Our Start-Up
MATHPLETS' 2000

רש רוקיב
לוכשאב ךוניחה
םיגוח
תונותע יעטק
תונומת
הנשה תוליעפה
הדימל יבאשמ

תויונמואלו םיעדמל זכרמה - סיפה לוכשא

Image Loading...

| םויה תוליעפה | הפמ - ונילא עיגהל ךיא |


ס"שת ל"הנש 1999 רבמטפסב ותוליעפ תא לחה הנומיד לוכשא

תונמוא תנדס ,היגולונכטו עדמל תודבעמ שמח לוכשאב .תויונמואבו היגולונכטו עדמב דומילה יכרצ לע תונעל דעונ לוכשאה
היגולונכטו עדמב תונמואב תופלחתמו תועובק תוכורעתל דעוימה םישרמ יבול לוכשאל הסינכב לוחמ תנדסו

לוכשאה תורטמ


בלושיש עדישעת לש סקלפמוק וז הנשב םינחוב ונא ליבקמב ,היגולונכטו עדמ לש םייניבה תביטחב הדובעה תינכת תא םשייל
.היגולונכטו עדמ לש םידומילה תינכתב
תיטסלפה תונמואל רהוצ םידימלתה ינפב חותפל
הריצי ידכ ךות תחא השקמב עדמהו תונמואה תא בלשל
הביטחה ידימלתל ואדיוב הכירע ,םוליצ ,הימונורטסא , םישדח ןיינע ימוחת חתפל
םידימלתו םירוה תוליעפל זכרמ תווהל
הקיזומב תודקמתה -םיירביעה תליהקל ,ןוגכ םינוש םיאשונל -הפישח ימיל הליהקה תא ףושחל
' הד ודרנואיל גנינפה ,ןפי גנינפה - אשונ יפל םימי וא ,הליהק ימי תיינב .'וכו תונמואב ,תינתא
וכו י'צניו ס"היבב תויוליעפו תוכורעת תגצהל ןואיזומ תווהל
דומללו רוקחל היצביטומ ילעב םידימלתל תונייוצמל הכישמ דקומ תווהל
.םיר"מפמהו םורדב ר"חמ םע ףותישב לוחמו תונמוא היגולונכט עדמל םירומ לש תומלתשהה יכרצ לע תונעל
העונתהו לוחמה תונמואל תועדומה תא ריבגהל
םיידוסיה רפסה יתבב םידומילה תינכותל םאתהב עדמב םינוש םיאשונב ידוסיה ידימלת תרשעה
היגולונכט עדמ ,תונמואב ךוניחה תכרעמ ללכל תויבטקא תוכורעת תמקה