרצקה ךרדה תא שפחמ םויה לש דימלתה

.לומתא לש ןותיעהו רפסה םה םויה לש טנרטניאהו בשחמה

.ירוביצהו ימואלה םויה רדס לעש םוי םויב ןיינע הלגמ וניא יוושכעה דימלתה

םיכרצל לצונמ יונפה ונמז ."ונמז רבע"כ ספתנ םידימלתה בור לצא ,רבעה םג
ומלוע םעו ומצע םע תודחיתהו עגרה ייולב ,הרבח ייח – ידיימ תונוצר קופיס לש
.ישיאה

לצא ןינע ודביא ,דימלתה לש יכרעה ומלוע תא "ומילשה" רבעבש רעונה תועונת
.םידימלתה בור

הלא םיכסח .ותדלומלו םעל רושקה לכב םידימלתה לצא םיכסח ורצונ ךכ בקע
שוטשטל איבמ הז קותינ .ורבעמו ותשרוממ ,עצוממה דימלתה קותינל םימרוג
ךנחל לוכי ,רבעל הקיז םע םע קר .ולש תילארשיהו תידוהיה תוהזה לש םועמעו

.דיתעה ןוזח תא שממלו הווהה תא

:תורטמ

תומחלמ ,תוישרפו םיעוריא) הנידמהו םעה ייח לע רבעהמ עדימ תרבעה

.(המודכו םיכיראת ,תויומד ,םולש ימכסהו

.ורבעל דימלתה ןיב הקיז תריצי

.תילארשיה תידוהיה תוהזה קוזיח

םעלו ץראל ותקיז קוזיח י"ע "יללכה ינאה" תרגסמב "ימצעה ינאה" שומימ

.(ץראה תבהא ,תיתרבח תוליעפ ,הליהקל המורת ,יאבצ תורש)

(יעצמאה) ךרדה

הנעמ תתל האבה ,הפיקמ תינכות "ןמניז" ס"היב םזי ליעל ונייוצש תורטמה תא שממל תנמ לע
.םידימלתה לצא םייקה ךסחל

לבויה ןודיח

ןיבש םינייטצמל ןודיח אוה ואישש ,'ט-'ח-'ז תובכשב ב"הטח ידימלתל תויוליעפ לש לולכמ
.םידימלתה

:תויוליעפה לולכמ ןלהל

םינשה ןיב הנידמהו םעה ייחמ תוישרפו םיגשומ ,תויומד ,םיעורא 120 – כ תללוכה תרבוח תנכה
.1948-2000

הירוטסה ירועשו ךנחמ ירועש ךרד תרבוחבש עדימל םידימלתה תפישח .1ב

,םירומכ םידימלת ,םילזפ ,םילבחו תומלוס קחשמ :ןוגכ ,ןינעמו יתייווח ןפב
.תויתתיכ תוכורעת ,םוכיס תודובע

םיטרס ךרד ושיחמהו וגיצהש ,תווצהמ םירומ םע םייתבכש םישגפמ .2ב

תמקה ,תורבעמה תפוקת ,תוילע ,םולש ימכסה ,תומחלמ :ומכ םיאשונ

.דועו חותיפ תורייע

םידימלתה ינש ורחבנ ובש ,ב"הטח ידימלת לכל יתתיכ ןחבמ ךרענ .ג

.יתבכשה ןודיחל ,םינייטצמה

.התיכ לכמ םינייטצמ םידימלת ינש ופתתשה ובו יתבכש ןודיח .ד

ידימלת ללכל םכסמהו רמגה בלשל ולע הבכש לכמ םינייטצמ העברא .ה

.םייניבה תביטח

ןודיחב .29.4.02 – ה ,'ב םויב תוברתה לכיהב ךרענ םכסמה ןודיחה .ו

הזחמה ךרד םיעורא .תונומת ךרד תויומד יוהיז ,בתכבו פ"עב ובלוש

.םיריש ךרד ןכו .(להקל םג) תודיחו

.ב"הטח ידימלת לכ ופתתשה ובש יקוירק עפומ בלוש ןודיחה ךלהמב

םשרתה ןודיחב הפצש ,ךוניחה קית לע הנוממהו ,ריעה שאר מ"מ ,ףסא טרבלא
םייניבה תוביטח לכ לש םתלחנ דיתעב תויהל ךופהת וז המזויש עיצהו ,תוקומע
.הנומידב