םיספט

דויצ תאבה יא
ןחבמל העגה יא
םירוה םויל העגה יא
ב"ש תנכה יא
ג"נחב תופתתשה יא
רועישל רוחיא
ס"היבל ץוחמ ג"נחב תופתתשה רושיא
םירוה תנמזה
רועישמ דימלת לש תורדעיה
ןחבמב דימלת ןולשכ
רועישמ םידימלת לש תורדעיה
ןחבמ תוגלפתה
תיגוגדיפ הבישי תובקעב הארתה
םילוצליצ תכרעמ
לופכיש .םוליצ רושיא
בשחמ ירדחב םירומ ץוביש
םיכנחמ תומש ספוט