Image Loading...

הצגת הפרוייקט
| מהי אנרגיה | מאגר האנרגיה הגדול בעולם | הפקת אנרגית חום שמש|
| הפקת אנרגיה מגלי הים | ניצול אנרגית האור | ניצול אנרגית גובה של מים |
| ניצול אנרגית הקיטור | ניצול אנרגית רוח להפקת אנרגיה חשמלית | הצורן - חצי מוליך בתאים סולרים |

| מכונית מפרש | מכונית גומייה | מכונית עם משקולת|
| מכונית עם מנוע חשמלי | הנעה סולרית |

| מערכות עקיבת שמש טבעיות |

| השפעת ריאות ירוקות על אקלים הערים | מדבר ומדבור |
|מערכת עקיבה סולרית בתיכון זינמן|
|אנרגיה סולרית|
<>